Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……28.09.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на тринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА Г.

                                                                               ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 326/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 1422/ 30.06.2016 год. на С.М.С., ЕГН **********, от с. Крапец срещу Решение № 35/ 05.05.2016 год. по нахд № 306/ 2015 год. на КРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0283-000204 от 09.11.2015 год. на Началника Група към ОД на МВР Добрич, РУ Каварна, с което на С.М.С.,*** за нарушение по чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, като на основание Наредба № Із-1959 са му отнети 12 контролни точки.

Жалбоподателят настоява, че решението на КРС е неправилно, поради което иска да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано. Счита извода на съда за доказан отказ да бъде извършена проверка на водача с техническо средство за противоречащ на фактите. Според касатора в случая е налице осуетяване на проверка, но не и отказ да бъде извършена такава. Добавя, че в нарушение на закона съдът е приел, че ако наистина са били налице причини, които да са възпрепятствали водача да даде качествена проба, то той е следвало да предприеме необходимите мерки да стигне до медицинско заведение, за да докаже, че не е управлявал след употреба на алкохол и като не е сторил това, сам се е поставил в положение да понесе отговорност. Според касатора по този начин излиза извън принципа на презумпцията за невиновност.

В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не се явява, не се представлява.

           Ответникът – РУ МВР Каварна, редовно призован, не изпраща представител, в съдебно заседание не взема становище по жалбата.

Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна.  

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна. Съображенията обаче за това са следните: 

С Решение № 35 от 05.05.2016 г. по нахд № 306/ 2015 г. районният съд е потвърдил посоченото по – горе наказателно постановление, с което на С.М.С. е наложено наказание глоба и лишаване от право на управление на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, за това че на 08.10.2015 г. около 23.00 часа в гр. Каварна на ул. България – до МХС “Гергана – Деница” като водач на лек автомобил - Опел Корса с рег. ххххххх, държава България при обстоятелства: Управлява л.а. и при извършената му проверка за употреба на алкохол не дава качествена такава /не вкарва достатъчно въздух в техническото средство/. Посочено е в НП, че на водача е издаден талон за медицинско изследване с № 0404160. При така описаните обстоятелства е прието, че водачът отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество или не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му.

Съдът е приел, че НП е издадено от компетентен орган, преди изтичането на сроковете по чл. 34 от ЗАНН и съдържа предвидените в разпоредбата на чл. 57 от ЗАНН реквизити. Счел е, че събраните по делото доказателства доказват по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение, за което е наказан. Според състава на КРС опитите за даване на проба с техническо средство, които не дават възможност за установяване наличие или не на алкохол в кръвта, като краен резултат представляват отказ за даване на проба. Същевременно съдът е посочил, че от доказателствата по делото не се установява изпълнение на предписанието с талона за медицинско изследване. Като краен резултат е приел, че санкцията е определена правилно и в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП. 

Настоящият състав счита, че на първо място производството е проведено по нередовна жалба. В жалбата пред РС жалбоподателят е заявил, че счита НП за незаконосъобразно и необосновано, но е изложил твърдения само относно частта за отказ за даване на проба с техническо средство. По отношение изпълнението на предписанието няма твърдения. В този смисъл остава неясно дали обжалва НП изцяло или само в частта му записване за отказ да даде проба с техническо средство. С оглед на това съдът е следвало да остави жалбата без движение и да даде указания на жалбоподателя какво точно обжалва и какви са неговите твърдения. Като не е сторил това, съдът е постановил незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.

На следващо място, съдът не е изследвал фактическата обстановка в пълнота, в какъвто смисъл го задължава разпоредбата на чл. 63 от ЗАНН, с което е допуснал съществено нарушение на закона. С оглед обстоятелството, че е налице некачествена проба, е следвало да изясни причините за това и да отхвърли причина – негодност на техническото средство. Доказателства в тази насока въобще не са събрани по делото. С оглед на това съдебното решение следва да бъде отменено и делото върнато на друг състав, при което след уточняване на това какво точно и в коя част се обжалва, какви твърдения се правят, да се изискат доказателства от РУ Каварна за годността на техническото средство Алкотест 7510 /отразено в талона за медицинско изследване/ към момента на проверката. Едва след установяване на годността може да се преценява наличието на отказ. Наличието на некачествена проба в случай на годно техническо средство съгласно чл. 2 от Наредба № 30: “Когато от водача е взета некачествена проба или се оспорват показанията на техническото средство, употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява с лабораторно изследване”, безспорно сочи, че некачествената проба се приравнява на отказ и медицинското изследване е задължително.

Ако жалбоподателят в този смисъл обжалва НП и в частта на неизпълнение предписанието за медицинско изследване, то следва да бъде задължен да отговори дали се е явил за изследване, в кое лечебно заведение и да се изискат съответно доказателства за това, ако има такива твърдения.

Предвид изложеното, касационната инстанция приема, че съдебното решение страда от пороци, представляващи основания по смисъла на чл. 348 НПК, които налагат неговата отмяна и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на КРС.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 222, ал. 1, т. 1 АПК,

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ Решение № 35/ 05.05.2016 год. по нахд № 306/ 2015 год. на КРС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

            ВРЪЩА  делото за ново разглеждане от друг състав на КРС.

            Решението е окончателно. 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:      1.

 2.