Р      Е      Ш      Е      Н     И      Е

№ …………………….

гр. Добрич, 7. 10. 2016 год.

 

 

Добричкият административен съд, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и седми септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

                                                             ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                                                                                             Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Свилена Костова изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова КАД № 330/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Д.М.К., ЕГН ********** *** чрез адв. И. С., редовно упълномощена, против решение № 245/ 16. 05. 2016 год.  по НАХД № 1615/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000152/ 22. 10. 2015 год., издадено от Главния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на жалбоподателя за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 29, ал. 1, т. 1, предл. последно от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 10, пр. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500. 00 лв.

В жалбата си касаторът излага становище за неправилност на решението. На първо място сочи, че от изложеното в НП не може да се установи компетентността на лицата, съставили АУАН и НП. В АУАН е посочено, че актосъставителят е инспектор в ОО”АА”-Варна. Провереният пункт за технически преглед се намира на територията на гр. Добрич, където ИА “АА” има отделна структура, в чиято териториална компетентност се намира пункта. Съгласно Устройствения правилник на ИА “АА” в структурата й се включват 27 областни отдела “АА”-по един отдел във всеки областен град на страната. Наличието на заповед за командироване не може да дерогира определената с подзаконов нормативен акт териториална компетентност на актосъставителя.

От изложеното в АУАН и в НП не може да се установи в какво качество се твърди, че е извършено нарушението, тъй като е посочено, че е допуснато като член, както и като председател на комисията. Смесването на двете качества в крайна сметка води до липса на реквизит по см. на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН. Горепосоченото нарушение обуславя и неправилното приложение на административно-наказващата норма. Санкцията е определена неправомерно по реда на чл. 178а, ал. 10 от ЗДвП, а не по реда на чл. 178а, ал. 7, т. 1 от ЗДвП, чрез който текст се ангажира административно-наказателната отговорност на председател на комисия, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка техническата изправност на МПС в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП. Разпоредбата на чл. 178а, ал. 10 от ЗДвП е обща и по реда й се наказват всякакви длъжностни лица, извършили нарушения на наредбата. Същата се дерогира от специалния състав на чл. 178, ал. 7, т. 1 от ЗДвП.

 Вмененото нарушение се състои в това, че е издадено удостоверение за техническа изправност на ППС със заключение “допуска се ППС да се движи по пътищата отворени за обществено ползване” със срок на валидност 2 години, несъответстваща на валидността съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1 за автомобили от категория М1. Нарушението е пряко свързано и представлява последица от неправилно отразената в протокола за извършен периодичен преглед № 8703846 категория на превозното средство. За извършеното нарушение, изразяващо се в неправилно посочена категория на провереното МПС деецът е наказан с друго НП ДАИ-0000150/ 22. 10. 2015 год., което е отменено с решение на АС-Добрич от 20. 05. 2016 год. по КАД 144/ 2016 год.

Неправилна е преценката на районния съд, че вмененото нарушение правилно е подведено под нормата на чл. 43, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-32/ 2011 год. Действието, посочено в чл. 43, ал. 1, т. 7 от наредбата е самостоятелно такова, а в точките от а до з към т. 7 са посочени други самостоятелни действия, които председателят е задължен да извърши, едно от които е действието по чл. 43, ал. 1, т. 7, б.”д” от наредбата-издаване на удостоверение за техническа изправност на МПС. Обвинение за такова нарушение обаче не е повдигнато, поради което деянието, посочено в НП е несъставомерно на посочената материално-правна разпоредба. Претендира за отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление. Оплакванията на касатора представляват касационни основания по см. на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът от Окръжна прокуратура, гр. Добрич дава заключение за основателност на жалбата и пледира за отмяна на решението на въззивния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал. 1 от АПК, настоящият състав счита същата за основателна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от Д.М.К., ЕГН ********** *** чрез адв. И. С., редовно упълномощена, против наказателно постановление № ДАИ-0000152/ 22. 10. 2015 год., издадено от Главния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на жалбоподателя за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 29, ал. 1, т. 1, предл. последно от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 10, пр. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500. 00 лв.

  Районният съд е приел, че на 26. 08. 2015 год. в гр. Добрич при извършване на периодичен технически преглед на МПС с марка “Нисан Терано”, кат. М1 с рег. № ТХ 3831 СХ жалбоподателят в качеството си на председател на комисията за извършване на прегледа е допуснал издаване на удостоверение за техническа изправност на ППС, в което е посочено неправилно и в разрез на чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год., че с оглед техническата изправност пътното превозно средство се допуска да се движи по пътищата отворени за обществено ползване със срок на валидност 2 години, която валидност се отнася за ППС категория L1, вместо категория М1, към която всъщност се причислява автомобилът “Нисан-Терано”. Съдът не е уважил възражението на жалбоподателя за липса на компетентност в полза на лицата, съставили АУАН, като се е позовал на заповед № РД-12-5647/ 28. 09. 2015 год. която определят лицата, оторизирани да съставят АУАН. Не е уважил и възраженията на процесуалния представител на жалбоподателя за неяснота относно качеството, въз основа на което е ангажирана административно-наказателната отговорност на нарушителя. Счел е, че санкционната разпоредба правилно е издирена от административно-наказващия орган. Приел е, че нарушението е извършено с мотива, че задължение на председателя на комисията е не само да сканира талона на преглеждания автомобил, но и да извърши промени след сканирането на талона, ако съществуват неточности при отразяване на данните от талона, имащи значение за извършвания преглед. Приел е, че с неизвършената корекция в системата, отразяваща резултатите от извършения технически преглед при издаване на удостоверението за техническа изправност на ППС жалбоподателят е проявил небрежност и правилно е ангажирана административно наказателната му отговорност. Приел е, че нарушението не представлява маловажен случай по см. на чл. 28 от ЗАНН. Водим от тези мотиви съдът е потвърдил наказателното постановление.

