Р Е Ш Е Н И Е

406

гр. Добрич,  15.11.2016 год.

 

В    И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Добрички административен съд, VІ-ти състав, в публично заседание на двадесет и седми октомври, две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

при участието на секретаря М.М. разгледа докладваното от председателя административно дело № 339 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.53а от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Образувано е по жалба на В.И.А. ***, подадена чрез адв. Ю.О. – ДАК  срещу Уведомление, изх. №24-10694/17.06.2016 г. на Началник на СГКК гр. Добрич, с който е отменено, извършено на 23.01.2015 г. заличаване от СГКК Добрич в кадастралния регистър на недвижимите имоти на “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД като собственик на поземлени имоти с идентификатори 24102.30.17, 24102.25.38 и 24102.25.39 по КККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич.

Оспорващият счита, че уведомителното писмо по своя характер е ИАА, тъй като с него се засягат правата му. По същество, счита че същият е незаконосъобразен. Сочи се, че независимо, че същият е издаден на основание решение на ВАС, с което е потвърдено решение на АС Добрич, постановено по адм. д. №118/2015 г., промяната е издадена след като са настъпили съществени изменения, а именно влязло в сила решение по гр.д. №147/2013 г. по описа на ДОС, с което са прогласени за относително недействителни спрямо наследници на В.И.В. актове на разпореждане на сънаследници с делбени имоти, извършени в полза на “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД. Твърди се, че СГКК е следвало да се съобрази с настъпилите нови обстоятелства и да не издава процесния акт. Моли да се отмени уведомителното писмо.

              Ответникът, Началникът на Службата по геодезия картография и кадастър (СГКК) гр.Добрич,  в представен по делото писмен отговор, счита жалбата за неоснователна, а действията на административния орган за правилни и законосъобразни. Изразява становище, че спазвайки разпоредбата на чл.53а, ал.1 от ЗКИР съвсем стриктно са изпълнили Решение №6792/07.06.2016 г. по адм.д. №13892/2015 г. на ВАС, с което е оставено в сила Решение №12/09.10.2015 г. по адм- д. №118/2015 г. на ДАС в частта, с която е отменено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти по отношение на имоти с идентификатори 24102.30.17, 24102.25.38 и 24102.25.39 по КККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, състояло се в заличаване на “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД от КРНИ като техен собственик. Сочи се, че промяната в КРНИ, за която жалбоподателят настоява /с оглед влязлото в сила решение по гр.д. №147/2013 г. по описа на ДОС/ следва да се извърши в последваща административна процедура на осн. чл.53, ал.1,т.2 във връзка с чл.53а, т.1 от ЗКИР, след като бъде предоставено влязлото в сила решение на административния орган. Моли, да се отхвърли жалбата като неоснователна.

           Заинтересованата страна “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД в подаден писмен отговор по жалбата, счита че същата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Излага доводи, че оспореното уведомително писмо не представлява административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК. Административният орган само е уведомил страните, че ще изпълни влязлото в сила решение на АС Добрич, поради което и писмото не създава права или задължения, както и не засяга права и законни интереси. Моли, да се прекратите производството по делото.

 Заинтересованите страни: В.И.У., Т.И.П., В.И.В., П.В.Г., В.В.М., Ж.К.В., М.А.Д., З.А.Д., Г.П.Г., Т.П.К., К.Н.Х., А.К.Т., С.К.А., Д.Н.В., В.Ж.М., Я.И.А., Т.Ж.Ж. и К.Ж.Р. не изразяват становище по жалбата.

           Административният съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

Видно от данните в преписката Решение №121/09.10.2015 г. по адм.д. №118/2015 г. е влязло в законна сила на 07.06.2016 г. Със същото е отменен по жалба на “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД направено изменение на кадастралния регистър на недвижими имоти с кадастрални идентификатори 24102.30.17, 24102.25.38 и 24102.25.39 по КККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, състоящо се в заличаване на “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД като носител на вещно право от регистъра на недвижимите имоти, извършено от началника на СГКК Добрич, въз основа на заявление с вх. №01-14728/19.01.2015 г.  В мотивите на решението си съдът е приел, че ЗКИР в нормата си на чл.53, ал.2 предвижда, че при наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните на всички лица и документи. Със същото решение, административен съд Добрич е върнал преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението. Именно и само в тази си част, решението на ДАС е отменено от ВАС по адм. д. №13892/2015 г.

Процесното решение е постъпило в СГКК гр. Добрич на 13.06.2016 г. Административният орган веднага е предприел процедура по изпълнение на съдебното решение като на 17.06.2016 г. на осн. чл.53а, т.1 от ЗКИМ е отменил извършеното на 23.01.2015 г. заличаване от СГКК Добрич в КРНИ на “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД като собственик на ПИ с идентификатори: 24102.30.17, 24102.25.38 и 24102.25.39 по КККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, като за това е уведомил наследници на В.И.В. и на осн. чл.61, ал.3 от АПК е поставил уведомлението и на таблото на СГКК Добрич, като същото е публикувано и на електронната страница на АГКК. Т.е. след като е изпълнил съдебното решение, като собственици на процесните продължават да бъдат вписани  дружеството и наследници на В.И.В..

По делото като доказателство е прието представеното от оспорващия Решение №94/03.04.2015 г. по гр.д. №147/2013 г., влязло в законна сила на 11.03.2016 г. Със същото решение е прогласена относително недействителността спрямо наследниците на В.И.В. на Договор за продажба от 12.07.2002 г., сключен с НА №20, том ІІІ, рег. №1945, дело №243/2002 г. на нотариус с рег. №25 на НК, с който В.Ж.М. е продала на “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД гр. София недвижими имоти: нива с площ от 20.000 дка, ІІІ категория, местността “Рибарски колиби”, имот №030017 в землището на с. Дуранкулак; нива с площ от 10 дка, ІІІ категория, в местността “Юртлуци”, имот №025038 в землището на с. Дуранкулак и нива с площ от 36.077 дка в местността “Юртлуци”, имот №025039 в землището на с. Дуранкулак до размера от 12/84 ид. части

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

          С изпратеното уведомление изх. № 24-10685/17.06.2016 г. началникът на СГКК - Добрич е уведомил наследниците на В.И.В., че е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти чрез вписване отново на заинтересованата страна “БЪРДИНГ ЛОДЖ ДУРАНКУЛАК” ЕООД като собственик на ПИ с идентификатори: 24102.30.17, 24102.25.38 и 24102.25.39 по КККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, въз основа на влязло в сила решение по адм.д. №118/2015 г. по описа на АС Добрич. Уведомлението е връчено на 20.06.2016 г. на ръка на адв. Ю.О. – процесуален представител на един от наследниците на В.В.. На 27.06.2015 г. В.И.А. /наследник на В.В./ е подал жалба срещу процесното уведомление.

При тези данни за фактите от значение за преценката по чл. 159 и чл. 168, ал. 1 вр. чл. 146 АПК съдът прие следното

Подадената жалба е процесуално допустима, доколкото е спазен срока по чл. 140, ал. 1 АПК, считан от връчването на уведомлението на 20.06.2016 г. и при липсата на указание в него, че подлежи на оспорване пред съда в общия 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 АПК. Уведомлението носи белезите на административен акт по чл. 21, ал. 1 АПК, доколкото изразява едностранно изменение на кадастралния регистър, засягащо права на жалбоподателя като вписан едноличен собственик за процесните имоти. В този смисъл е налице и правен интерес от оспорването му .

          Кадастърът представлява съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите, за носителите на правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти, нанесени в кадастралните карти и записани в кадастралните регистри. Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се допуска в случаите и при условията на чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗКИР (изм. ДВ бр.49/ 13.06.2014г.) и чл.53а.

