Р Е Ш Е Н И Е

 

453

 

05.12.2016г., град Добрич

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          Добричкият административен съд, в открито заседание на осми ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

                                                              

при участието на секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия Н.Каменска адм. дело № 335 по описа за 2016г. на Административен съд гр.Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.211 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

          Образувано е по жалба на Е.И.П. ***, подадена чрез адв.С.К.-***, срещу заповед за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР с рег. № 1717з-110/17.06.2016г., издадена от П.П. - началник на Първо районно управление към ОД на МВР-Добрич, с която на жалбоподателя на основание чл.206, ал.2, чл.204, ал.4 във вр. с чл.199, ал.1, т.6 и чл.197, ал.1, т.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи е наложено дисциплинарното наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 месеца.

В жалбата се твърди, че заповедта е издадена в нарушение на материалния закон и при съществени процесуални нарушения на административно-производствените правила. Нарушени били нормите на чл.200, чл.206 и чл.210 от ЗМВР, а също и тези в чл.146, т.2,3, 4 и 5 от АПК. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител жалбоподателят заявява, че поддържа жалбата. Подробни и конкретни възражения срещу издадената заповед жалбоподателялт излага в писмени бележки. Моли заповедта, с която му е наложено дисциплинарното наказание, да бъде отменена и претендира присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът по жалбата, началникът  на Първо районно управление към ОД на МВР-Добрич, П.П., лично и чрез процесуалния си представител главен юрисконсулт М.Ж. оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена като неоснователна.

Административен съд – Добрич, след като обсъди становищата на страните и доказателствата по делото, извърши проверка на основание чл. 168, ал. 1 от АПК на законосъобразността на оспорения административен акт, приема за установено следното:

          С оспорената заповед  № с рег. № 1717з-110/17.06.2016г. П.П. - началник на Първо районно управление към ОД на МВР-Добрич е наложил на жалбоподтеля Е.И.П.-млаши инспектор в Първо РУ –ОД МВР-Добрич, бивш полицай в група “ООР” към РУ-Провадия-ОДМВР Варна, дисциплинарното наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 месеца за това, че периодично заспива в патрулен автомобил с рег. № ХХХХХ на РУ Провадия. В мотивите на заповедта се сочи също, че мл.инспектор Е.П. – ст.полицай в ООР от РУ Провадия на 14 и 15 януари 2016г. за времето от 19,00 до 07,00 часа, назначен като старши на наряда за времето от 01,17 ч. до 05,20 часа не е извършвал дейност, свързана с функционалните му задължения, с което е нарушил служебната дисциплина по чл. на чл.194, ал.2, т.1 и т.2 във вр. с чл.199, ал.1, т.6, предл.шесто от ЗМВР, изразяващо се в неуплътняване на работното време.

Наказващият орган е квалифицирал това деяние като нарушение по смисъла на чл.194, ал.2,т.1 и т.2 от ЗМВР – неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители и  неизпълнение на служебните задължения.

Видно от представените по делото кадрова справка (л.98) и акт за встъпване в длъжност (л.94) оспорващият, Е.П. е назначен в системата на МВР  със заповед от 23.02.2005г. като полицай в група “Охрана на обществения ред” на “Охранителна полиция” при РПУ-Провадия. От 11.07.2013г. заема длъжността “старши полицай”. Със заповед № 357з-668/05.04.2016г. на директора на ОД на МВР гр.Добрич П. е преназначен на младши изпълнителска длъжност „ старши полицай/ВПА“ в група „ООР“ на Сектор „Охранителна полиция“ към Първо Районно управление при ОД-МВР гр.Добрич. От 12.04.2016г. е преназначен на същата длъжност в Първо районно управление на ОД на МВР –Добрич, която длъжност заема и към момента на изготвяне на справката, 04.10.2016г.

Повод за образуване на дисциплинарното производство е писмо от 16.02.2016г. на Дирекция “Вътрешна сигурност” на МВР до директора на ОДМВР-Варна, в което се твърди, че при преглед на видеоклипове, съдържащи информация от АИС “Видеозаснемане на пътен контрол”, монтирана в служебен автомобил с рег. № ХХХХХ, е констатирано, че служителите, назначени в наряд, спят на предните седалки. Директорът на ОДМВР-Варна е изискал файловете с писмо от 16.02.2016г. С писмо от 25 .02.2016г. Дирекция “Вътрешна сигурност” е предоставила видеофайловете. На 18.03.2016г. с Докладна записка до директора на ОД на МВР –Варна началникът на Сектор “Пътна полиция” –Варна  е посочил, че в трите наряда, упоменати в писмото на Дирекция “Вътрешна сигурност” са назначени пет служители, единият от които към момента бил служител на РУ Девня, по преписката била започната проверка и е поискал удължаване на срока.

