Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 7. 10. 2016 год.

 

 

 

 

Добричкият административен съд, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и седми септември две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                                                                                           Нели Каменска

 

 

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Свилена Костова изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 325/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Директора на РД-Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при КЗП против решение № 60/ 21.04. 2016 год. по НАХД № 37/ 2016 год. на Районен съд, гр. Балчик, с което е отменено наказателно постановление № В-036602/ 23. 11. 2015 год. на Директора на РД-Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при КЗП, с което  на “УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК 175030371, на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл. 27, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 300. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага съображения, че неправилно районният съд е приел, че нарушението, предмет на наказателното постановление е маловажен случай по см. на чл. 28 от ЗАНН. Процесното нарушение не се отличава с по-ниска обществена опасност от други нарушения от същия вид, още повече че в мотивите на решението не са посочени нито многобройни, нито изключителни обстоятелства при които е допуснато същото, за да се обоснове приложението на чл. 28 от ЗАНН. Наличието на ценоразпис с обявени цени, като отделно е упоменато, че допълнително се заплаща курортна такса води до заблуждение на потребителите и до нарушаване на техните права. Претендира отмяна на решението на въззивния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявеното касационно основание, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от “УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК 175030371 против наказателно постановление № В-036602/ 23. 11. 2015 год. на Директора на РД-Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при КЗП, с което  на жалбоподателя, на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл. 27, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 300. 00 лв. Жалбата е уважена и наказателното постановление е отменено изцяло.

Районният съд е приел за установено, че при извършена проверка от контролните органи на КЗП на 19. 08. 2015 год. в обект-хотел “Невен”, находящ се в с. Кранево, общ. Балчик, ул. “Шипка” № 1, стопанисван от дружеството-жалбоподател, е констатирано, че цените на предлаганите основна /нощувка/ и допълнителни услуги са обявени чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място на рецепцията. На ценоразписа, след обявените цени са написани забележки, като в т. 2 от тях е записано, че всеки почиващ в хотел “Невен” заплаща по 0. 36 лв. курортна такса за всяка нощувка. Съдът е приел, че вмененото с АУАН и НП нарушение на чл. 27, ал. 2 от Закона за защита на потребителите действително е допуснато от жалбоподателя, но същото разкрива по-ниска обществена опасност с оглед липсата на вредни последици от извършеното нарушение. Приел е, че АНО неправилно не е приложил в конкретния случай нормата на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението представлява “маловажен случай” по смисъла на разпоредбата. Основавайки се на тези свои изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и .го е отменил изцяло.

 Настоящият състав възприема изводите на районния съд. По делото е приет като доказателство ценоразпис на предлаганите от дружеството-жалбоподател услуги, като в него са посочени цени на основната услуга-нощувка и цени на допълнителни услуги. В ценоразписа под формата на забележка е посочено, че всеки почиващ в хотел “Невен” заплаща по 0. 36 лв. курортна такса за всяка нощувка. При така съставения ценоразпис касационният състав намира, че нарушение на чл. 27, ал. 2 от Закона за защита на потребителите е допуснато от страна на дружеството-жалбоподател, тъй като разпоредбата изисква курортната такса за нощувка да бъде обявена като част от цената на основната услуга-нощувка, т.е. да бъде включена в нея, а не да бъде обявена под формата на забележка. Все пак при преценка тежестта на конкретното нарушение следва да се има предвид, че курортната такса, която се начислява към всяка нощувка е обявена от страна на “УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПРОТ” ЕАД чрез ценоразпис, поставен на видно място на рецепцията на хотела, обстоятелство, което е посочено в наказателното постановление. Изложеното дава основание на касационния състав да приеме, че изводът на районния съд, че е налице “маловажен случай” на нарушението съответства на нормата на чл. 28 от ЗАНН. Изводът за маловажност на конкретното нарушение не произтича от факта, че от него не са настъпили вредни последици, тъй като за неговото извършване не се изисква настъпване на вредоносен резултат, а от характеристиката на същото, описана по-горе в настоящите мотиви.  Направените от касационния състав изводи налагат решението на районния съд да бъде потвърдено.

 При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и е материално законосъобразно.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

 

                                    Р      Е      Ш      И      :

 

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60/ 21.04. 2016 год. по НАХД № 37/ 2016 год. на Районен съд, гр. Балчик.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

 

                                                                                        2…………………….