Настоящият касационен състав не споделя изводите на районния съд в частта им относно наличие на допуснато нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 29, ал. 1, т. 1, предл. последно от същата наредба..

Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление отговорността на жалбоподателя е ангажирана за това, че в качеството си председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи  при извършване на периодичен технически преглед на МПС с рег. № ТХ 3831 СХ, марка “Нисан” от кат. М 1 е допуснал издаване на удостоверение за техническа изправност на ППС № 8703846 със заключение-допуска се ППС да се движи по пътищата отворени за обществено ползване с валидност 2 години несъответстваща на валидността съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1 за автомобили от категория “М1” на Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. По делото е изяснено, че към момента на извършване на техническия преглед е представен регистрационния талон на ППС от 2004 год., в който няма нанесена категория на ППС, т.е. същото не е достатъчно индивидуализирано от органите на МВР. /арг. от чл. 5, ал. 1 от Наредба № I-45/ 24. 03. 2000 год./. В протокола за извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС на л. 17 от делото категорията е посочена с индекс “L1”. Със същият индекс е посочена категорията на ППС и в сканираното копие от същия протокол на л. 15 от делото. Въз основа на така съставените протоколи е издадено процесното удостоверение за техническа изправност на ППС. По делото е приложено НП № ДАИ-0000150/ 22. 10. 2015 год., с което на жалбоподателя е вменено нарушение по чл. 43, ал. 1, т. 4 от  Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год., състоящо се в некоректно въвеждане на техническите данни идентифициращи превозното средство в протокола за извършения технически преглед на превозното средство. С решение от 20. 05. 2016 год. по КАД № 144/ 2016 год. на АС-Добрич НП № ДАИ-0000150/ 22. 10. 2015 год. е отменено Решението на АС-Добрич е окончателно и не е подлежало на обжалване. Независимо че вменените с НП № ДАИ-0000150/ 22. 10. 2015 год. и с НП № ДАИ-0000152/ 22. 10. 2015 год., предмет на настоящото съдебно производство, нарушения са отделни административни нарушения, между тях съществува връзка. Нарушението, предмет на настоящото съдебно производство е следствие от нарушението по отмененото НП № ДАИ-0000150/ 22. 10. 2015 год., тъй като удостоверението за техническа изправност на ППС се издава след съставяне и въз основа на протокола за извършения периодичен преглед за техническа изправност на ППС. Ето защо при постановяване на настоящото съдебно решение следва да се вземе предвид решението по КАД № 144/ 2016 год. на АС-Добрич. Този извод се налага от принципа на предвидимост и непротиворечивост на съдебната практика на АС-Добрич. Вън от горното, както бе посочено и по-горе компетенция за удостоверяване категорията на МПС принадлежи на органите на МВР по силата на нормите на Наредба № I-45/ 24. 03. 2000 год. При липса на посочена категория на МПС в регистрационния талон на автомобила жалбоподателят не е разполагал с правомощия да посочи в протокола за периодичния технически преглед на автомобила, респ. в удостоверението за техническа изправност на ППС както категория с индекс “М1”, така и посочената от него категория с индекс. “L1”. При липсваща категоризация на ППС в регистрационния талон на автомобила, жалбоподателят би следвало да не го допуска до технически преглед, нещо което той не е извършил, с което евентуално е осъществил нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б. “б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год., но обвинение за такова нарушение не е повдигнато с процесното наказателно постановление. От изложеното се налага извода, че нарушението, за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, състоящо се в издаване на удостоверение за техническа изправност на ППС към знак 8424444 със заключение”допуска се ППС да се движи по пътищата отворени за обществено ползване” с валидност 2 години, несъответстваща на валидността съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1 за автомобили от категория М1, не е извършено.

Направените от касационния състав изводи налагат решението на районния съд да бъде отменено, както и  да бъде отменено потвърденото с него наказателното постановление.     

Така мотивиран и на осн. чл. 222., ал. 1 във вр. с чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

 

 

                                                    Р    Е    Ш    И    :

 

 

ОТМЕНЯ решение №.245/ 16. 05. 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич по НАХД № 1615/ 2015 год., като вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №. ДАИ-0000152/ 22. 10. 2015 год., издадено от Главния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на Д.М.К., ЕГН ********** ***  за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 29, ал. 1, т. 1 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 10, пр. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500. 00 лв.

 

   Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1………………

 

                                                          

                                                                                             2………………