От докладна записка с рег. № 819р-6268/21.03.2016г., изготвена от инспектор Ясен Жеков до началника на Сектор “ПП”-ОДМВР-Варна, в съдържанието й по т.2 се установява, че инсп.Жеков е извършил преглед на видеофайлове, заснети от камерата на процесния служебен автомобил  на дати 14 и 15 януари 2016т. за времето от 19,00 до 07.00 часа. В докладната записка се сочи, че в този период като водач на служебния автомобил бил назначен младши инспектор Айхан Гюнал И. – полицай ВПА и жалбоподателят Е.П., назначен за старши на наряда. При прегледа на видеоклиповете се установило около 01,15 часа, че и двамата служители  спят; за времето от 01,43 до 01,46 часа старшият на наряда (жалбоподателят) ползвал мобилния си телефон, след което отново заспива; към 02,02 часа автомобилът потегля и спира след около 14 минути, след което двамата служители отново заспиват; към 03,34 часа автомобилът потегля и спира след около 5 минути, след което двамата служители заспиват и спят до края на видеозаписите.

По проверката жалбоподателят е дал писмени сведения на 16.03.2016г. (л.41), в които заявява, че се е запознал с материалите по преписката и видеозаписите и отрича да е спал по време на дежурство, твърди, че дори и да е бил със затворени очи е бил в състояние да реагира на всеки шум във и извън служебния автомобил, както и да изпълнява възложените му задачи.

Проверката по сигнала е приключила с изготвянето на Справка с рег. № 819р-7028/04.04.2016г., изготвена от Ясен Жеков-инспектор в Сектор “Пътна полиция” – Варна до директора на ОДМВР-Варна. В справката е посочено, че е била създадена организация за преглед на видеофайловете от служителите, назначени на наряд на процесните дати и че след запознаване с видеозаписите служителите дали писмени сведения, които били приети на 16.02.2016г. В тази справка са възпроизведени същите констатации, описани в докладната записка на инспектор Ясен Жеков, цитирана по-горе. Направен е извода, че младши инспектор Е.П.  - старши полицай към ООР на РУ Провадия при ОДМВР Варна, за времето от 02,55 часа до 04,59 часа не е извършвал дейност, свързана с функционалните му задължения, с което е нарушил служебната дисциплина по чл. на чл.194, ал.2, т.1 и т.2 във вр. с чл.199, ал.1, т.6 от ЗМВР, изразяващо се в “неуплътняване на работното време”, за което се предвижда налагане на дисциплинарно наказание “писмено предупреждение”по пътен контрол.  

По делото няма данни жалбоподателят да е бил уведомен за резултатите от извършената проверка, обективирана в горепосочената Справка № 819р-7028/04.04.2016г. 

В преписката са представени ежедневните ведомости за процесните периоди, ежедневните форми на отчет, докладните записки и други документи, свързани с изпълнение на дейността на служителите на РУ Провадия. От тях се установява, че на 14 и 15.01.2016г. за времето от 19,00 до 07.00 часа сутринта жалбоподателят е бил в наряд заедно с полицейския служител А.И.. Последният е бил водач на служебния автомобил с рег. № ХХХХХ, а жалбоподателят е бил определен за старши на наряда.

По делото са представени проведените инсруктажи на служителите на РУ Провадия, в които са оприсани конкретните задачи при осъществяване на дневен и нощен наряд. Не е представен проведеният на жалбоподателя и колегата му А.И. инструктаж, подобен на приложените, за процесното денонощие на 14 и 15 януари 2016г., в който са посочени конкретните задачи на наряда.

На 20.04.2016г. с писмо от с.д. директорът на ОД на МВР –Варна изпраща дисциплинарната преписка на директора на ОД на МВР Добрич с оглед реализиране на дисциплинарната отговорност на жалбоподателя, назначен междувременно със заповед № 357з-668/05.04.2016г. како старши полицай ВПА в сектор “Охранителна полиция” при Първо РУ –ОДМВР Добрич. Ответникът представя протокол за изслушване на служител, съставен на 10.06.2016г., с който се удостоверява, че Е.П. е приет от дисциплинарно-наказващият орган, запознат е с отправените му обвинения и му е дадена възможност да изрази становище. Оспорената заповед е издадена на 17.06.2016г., на която дата е връчена на жалбоподателя. Връчването е удостоверено с неговия подпис.

Жалбата срещу заповедта е подадена в Административен съд гр.Добрич на 27.06.2016г.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е допустима, тъй като изхожда от адресата на акта, подадена е в законоустановения 14 дневен срок за обжалване и е срещу годен за оспорване административен акт.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С оспорената заповед е наложено дисциплинарното наказание “писмено предупреждение”, предвидено в чл.197, ал.1 т.2 от ЗМВР. Съгласно чл. 204, т. 4, от ЗМВР, наказанията се налагат със заповеди от служители на висши ръководни и ръководни длъжности – за наказанията по чл.197, ал.1, т.1-3 от ЗМВР. Наказанието е от вида, за чието налагане е предвидена компетентност на началника на РУ към чийто личен състав е бил жалбоподателя. При започване на дисциплинарното производство жалбоподателят е бил служител на РУ Провадия към ОД на МВР Варна. Със заповед  № 357з-668/ от 05.04.2016г. на директора на ОД на МВР Добрич жалбоподателят е бил преназначен на длъжността “старши полицай ВПА” в група “ООР” на сектор “Охранителна полиция” към Първо РПУ Добрич. Встъпил е като служител на Първо РУ на ОД на МВР Добрич та 12.04.2016г.

Съгласно чл.21 от Инструкция № 8121з-470 /27.04.2015г. за организацията на дейността по установяване на дициплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, издадена от МВР, обн. ДВ бр.34/12.05.2015г., когато срещу държавен служител е започнало дисциплинарно производство или проверка по чл.205, ал.2 от ЗМВР и той бъде преназначен в друга структура на МВР, дисциплинарната преписка се изпраща на приемащата структура за вземане на решение за дисциплинарната му отговорност.

По този ред с писмо с рег. № 365р-15621/20.04.2016г.  материалите от извършената проверка са изпратени на директора на ОД на МВР Добрич. Заповедта е издадена от началника на Първо РУ на МВР Добрич, към чиято структура жалбоподателят е бил преназначен към 17.06.2016г., датата на анвгажиране на дисциплинарната му отговорност.

С оглед горните обстоятелства съдът приема, че заповедта е издадена от компетентен орган, в предвидената писмена форма, подписана е и е валиден административен акт.

Съгласно чл.195, ал.1 от ЗМВР дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Дисциплинарното нарушение се счита за открито, когато органът, компетентен да наложи наказанието, е установил извършеното нарушение и самоличността на нарушителя и от тази дата тече двумесечният срок. В случая твърдяното нарушение е извършено на 15.01.2016г., било е установено с Докладна записка с вх. № 819р-6368/21.03.2016г., изготвена от инспектор Ясен Жеков и със Справка с рег. № 819р-7028/04.04.2016г. на инспектор Ясен Жеков. Материалите от дисциплинарната проверка  са изпратени на началника на РУ Провадия с писмо с рег. № 819 365002-18 от 05.04.2016г., но към 12.04.2016г.- датата , на която началникът на РУ Провадия е поставил резолюция, т.е. узнал за извършеното нарушение, същият вече не е бил компепетентен да наложи дисциплинарното наказание. На 12.04.2016г. жалбоподателят е встъпил в длъжност в Първо районно управление на ОД-МВР гр.Добрич. Преписката е изпратена на директора на ОД на МВР на 20.04.2016г. и съдът намира, че от тази дата започва да тече двумесечният срок за ангажиране на дисциплинарната отговорност на държавния служител. Заповедта, издадена на 17.06.2016г. и е в срока по чл.195, ал.1 от ЗМВР.

При издаването на заповедта са допуснати процесуални нарушения, които са ограничили правото на защита на държавния служител, поради което дсъдът ги намира за съществени.

Производството за ангажиране дисциплинарната отговорност на държавните служители в МВР е уредено в Глава осма от ЗМВР. Според чл.207, ал.7 и ал.8 от ЗМВР за резултатите от разследването дисциплинарно разследващият орган изготвя обобщена справка и за резултатите от нея държавният служител има право да се запознае, което удостоверява с подпис. Изискването за запознаване на държавния служител с изготвената срещу него справка, според чл.207, ал.1 от ЗМВР се прилага при наличие на данни за извършено тежко дисциплинарно нарушение, видно от препращането към нарушенията по чл.203, ал.1, т.2-14 от ЗМВР и не е предвидено в закона изрично за дисциплинарни нарушения, наказуеми с “писмено предупреждение”, каквото е процесното.

Дисциплинарното производство за налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители от системата на МВР е доразвито и в Инструкция № 8121з-470/27.04.2015г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарните нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, обн. ДВ бр.34/12.05.2015г., издадена от министъра на вътрешните работи.

Съгласно чл.7, ал.3 от Закона за нормативните актове, инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури. Изискването за влизане в сила на даден нормативен акт е той да бъде обнародван в "Държавен вестник". Обнародването е условие за превръщането на акта в част от действащото право. Към момента на откриване на дисциплинарното производство Инструкцията е била част от действащото право, касаещо реда и условията за налагане на дисциплинарни наказания за нарушения на трудовата дисциплина на служители в системата на МВР.

В раздел ІІ на Инструкцията, озаглавен “Провеждане на дисциплинарното производство при постъпили данни за нарушение на служебната дисциплина по чл.198-202 МВР”, се съдържа нормата на чл.18, според която дисциплинарно наказващият орган следва да запознае държавния служител, срещу когото е извършена проверката по чл.205, ал.2 от ЗМВР, за резултатите от нея и това обстоятелство следва да се удостовери с подпис и отбелязване на дата и час.

Справката с рег. № 819р-7028/04.04.2016г., с която е приключила проверката по чл.205, ал.2 от ЗМВР, не е връчена на жалбоподателя, не му е дадена възможност да се запознае с нея и да изложи своето становище, обяснение, възражение. Смисълът на коментираното връчване на справката е лицето да се запознае с документа, съдържащ и обобщаващ констатациите от извършеното дисциплинарно разследване, респ. да придобие представа за обективираните като установени факти и доказателствата за тях. Запознаването със справката не е формализъм, а възможност за държавния служител да оспори констатациите по същата и евентуално да посочи други доказателства и сведения, които иска да бъдат събрани, респ. да бъдат проверени вече събраните доказателства, още повече, че в случая са приложени и магнитни носители /изрично посочени в справката/, за които няма изрични данни, че са били прегледани и в негово присъствие.

Затова съдът приема, че в случая несъобразяването с изискването по чл.18 от Инструкцията при провеждане на дисциплинарното производство срещу жалбоподателя представлява съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност на издадената заповед за налагане на дисциплинарно наказание.

Заповедта е издадена в нарушение на чл.210, ал.1 от ЗМВР, който гласи, че дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта.

Като правно основание за налагане на наказанието порицание в оспорената заповед се сочи, че с гореописаното деяние полицейският служител е извършил две от визираните в чл.194, ал.2 от ЗМВР четири дисциплинарни нарушения, а именно заповедта е мотивирана с нарушения на чл.194,ал.2, т.1, т.2 от ЗМВР във вр. с чл.199, ал.1, т.6 от ЗМВР-неуплътняване на работното време, но не е посочено коя от възложените при наряда задачи жалбоподателят не е изпълнил. Санкционирането на двете деяния с едно дисциплинарно наказание води до неяснота за кое именно нарушение по чл.194, ал.2, т.1 и т.2 от ЗМВР е ангажирана дисциплинарната отговорност на полицейския служител.

Гореописаните нарушения водят до извода, че дисциплинарно производство е проведено при допуснати съществени процесуални нарушения, а издадената въз основа на него заповед е необоснована, с непълна и неясна правна квалификация, което налага нейната отмяна.

Жалбоподателят, чрез процесуалния си представител претендира присъждане на сторените по делото разноски. С оглед изхода на спора на жалбоподателя следва да се присъдят направените и своевременно претендирани разноски, представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 600 /шестстотин/ лв., съобразно представения договор за правна защита и съдействие и 10 лв. внесена държавна такса. Възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение е неоснователно, тъй като минималният размер на адвокатското възнаграждение съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения по дела по Закона за Министерството на вътрешните работи е 400 лв. В случая са договорени и внесени 600 лв., но са проведени три съдебни заседания, в които е участвал процесуалният представител на жалбоподателя, който е изготвил жалбата и е представил подробни писмени бележки по делото.

Ответникът чрез ОД на МВР Добрич следва да бъде осъден да заплати сторените от жалбоподателя разноски по делото в размер на 600 лв. по представен договор за правна защита и съдействие - адвокатско възнаграждение и 10 лв. държавна такса.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІV-ти състав

                                          Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на Е.И.П. заповед № 1717з-110/17.06.2016г. на Началника на Първо районно управление към ОД на МВР –Добрич, с която на основание чл.206, ал.2, чл.204, ал.4 във вр. с чл.199, ал.1, т.6 и чл.197, ал.1, т.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи му е наложено дисциплинарното наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 месеца.

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на Е.И.П. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** съдебно - деловодни разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: