Р      Е      Ш      Е      Н     И      Е

№ …………………….

гр. Добрич, 4. 10. 2016 год.

 

 

Добричкият административен съд в открито съдебно заседание, проведено на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

                                                             ЧЛЕНОВЕ:            Нели Каменска

                                                                                             Теодора Милева

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Радослав Бухчев изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова КАД № 332/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на “ЕМ ДЖИ-ИЗТОК 2010” ЕООД, гр. Перник, ул. Рашо Димитров” № 78, ЕИК 201117970 против решение № 31/ 25. 04. 2016 год. на Районен съд, гр. Каварна по НАХД № 301/ 2015 год., с което е потвърдено наказателно постановление № 190/ 3. 11. 2015 год. на Началника на Митница-Варна, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 238, ал. 2 от Закона за митниците на основание чл. 238, ал. 2 във вр. с чл. 235, ал. 1 от Закона за митниците, чл. 83 от ЗАНН във вр. с чл. 227, ал. 1, т. 3 от Закона за митниците във вр. с чл. 175, ал. 1 и 3, чл. 178, ал. 1 от ДОПК във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон. Не е установено в процеса на съдебното производство противоправно поведение на санкционираното дружество. Претендира се отмяна на решението на първоинстанционния съд и отмяна на наказателното постановление. Оплакванията на касатора се свеждат до неправилно приложение от страна на районния съд на закона, касационно основание по см. на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура, гр. Добрич дава заключение за неоснователност на жалбата и пледира за потвърждаване решението на въззивния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, настоящият състав счита същата за основателна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба на “ЕМ ДЖИ-ИЗТОК 2010” ЕООД, гр. Перник, ул. Рашо Димитров” № 78, ЕИК 201117970 против наказателно постановление № 190/ 3. 11. 2015 год. на Началника на Митница-Варна, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 238, ал. 2 от Закона за митниците на основание чл. 238, ал. 2 във вр. с чл. 235, ал. 1 от Закона за митниците, чл. 83 от ЗАНН във вр. с чл. 227, ал. 1, т. 3 от Закона за митниците във вр. с чл. 175, ал. 1 и 3, чл. 178, ал. 1 от ДОПК във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

  Районният съд е приел, че на 15. 06. 2015 год. около 20. 10 ч. на ГКПП Дуранкулак в страната е влязъл товарен автомобил /автовоз/, марка “Volvo”, превозващ леки автомобили. Преди да се обработи автомобила в системата длъжностно лице на Митница-Варна е пристъпило към измерване на габаритите на товара. В този момент водачът на автомобила е заявил, че няма да плаща такса, наругал длъжностното лице, взел документите си от гишето и отпътувал в посока с. Дуранкулак. Така автовозът преминал на територията на РБългария, без да е бил регистриран в модул “Пътни такси и разрешителен режим”. По-късно е установено, че товарният автомобил е собственост на “ЕМ ДЖИ-ИЗТОК 2010” ЕООД, гр. Перник, а водач е лицето И.Д.И. Съставен е АУАН срещу търговското дружество и впоследствие е издадено наказателно постановление, с което му е наложена имуществена санкция за нарушение на чл. 238, ал. 2 от Закона за митниците. В мотивите си районният съд е приел, че водачът И.Д.И не е осигурил възможност на митническите органи да упражнят правомощията си, но административно наказателната отговорност следва да бъде понесена от търговското дружество, тъй като разпоредбата на чл. 238, ал. 2 изисква с имуществена санкция или с глоба по чл. 235, ал. 1 от ЗМ да се наказва и юридическото лице или едноличния търговец, което се противопоставя на митническите органи при изпълнение на служебните им задължения. Въз основа на тези си изводи съдът е потвърдил наказателното постановление.

Съставът не споделя изводите на въззивния съд.С разпоредбата на чл. 238, ал. 1 от Закона за митниците е регламентирана административно наказателната отговорност на физически и юридически лица за нарушение на нормативни актове, приложими за стоки под митнически надзор. Субекти на нарушението по този текст могат да бъдат както физически, така и юридически лица. С разпоредбата на чл. 238, ал. 2 е предвидена административно наказателна отговорност на лице, което се противопоставя на митническите органи при изпълнението на служебните им задължения. Субект на нарушението по този текст може да бъде само физическо, но не и юридическо лице. Изразът “със същото наказание” цитиран в разпоредбата има предвид наказанието “глоба” по чл. 235, ал. 1 от Закона за митниците, но не и имуществената санкция по същия текст, тъй като в текста на чл. 238, ал. 2 изрично е посочено, че отговорността се носи от лице, противопоставящо на митническите органи при изпълнение на техните задължения. Приемайки, че субект на нарушението по чл. 238, ал. 2 от Закона за митниците може да бъде санкционираното търговско дружество съдът е постановил решение в противоречие с материалния закон, което налага същото да бъде отменено. На същото основание следва да бъде отменено и потвърденото със съдебното решение наказателно постановление.

Така мотивиран и на осн. чл. 222., ал. 1 във вр. с чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

 

                                               Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ решение № 31/ 25. 04. 2016 год., постановено по НАХД № 301/ 2015 год. по описа на Районен съд, гр. Каварна,. като вместо него постановява:

 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 190/ 3. 11. 2015 год. на Началника на Митница-Варна, с което на “ЕМ ДЖИ-ИЗТОК 2010” ЕООД, гр. Перник, ул. Рашо Димитров” № 78, ЕИК 201117970 за нарушение по чл. 238, ал. 2 от Закона за митниците на основание чл. 238, ал. 2 във вр. с чл. 235, ал. 1 от Закона за митниците, чл. 83 от ЗАНН във вр. с чл. 227, ал. 1, т. 3 от Закона за митниците във вр. с чл. 175, ал. 1 и 3, чл. 178, ал. 1 от ДОПК във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1………………

                                                          

                                                                                             2………………