Съгласно новата редакция на чл.53, ал.1 от ЗКИР, измененията в КРНИ се извършват при : възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на вписване – т.1; отпадане на основанието за извършено вписване, в случаите на ал.2 и чл.41, ал.6 – т.2 и констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните – т.3. Според ал.2 на същия текст, при наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Тези изменения се правят, без да е необходимо за целта да се издава заповед – чл.53а от ЗКИР (нов – ДВ, бр. 49/2014г.). Без заповед, измененията се правят и при изпълнение на влязло в сила съдебно решение – т.1 от чл.53а от ЗКИР. Те съставляват индивидуални административни актове по арг. от чл.21 от АПК и се съобщават на всички заинтересовани страни в тридневен срок от извършването им на основание чл.53, ал.3 от ЗКИР.             

           Именно при действието на новата норма на чл.53а от ЗКИР е допуснато оспореното изменение, като административният орган правилно е счел, че след като има влязло в сила съдебно решение той е задължен да впише данните за всички лица и документи. Вписването на допълнителните данни е извършено въз основа на редовен от външна страна документ – влязло в сила съдебно решение.  Проверката на СГКК по реда на чл.53 от ЗКИР се ограничава до това дали актът има необходимата форма и съдържание, т.е. дали съдържа достатъчно данни за идентификацията на страните и имота, а не дали е годен да удостовери надлежно придобито право на собственост. Пред органа е бил представен още един титул за собственост и въз основа на него е констатирано наличие на противопоставими права на собственост, поради което правилно е разпоредено вписване на допълнителни данни в КР. С вписването на тези данни се осигурява публичност и противопоставимост на заявените права на собственост или други вещни права върху имота. Оповестяването на противопоставимите вещни права улеснява защитата срещу тях, защото дава възможност на заинтересованите лица да се запознаят с документите, които ги удостоверяват, и при наличие на правен интерес да ги атакуват пред съда. Именно в рамките на спорното съдебно производство могат в пълна степен да бъдат осигурени правата на всички засегнати от изменението в КР лица и спорът да бъде решен със сила на присъдено нещо. В тези случаи  изменението в КККР се извършва задължително след като има влязло в сила съдебно решение без право на преценка от страна на административния орган, който следва единствено и само да уведоми заинтересованите лица за извършеното изменение по реда на чл.53, ал.3 от ЗКИР. Точно това е сторил и ответникът по делото, поради което оспореното изменение не е незаконосъобразно по същество.

          Доводите на процесуалния представител на жалбоподателя, че след постановяване на решението от ДАС са настъпили съществени изменения в обстоятелствата, а именно влязло в сила решение по гр.д. №147/2013 г. на ДОС и поради това органа не е следвало да изпълва решението на административния съд са неоснователни. На първо място органът е бил длъжен  да изпълни влязлото в сила съдебно решение на административния съд. На второ място по никакъв начин не се доказа, че влязлото в сила решение на окръжния съд е стигнало до знанието на Началника на СГКК гр. Добрич. Няма данни и службата по вписвания да е уведомила ответната страна на осн. чл.86, ал.1 от ЗКИР /ако решението на ДОС е било вписано/, т.е. по никакъв начин не се потвърждава, че ответника е знаел за влязлото в сила решение на гражданския съд, за да бъде евентуално същото взето под внимание от него. Но дори и да е знаел, в закона е посочена процедурата по която може да се извърши промяна на собствениците в КККР и редът е следният: жалбоподателят следва да подаде заявление до СГКК, да  предостави влязлото в сила решение по гр.д. №147/2013 по описа на ДОС и тогава да се извърши нова процедура на осн. чл.53, ал.1,т.2 във връзка с чл.53, ал.1,т.1 от ЗКИР.

При служебната проверка за законосъобразност на оспорения административен акт по чл.168, ал.1 от АПК съдът установи, че същият е постановен от компетентен орган и при постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения на съдопроизводствените правила.

По изложените съображения, жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Добрич

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата В.И.А. ***, подадена чрез адв. Ю.О. – ДАК  срещу Уведомление, изх. №24-10694/17.06.2016 г. на Началник на СГКК гр. Добрич.

           РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

                                              

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: