Р Е Ш Е Н И Е

……../22.11.2016 г., гр. Добрич

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ,  6 състав, в закрито заседание на двадесет и втори ноември  две хиляди и шестнадесета година  в  състав:

 

                                                          СЪДИЯ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

 като разгледа дело номер 340 по описа за 2016 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 175 АПК.

Съдът констатира, че в съдебното решение, постановено по делото, са допуснати  грешка при изписване на цифри в мотивите на решението, както и грешка при изписване на лечебното заведение, което е за специализирана извънболнична медицинска помощ /СИМП/. В случая се касае за писмена техническа грешка, която следва да бъде отстранена в производство за поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 175 АПК.

Законът предвижда, че производството за поправка на решението може да започне по почин на съда или по искане на страните, следователно, няма пречка съдът да инициира сам производството, както е в настоящия случай. Съдът намира, че действително се касае за писмена техническа грешка, допусната в удостоверителната  част на решението, която по никакъв начин не влияе върху фактите по делото и формираната от съда воля, поради което и на основание чл. 175, ал. 2 АПК Административен съд Добрич,   състав,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в удостоверителната  част на решение № 411 от 15.11.2016 г., постановено по адм. д. № 340/2016 г. по описа на Административен съд Добрич, както следва:

                 - на стр.1, абзац 1, ред 5 е вписано: “….рег. индекс №2904-00-34/17.06.2016 г.”, като следва да се чете: “…рег. индекс №2904-09-34/17.06.2016 г.”.;

                 - на стр. 4, абзац 2, ред 10 е вписано: “… правото на допустимо превишение 10% -510 лева, превишението от 15 % ….”, следва да се чете: “правото на допустимо превишение 10%, превишението от 15%...”;

                  - на стр.4, абзац 3, ред 1 е вписано “Оспорената покана с №2904-06-173/16.12.2014 г.”, следва да се чете: “Оспорената покана с №2904-09-34/17.06.2015 г…”;

                - навсякъде в мотивите на решението, където е вписано изпълнителя

на ПИМП, следва да се чете: изпълнителя на СИМП.

Настоящото Решение да се счита за неразделна част от № 411 от 15.11.2016 г., постановено по адм. д. № 340/2016 г. по описа на Административен съд Добрич

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

                                       Административен съдия: