Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……..20 09.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на тринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                          ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 342/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1490/ 06.07.2016 г. на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 44/ 19.05.2016 год. по НАХД № 54 по описа на КРС за 2016 год., по силата на което е отменено наказателно постановление № 28-0000491/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на П.И.П., ЕГН **********,*** за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

В жалбата е посочено, че решението на първоинстанционния съд е неправилно. Според касатора неправилен е изводът на съда, че не са представени доказателства в подкрепа на АУАН и НП. Касаторът прави оплакване, че съдът е изместил предмета на спора, като е счел, че не е установено от административнонаказващия орган за коя година не е бил платен данък. Допълва, че за конкретния автомобил въобще не е плащан данък, като настоява, че това се установява от представените по делото доказателства. Обръща внимание, че в случая нарушението се състои в това, че прегледът на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство. Според касатора, обстоятелството, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила, е още едно доказателство, че председателят на комисията е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Иска от съда да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено наказателното постановление. Изложените в касационната жалба доводи навеждат на касационни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата чрез процесуалния си представител – адв. С.С., ДАК, оспорва жалбата. Настоява, че административнонаказващият орган не е извършил проверка на получената от ДАНС информация. Счита, че правилно РС е приел, че са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като нито в АУАН, нито в НП е указано за коя година се дължи данък, в какъв размер и в коя община, което се явява в нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН и ограничава правото на защита на наказаното лице. Излага становище, че правилно КРС е приел, че са изтекли сроковете по чл. 34 от ЗАНН за съставяне на АУАН. Иска да бъде оставена жалбата без уважение и да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, жалбата е основателна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 предл. посл. от ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от П.И.П., ЕГН **********,*** срещу НП № 28-0000491/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

Съдът е разгледал жалбата, приел е представените от административнонаказващия орган доказателства, разпитал е актосъставителя и свидетеля по съставяне на АУАН. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че на 20.11.2015 г. св. Т.С.Т. – инспектор в ОО “АА” – Добрич е съставил АУАН № 212425/ 20.11.2015 г., в който е отразил, че на 11.02.2015 г. около 11.44 в с. Дуранкулак, общ. Шабла, на ул. “Втора” № 14 в КТП “Златната рибка” ЕООД, притежаващ разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС с № 1236, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка Опел с рег.ххххххх с протокол № 7340610 П.П. е допуснал нарушение, а именно – идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисията, извършваща прегледа и е допуснал да се извърши преглед в нарушение на изискванията на Наредба № Н – 32 на МТ – без документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от Закон за местните данъци и такси. В съдебното решение е отразено, че актът е съставен в сградата на ОО “Автомобилна администрация”. Сочи се, че при разпита актосъставителят и свидетелят по акта са заявили, че не е извършвана справка към коя община се дължи данъкът за автомобила, както и че не била извършвана справка дали действително за съответния автомобил е заплащан данък, респ. за кои години е плащан или неплащан. Предвид събраните доказателства, съдът е приел, че при съставяне на АУАН е допуснато нарушение на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. В тази връзка се е обосновал, че нарушението според акта и НП е извършено на 11.02.2015 г., а АУАН е съставен на 20.11.2015 г. – повече от 9 месеца след нарушението. Допълва, че ако ръководството на ИА “АА” не бе изпратило справката на ДАНС, проверката от органите в конкретиката на фактите не би била осъществена и съответно нарушението не би било установено. Допълва, че писмото е с изх. № 08-00-00-196/13.11.2015 г., но че то само по себе си не удължава срока за издаване на акта. Счита, че приетите доказателства – протоколи от комплексни проверки на ОО “АА” от 24.03.2015 г. до 19.11.2015 г., в които е записано, че нарушения не са установени, указват, че фирмата е била проверявана и с оглед на това не може да се удължи срокът на съставяне на акта. Освен това според КРС АУАН и НП не съдържат факти относно това за коя година не е платен данъкът, което представлява нарушение на чл. 57 от ЗАНН. Според съда не ставало ясно кой е представил автомобила за преглед. С оглед всички тези твърдени и указани от съда нарушения, НП е отменено като незаконосъобразно.    

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд.

На първо място, настоящият състав счита, че срокът по чл. 34 от ЗАНН е спазен. Съобразно текста на тази разпоредба не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. В случая нарушителят е открит след получаване на писмото на ДАНС. Актът е съставен седмица след това, след като е извършена проверка и съответно не са представени доказателства за противното. Самият състав на съда с изписването, че ако не е било писмото на ДАНС, нарушението нямало да бъде открито си противоречи. Изводът му сочи, че и той е счел, че нарушението е открито след получаване писмото на ДАНС, но неясно защо приема, че е нарушено изискването на чл. 34 от ЗАНН, след като АУАН е съставен преди да изтече година от извършване на нарушението.

Съдът е приел и че не е ясно кой е представил превозното средство за преглед. В протокола обаче изрично е отразено, че ППС е собственост на А.И.А., а е представено за преглед от К.Й..

На следващо място съдът приема, че не било ясно за коя година не е платен данъкът, но не е анализирал представените към преписката доказателства от общините, от които се установява, че ако автомобилът е регистриран в една от тях, то за този автомобил данък не е заплащан. В този смисъл основателно е възражението в касационната жалба. Съдът не е изпълнил задължението си предвид принципа за служебното начало да събере и обсъди доказателствата както в полза на обвинението, така и против. Следвало е да изиска справка от КАТ, от която да се установи в коя община е регистриран този автомобил и след това да направи своите изводи относно заплащане на данък. Като не е сторил това, е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Решението на районния съд е постановено при неизяснена фактическа обстановка и превратно тълкуване на фактите и събраните доказателства. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на конкретния автомобил в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. второ от текста на разпоредбата е в сила от 1.09.2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническият пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От изложените правни разпоредби се налага изводът, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта дали съответният контролно технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато КТП притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. В конкретния случай в протокола е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на конкретния автомобил марка Опел Астра с рег.ххххххх. Справката е приета като доказателство по делото. С оглед противоречието между събраните доказателства районният съд е следвало  предвид вмененото му задължение да изследва фактите изцяло, да изясни на какво се дължи противоречието - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, т.е., че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо не е бил представен /в такъв случай възниква въпросът как системата е допуснала да се извърши преглед/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

Да се изиска от КАТ - Добрич справка кога и към коя община е регистриран автомобил марка Опел Астра с рег.ххххххх, собственост според протокола на А.И.А., ЕГН **********, представен за преглед от К.Й...

Да се изиска справка от Дирекция “МДТ” към общината, в която е регистриран автомобилът, платен ли е данък превозно средство за същия, кога и за какъв период.

Да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, от кога е внедрена системата в контролно технически пункт “Златната рибка” ЕООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла, ул. “Втора” № 14, БУЛСТАТ 124690322 и има ли достъп и от кога КТП до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобилът. Да посочи по стъпки начина, по който работи системата, има ли възможност чрез проверка в КТП за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност, представен ли е документ за платен данък на л.а. марка Опел Астра с рег.ххххххх, собственост според протокола на А.И.А., ЕГН **********, към момента на извършения на 11.02.2015 год. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София за изясняване на поставените въпроси.

 С оглед изложеното касационният състав счита, че КРС е постановил своето решение при съществени процесуални нарушения, в противоречие с изискванията на чл. 63 от ЗАНН и при неизяснена фактическа обстановка, като доказателствата за изясняване на фактите не могат да бъдат събрани от касационната инстанция предвид разпоредбата на чл. 219, ал. 1 АПК, поради което делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на Районен съд – Каварна от друг състав.

Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2, т.1 и 2 във връзка с чл. 221, ал. 2 предл. последно от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 44/ 19.05.2016 год. по НАХД № 54 по описа на КРС за 2016 год.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………………………

 

 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

 

                                                                               2……………………