Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 11. 10. 2016 год.

 

 

Добричкият административен съд в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и седми септември две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                            

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                                                                                           Теодора Милева

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Свилена Костова изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 328/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.Ж.М. *** и Д.Н.В. *** , двете със съдебен адрес ***, офис 1316 чрез адв. E.Ф., редовно упълномощена, против решение № 35/ 22. 04. 2016 год. по гр. д. № 45/ 2015 год. на Районен съд, гр. Каварна, по силата на което е отхвърлена жалбата им против решение № 200/ 13. 01. 2015 год. на ОС “Земеделие”, гр. Шабла, постановено на осн. чл. 27 от ППЗСПЗЗ за определяне на имотите, предоставени на основание влезли в сила съдебни решения в землището на с. Дуранкулак по пр. № 02879/ 20. 02. 1992 год. на н-ци на В.И.В..

В жалбата си касаторите твърдят, че решението на районния съд е неправилно. Считат, че първоинстанционното решение е постановено в нарушение на чл. 177 от АПК във вр. с чл. 173 от АПК, като съдът не е извършил самостоятелен, независим и пълен съдебен контрол върху решение № 200/ 13. 01. 2015 год. на ОС “Земеделие”-Шабла, че решението не е достатъчно мотивирано и че съдът не е обсъдил доводите на жалбоподателите, че атакуваното решение е постановено при незачитане стабилитета на предходно постановено решение на ОС “Земеделие”, че същото е постановено след изтичане на срока по чл. 11 от ЗСППЗ, в който срок не е подадено заявление за възстановяване правото на собственост на наследниците на общия наследодател. Сочат, че решението на ОС “Земеделие” страда от порок по см. на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, тъй като волята на административния орган е неясна, че решението е постановено при съществени нарушения на административно производствените правила, изразяващи се неспазване на разпоредбата на чл. 26 от АПК и в неконституиране на заинтересовани страни в административното производство. Решението на ОС “земеделие” противоречи и на материалния закон, тъй като с него се възстановява собствеността върху земеделски земи с план за земеразделяне след като същият е влязъл в сила, а не е приложен специалния ред за обезщетяване по чл. 10б от ЗСПЗЗ. Решението на районния съд е постановено в нарушение на чл. 130, ал. 2 от ЗСВ, тъй като същото не е съобразено със задължителната сила на ТР № 4/ 2014 от 14. 03. 2016 год. на ОСГК на ВКС. Претендират отмяна на решението на районния съд и постановяване на решение по същество, по силата на което обжалваният административен акт да бъде обявен за нищожен или, евентуално, същият да бъде отменен като незаконосъобразен. Твърдяните нарушения съставляват касационно основание по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на същата и потвърждаване решението на районния съд, като излага подробни съображения.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от В.Ж.М. *** и Д.Н.В. ***, двете със съдебен адрес ***, офис 1316 чрез адв. E.Ф., редовно упълномощена, против решение № 200/ 13. 01. 2015 год. на ОС “Земеделие”, гр. Шабла, постановено на осн. чл. 27 от ППЗСПЗЗ за определяне на имотите, предоставени на основание влезли в сила съдебни решения в землището на с. Дуранкулак по пр. № 02879/ 20. 02. 1992 год. на н-ци на В.И.В..

 Жалбата е отхвърлена.

Районният съд е приел, че жалбоподателите са наследници по закон на Ж.В. И., един от наследниците на общия наследодател В.И.В., на който с решение № 1017/ 13. 12. 1993 год. по пр.  № 01225/ 22. 10. 1991 год. ПК Шабла е възстановила правото на собственост съгласно план за земеразделяне в землището на с. Дуранкулак на недвижим имот-нива от 46. 079 дка, имот 25004, нива от 20. 001 дка, имот № 30017 и лозе от 1. 800 дка, имот № 034048, всички по плана за земеразделяне землището на с. Дуранкулак. Вследствие на успешно проведен иск по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ е установено, че земята, възстановена по отделни административни преписки на неговите наследници, включително и земята възстановена на наследодателя на жалбоподателките Ж.В. И. принадлежи на общия наследодател В.И.В. / решение № 911/ 4. 11. 2008 год. на ВКС по гр. д. № 802/ 2008 год. и решение № 237/ 5. 07. 2007 год. на ОС-Добрич по в. гр. д. № 672/ 2006 год./. Въз основа на съдебните решения е постановено решение № 176-7/12. 01. 2009 год. на ОС “Земеделие”-Шабла, с което тя е признала и определила за възстановяване на н-ци на В.И.В. правото на собственост върху земеделски земи общо в размер на 343. 067 дка. На същата дата  с отделни решения ОС “Земеделие” е отказала за признае правото на възстановяване на собствеността по отделните преписки, образувани по заявленията на отделните наследници по колена, като е указано, че отказаните за възстановяване земи се възстановяват на общия наследодател. С решение № 91/ 29. 07. 2014 год. по гр. д. № 34/ 2014 год. на РС-Каварна е отменено решение № 197/ 13. 12. 2013 год. на ОС “Земеделие” по пр. № 02879/ 20. 02. 1992 год., с което е отказано да бъде възстановено правото на собственост на н-ци на В.И.В. върху 15 земеделски имота в землището на с. Дуранкулак, като ОС “Земеделие” е задължена да приключи процедурата по възстановяване на собствеността в полза на н-ци на В.И.В. с издаване на последващо решение по реда на чл. 27 от ППЗСПЗЗ. Именно в изпълнение на това съдебно решение е издадено атакуваното решение № 200/ 13. 01. 2015 год. на ОС “Земеделие”-Шабла. Съдът е приел, че ОС “Земеделие” е обвързана от решението на РС, гр. Каварна по гр. д. № 34/ 2014 год., поради което същата законосъобразно е постановила решение № 200/ 13. 01. 2015 год. Приел е, че същото е постановено при наличието на компетентност, при съответна форма и съдържание и при липса на нарушения на съдопроизводствените правила. Основавайки се на тези свои изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото решение на поземлената комисия е законосъобразно и е отхвърлил жалбата.

