Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ …………../гр.Добрич, 03.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на трети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                       

          При участието на секретаря И.Д. разгледа докладваното от председателя адм.д. № 338/2016г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.145, ал.1 от АПК, във вр. чл.53 и чл.53а от ЗКИР.

          Образувано е по жалба на Т.С.М. с ЕГН ********** *** срещу извършено на 15.04.2016г. изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Балчик относно поземлен имот с идентификатор 02508.8.489 по КК на гр.Балчик, изразяващо се във вписване на ограничено вещно право на преминаване през имота в полза на Х.С.С., собственик на съседен поземлен имот с идентификатор 02508.8.210 по КК на гр.Балчик, въз основа на нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 11, т.V, дело № 722 от 10.09.2001г. на нотариус с рег. № 109 от регистъра на НК с район на действие РС Балчик, вписан в СП при РС Балчик с рег.№ 2713 от 10.09.2001г., акт № 87, т.ІV, дело № 1104/2001г., както и нотариален акт за поправка на този нотариален акт № 68, т.VІ, рег.№ 5617, дело № 956/13.12.2001г. на нотариус с рег.№ 109 с район на действие – РС Балчик, вписан в СП при РС Балчик с вх.№ 3541/13.12.2001г., акт № 165, т.І, дело № 1486/2001г. Жалбоподателят твърди, че е собственик на имота, предмет на оспореното изменение, въз основа на постановление за възлагане на недвижим имот от 20.10.20014г. на ЧСИ л.Тасева, рег.№ 737 на КЧСИ и район на действие ОС – Добрич. С писмо с изх.№ 20-32328/09.06.2015г. на Началника на СГКК – Добрич е уведомен, че на 15.04.2016г. на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР е извършено изменение в КРНИ на гр.Балчик чрез вписване на ограничено вещно право на преминаване през имота му в полза на Х.С.С., собственик на съседен имот. Жалбоподателят оспорва изменението като незаконосъобразно, тъй като не е уведомен за образуваното административно производство по чл.53 от ЗКИР. Счита, че с оглед на естеството на извършеното вписване и природата на вписаното право, той като собственик на имота, по отношение на който е извършено вписването, е следвало да бъде уведомен преди вписването на това вещно право, а не след това. Твърди, че липсва правно основание за извършеното изменение, тъй като приложените към заявлението нотариални актове не удостоверяват надлежно учредено право на преминаване през собствения му недвижим имот. В документите за собственост на заявителя е посочено, че придобива недвижим имот ведно с учреденото право на преминаване в полза на този имот, но не е конкретизирано през кой имот и в какви граници е учредено това право. Твърди също, че всяко вещно право върху чужд имот трябва да бъде вписано в имотния регистър по партидата на служещия имот, за да бъде противопоставимо на трети лица. По партидата на собствения му недвижим имот в имотния регистър няма вписано такова вещно право на преминаване нито в полза на Х.С.С., нито в полза на което и да е трето лице, поради което вписването му в кадастралния регистър е недопустимо. Иска съдът да отмени извършеното изменение, като задължи СГКК – Добрич да заличи вписаното право на преминаване през собствения му недвижим имот в полза на Х.С.С., както и да му  присъди сторените разноски по делото.

           Ответната страна оспорва жалбата с писмено становище по делото, без да излага конкретни съображения за това.

           Заинтересованата страна – Х.С.С., чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата и иска тя да бъде отхвърлена. Твърди, че извършеното изменение се основава на надлежни писмени документи, удостоверяващи учреденото в негова полза право на преминаване през имота на жалбоподателя. Изтъква, че оспореното изменение е извършено в съответствие с последните две изменения на ЗКИР, според които при наличие на конкуриращи се права за собственост или други вещни права се записват данните за всички лица и документи. Твърди, че органите на АГКК нямат право да правят преценка на представените документи. Те са длъжни да констатират тяхното наличие и ако установят права да ги нанесат в КР. Претендира присъждане на съдебни разноски, в т.ч. и адвокатско възнаграждение.                        

           Административният съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

           Жалбата е подадена в законния срок съгласно удостоверение с изх.№ 20-34226/16.06.2016г. на Началника на СГКК - Добрич, от легитимирано лице, чиито имуществени права са засегнати от извършеното изменение и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

            Не е спорно по делото, а това се установява и от събраните по  делото писмени доказателства, че жалбоподателят Т.С.М. е придобил собствеността върху ПИ с идентификатор 02508.8.489 по КККР на гр.Балчик на основание постановление за възлагане на недвижим имот от 20.10.20014г. на ЧСИ л.Тасева, рег.№ 737 на КЧСИ и район на действие ОС – Добрич, вписан в СП – Добрич с вх.рег.№ 2467/11.11.2014г., акт № 114, т.VІІ, партида № 2126/2014г. В тази насока е и представеното по делото извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Балчик (л.25), в който той е вписан като собственик на горепосочения поземлен имот.