 Настоящият състав не възприема становището на въззивния съд. От данните по делото се установява следната фактическа обстановка. Жалбоподателките са наследници на Ж.В. И., един от наследниците на общия наследодател В.И.В., на който с решение № 1017/ 13. 12. 1993 год. по пр.  № 01225/ 22. 10. 1991 год. ПК Шабла е възстановила правото на собственост съгласно план за земеразделяне в землището на с. Дуранкулак на недвижим имот-нива от 46. 079 дка, имот 25004, нива от 20. 001 дка, имот № 30017 и лозе от 1. 800 дка, имот № 034048, всички по плана за земеразделяне землището на с. Дуранкулак. По пр. № 2879/ 20. 02. 1992 год. на н-ци на В.И.В. с протоколно решение № 1015/ 13. 12. 1993 год. са възстановени нива с площ от 39.998 дка, имот 34137 и нива с площ от 68.999 дка, имот № 35011, общо 108. 997 дка. С решения № 911/ 4. 11. 2008 год. на ВКС по гр. д. № 802/ 2008 год. и решение № 237/ 5. 07. 2007 год. на ОС-Добрич по в. гр. д. № 672/ 2006 год. след проведен иск по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ на н-ци на В.И.В. са признати за възстановяване още 234. 067 дка. Въз основа на съдебните решения ОС “Земеделие” с протоколно решение № 176-7/ 12. 01. 2009 год. ОС “Земеделие” е признала и определила за възстановяване с план за земеразделяне общо на 343. 067 дка земеделски земи в полза на н-ци на В.И.В. /л. 70 от делото/. На същата дата ОС “Земеделие” е издала протоколно решение № 176-5, с което е отказала да признае признатите с решение № 1017/ 13. 12. 1993 год. по пр.  № 01225/ 22. 10. 1991 год. на Ж.В. И. земеделски земи с изключение на лозе от 0.722 дка. Това решение е връчено на жалбоподателката В.Ж.М. на 22. 01. 2009 год. видно от обратна разписка на л. 189 от делото. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. Впоследствие, въз основа на влезлите в сила решения № 176-7/ 12. 01. 2009 год. и № 176-5/ 12. 01. 2009 год. и въз основа на съдебно решение на РС, гр. Каварна по гр. д. № 34/ 2014 год. ОС “Земеделие” е издала процесното решение № 200/ 13. 01. 2015 год., с което е възстановила на н-ци на В.И.В., между които е и наследодателят на жалбоподателките правото на собственост върху 15 индивидуализирани имота. Решение № 200/ 13. 01. 2015 год. на ОС “Земеделие” завършва процедурата по възстановане собствеността върху земеделските земи в полза на н-ци на В.И.В. и същото е пряка последица от влязлото в сила решение протоколно решение № 176-7/ 12. 01. 2009 год. ОС “Земеделие”.Това решение е позитивно по характер по отношение на н-ци на В.И.В., респ. по отношение на жалбоподателките чрез техния наследодател Ж.В. И.. По тази причина жалбоподателките нямат правен интерес да го оспорват, включително и по отношение на неговата валидност. Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за допустимостта на съдебното производство.  Районният съд се е произнесъл с решение по същество по недопустима жалба, като е отхвърлил същата като неоснователна, вместо да прекрати производството по делото. Решението на районния съд е процесуално недопустимо и като такова подлежи на обезсилване, а образуваното производство по недопустимата жалба подлежи на прекратяване.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 3 от АПК съдът

 

                                                    Р      Е      Ш      И      :

 

ОБЕЗСИЛВА РЕШЕНИЕ № 35/ 22. 04. 2016 год. по гр. д. № 45/ 2015 год. на Районен съд, гр. Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 45/ 2015 год. по описа на Районен съд, гр. Каварна.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:          1………………

 

                                                                                                2……………….