            На 13.04.2016г. заинтересованото лице Х.С.С. е подал заявление с вх.№ 01-109327/13.04.2016г. по описа на СГКК – Добрич с искане да бъде вписан като носител на ограничено вещно право на преминаване през ПИ с идентификатор 02508.8.489 по КК на гр.Балчик. Към искането са приложени нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 11, т.V, дело № 722 от 10.09.2001г. на нотариус с рег. № 109 от регистъра на НК с район на действие РС Балчик, вписан в СП при РС Балчик с рег.№ 2713 от 10.09.2001г., акт № 87, т.ІV, дело № 1104/2001г., нотариален акт за поправка на този нотариален акт № 68, т.VІ, рег.№ 5617, дело № 956/13.12.2001г. на нотариус с рег.№ 109 с район на действие – РС Балчик, вписан в СП при РС Балчик с вх.№ 3541/13.12.2001г., акт № 165, т.І, дело № 1486/2001г., нот. акт за покупко – продажба на недвижим имот № 222, т.І, дело № 242/1978г. по описа на БРС, както и два броя скици – извадки от регулационния план на в.з. “Сборно място”, град Балчик, одобрен със заповед № 26/04.11.1985г. на кмета на община Балчик, съгласно които С. е придобил собствеността върху ПИ с идентификатор 02508.8.210 по КККР на гр.Балчик, съставляващ бивш парцел ХL-013 в кв.29 по регулационния план на в.з. “Сборно място”, гр.Балчик от 1985г., ведно с учреденото право на преминаване през ПИ с идентификатор 02508.8.489 по КККР на гр.Балчик, съставляващ бивш парцел Х-102 в кв.29 по регулационния план на в.з. “Сборно място”, гр.Балчик от 1985г., с параметри на сервитута  - дължина от 45 м. и широчина от 3 м. по цялата западна част от имота до улицата. Въз основа на заявлението и приложените към него документи на 15.04.2016г. СГКК – Добрич е извършила изменение на КРНИ чрез вписване на заинтересованото лице като носител на ограничено вещно право на преминаване през ПИ с идентификатор 02508.8.489 по КККР на гр.Балчик на основание гореописаните нотариални актове от 2001г. С уведомително писмо с изх.№ 20-32328 от 09.06.2016г. СГКК - Добрич е уведомила жалбоподателя М. за извършеното изменение. Уведомителното писмо е изпратено по пощата и е получено от жалбоподателя на 13.06.2016г., видно от приложеното по делото известие за доставяне на л.40.                                                    

           Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :

            Кадастърът представлява съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите, за носителите на правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти, нанесени в кадастралните карти и записани в кадастралните регистри. Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се допуска в случаите и при условията на чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗКИР (изм. ДВ бр.49/13.06.2014г.).

Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗКИР (в приложимата редакция, обн. ДВ бр. 49/2014г.), измененията в КРНИ се извършват при : възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на вписване – т.1; отпадане на основанието за извършено вписване, в случаите на ал.2 и чл.41, ал.6 – т.2 и констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните – т.3. Според ал.2 на същия текст, при наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Тези изменения се извършват без издаване на заповед по аргумент от чл.53а от ЗКИР (нов – обн. ДВ, бр. 49/2014г.). Те съставляват индивидуални административни актове по смисъла на чл.21 от АПК и се съобщават на всички заинтересовани страни в тридневен срок от извършването им на основание чл.53, ал.3 от ЗКИР.             

           Именно при действието на изменената норма на чл.53, ал.2 от ЗКИР е допуснато оспореното изменение, като административният орган правилно е счел, че са налице противопоставими вещни права на повече от едно лице за един и същ имот, поради което е задължен да впише данните за всички лица и документи. Вписването на допълнителните данни е извършено въз основа на редовни от външна страна документи – нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот и нотариален акт за поправка, удостоверяващи придобито от заинтересованото лице С. вещно право на преминаване през имота на жалбоподателя. Неоснователно е възражението на М., че представените нотариални актове не са годно основание за извършване на изменение в КРНИ, тъй като нотариалният акт от 1978г., въз основа на който те са съставени, не установява надлежно съществуващо право на преминаване през чужд имот в полза на третото заинтересовано лице. Проверката на СГКК по реда на чл.53 от ЗКИР се ограничава до това дали актът има необходимата форма и съдържание, т.е. дали съдържа достатъчно данни за идентификацията на страните и имота, а не дали той е годен да удостовери надлежно придобито вещно право на преминаване. СГКК няма правомощия да контролира дейността на нотариуса в производството по издаване на нотариалния акт и изводите му относно принадлежността на ограниченото вещно право. Издаденият по реда на чл.586, ал.1 от ГПК нотариален акт, както и този за поправката му имат легитимиращ ефект по отношение на удостовереното с тях право на преминаване докато не бъдат оспорени по реда на чл.537 от ГПК. При положение, че двата нотариални акта (за покупко-продажба и за поправката му)  не са оборени по надлежния ред, административният орган е длъжен да приеме, че посоченото в тях лице е титуляр на ограниченото вещно право на преминаване, без да може да проверява материалноправните предпоставки за издаването им, т.е. дали писмените доказателства, въз основа на които те са съставени, са годни да установят съществуването на удостоверения с тях сервитут.

            Ирелевантно е възражението на жалбоподателя за непротивопоставимост на ограниченото вещно право на заинтересованото лице на неговото право на собственост, тъй като нотариалните актове, с което е прехвърлено това право, не са вписани по партидата на собственика на служещия имот. Това възражение би имало своето значение в едно исково производство, но не и при преценката относно правомощията на СГКК в производството по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти. Същото се отнася и за възражението на жалбоподателя, че представените нотариални актове не удостоверяват наличието на надлежно придобито право на преминаване от страна на заинтересованото лице, тъй като описаният в тях недвижим имот (бивш парцел Х-102), върху който е наложена тежестта, е частично идентичен с неговия поземлен имот с оглед на становището на ответника, изразено в писмо от 14.07.2016г. на л. 53 от делото. Въпросът дали е налице пълна или частична идентичност между двата имота и дали поземленият сервитут попада в имота на жалбоподателя е извън предметния обхват на проверката на СГКК. Същественото в случая е, че в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Балчик имотът на жалбоподателя е посочен като идентичен на стар парцел Х-102 в кв.29 по РП на в.з. “Сборно място”, гр.Балчик от 1985г. и след като именно този имот е описан в нотариалните актове на заинтересованото лице административният орган не е имал друга правна възможност, освен да впише данните за сервитута по неговата партида. Това следва и от основната цел на производството по чл.53, ал.2 от ЗКИР – да се осигури публичност на актовете и лицата с противопоставими права за един и същ имот. Ако тези актове страдат от някакви пороци, оповестяването им улеснява защитата срещу тях, защото дава възможност на заинтересованите страни да се запознаят със съдържанието им и при наличие на правен интерес – да ги атакуват пред общия съд. Именно в рамките на спорното съдебно производство могат в пълна степен да бъдат осигурени правата на всички засегнати от изменението лица и спорът да бъде решен със сила на пресъдено нещо. Такъв спор пред СГКК не може да бъде заявен, нито пък тя има право да откаже изменение под предлог, че е налице спор за материално право или пък че представените документи не удостоверяват действително възникнали права. В тези случаи се записват данните за всички лица и документи, съгласно императива на чл.53, ал.2 от ЗКИР, без право на преценка за валидността на документите, а още по-малко на документите, въз основа на които те са издадени, като СГКК следва единствено и само да уведоми заинтересованите лица за извършеното изменение по реда на чл.53, ал.3 от ЗКИР

Не може да бъде споделен и доводът, че оспореното изменение е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателят не е уведомен за започване на административното производство като собственик на засегнат от изменението имот. Касае се за специален облекчен ред, при който се извършва формална проверка за редовността на представените документи от външна страна и удостоверяването на подлежащи на вписване противопоставими вещни права на различни лица за един и същи имот, поради което административният орган няма задължение да уведомява заинтересованите лица за започване на производството, а само за извършеното изменение. Точно така е процедирал и ответникът по делото, поради което оспореното изменение не е незаконосъобразно на това основание.

            След като представените документи отговарят от формална страна на изискванията за съдържание и форма и позволяват идентификацията на страните и имота, административният орган правилно и законосъобразно е вписал заинтересованото лице като носител на ограничено вещно право на преминаване върху имота на жалбоподателя. Изменението е извършено от компетентен орган, при спазване на административно производствените правила, в изискуемата форма по чл.53а от ЗКИР, в съответствие с материалния закон и неговата цел, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена като неоснователна.    

           Предвид изхода от делото и на основание чл. 143, ал.3 от АПК, който регламентира правото на разноски на страната, за която актът е благоприятен, в случаите на отхвърляне на оспорването или оттегляне на жалбата, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на заинтересованото лице сторените разноски по делото в размер на 600 лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение.            

           Водим от горното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК съдът

 

                                           Р     Е     Ш    И   :

 

           ОТХВЪРЛЯ оспорването на Т.С.М. с ЕГН ********** *** срещу извършено на 15.04.2016г. изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Балчик относно поземлен имот с идентификатор 02508.8.489 по КК на гр.Балчик, изразяващо се във вписване на ограничено вещно право на преминаване през имота в полза на Х.С.С., собственик на съседен поземлен имот с идентификатор 02508.8.210 по КК на гр.Балчик.

            ОСЪЖДА Т.С.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.С.С. ЕГН ********** ***, в.з. “Сборно място”, ул. “Четвърта” сумата от 600 лева, сторени разноски по делото.                                                                 

           РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

                                                 Административен съдия :