Р  Е Ш Е Н И Е

 

384

гр.Добрич, 03.11.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Добричкият  административен съд,  в публично съдебно  заседание на четвърти октомври, две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                            ТЕОДОРА  МИЛЕВА                                                                                                                                                         

                                                                          

с участието  на   прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА, при  секретаря  С.К., изслуша докладваното от съдия М.Г. по касационно адм. дело №  324/2016 по описа на АС-Добрич .

          Производството е по реда на чл.208 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63 от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба на адв. Ж.Д.,като пълномощник на “Евроманган” ЕАД, ЕИК 124058778,със седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик,с.Църква, представлявано от Изплнителния директор Д. Уелинг,срещу решение № 69/04.05. 2016г., постановено по а.н.х.д. № 231/ 2015г. по описа на РС Балчик.

          В жалбата са заявени оплаквания за незаконосъобразност на съдебния акт  по смисъла на чл.348  НПК. Иска се отмяната му, като се излагат подробни  мотиви. В съдебно заседание,адв.Д. поддържа жалбата.

          Ответникът се представлява от юрисконсулт Десислава Павлова,която оспорва жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич счита, че касационната жалба е неоснователна.Пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила.

          Административен съд Добрич, като обсъди касационните оплаквания във връзка с доказателствата по делото и правомощията си по чл.218 АПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

          Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок от легитимирана страна.Разгледана по същество същата е основателна, макар и не на всички изложени в нея основания.         

          На 07.04.2015г., по повод възникнала смъртна злополука, инспектори от Дирекция “ИТ”- Добрич  извършили проверка в мина “Оброчище” за добив на манганова руда,находяща се в с.Църква, стопанисвана от “Евроманган”ЕАД, като установили, че в деня на злополуката,кръста на фронт 64 със 64А стълбова галерия се извършва презакрепване на горнището над секции с номера 1 и 2 от механизирания добивен комплекс,без да са монтирани предварително зачелващи устройства на описаните секции, съгласно технологичен паспорт.Деянието е допуснато от “Евроманган”, в качеството му на работодател.Административно- наказващият орган е определил,че с деянието е нарушен чл.12д,ал.2 от Наредба №9 за общите правила за управление на дейността по осигуряване безопасността и опазване здравето на работещите в мините и чл.173,ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни условия на труд на работните места и при използване на работно облекло. За визираното нарушение,на “Евроманган” ЕАД, в качеството му на работодател,на основание чл.416,ал.5,във връзка с чл.43,ал.2 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева, като е издадено процесното наказателно постановление.   

          Сезиран с жалба срещу постановлението, РС-Балчик го е потвърдил , като е приел за безспорно установено,че описаното нарушение е допуснато от дружеството.

          Касационната инстанция прецени,че решението е постановено при неизяснена фактическа обстановка.

          И  в акта и в НП е посочено, че е нарушен технологичния паспорт относно липса на предварително монтирани зачелващи устройства на описаните секции. От представените по делото технологичен паспорт и допълнение-изменение-2 към технологичен паспорт за фронт 64, за кръст галерия 64 А и кръст галерия 64 Б не се установява текст,който задължително да изисква зачелващи устройства на описаните секции. Това не се установява и от представеното допълнение, което урежда реда, за закрепване на галерийните кръстове.Не е коментиран редът, по който се е извършвало процесното презакрепване,  дали с този ред работниците са запознати, както и дали са го спазвали. Установяването на горните факти и събирането на доказателства от решаващия съд е от особена важност за да се установи, налице ли е задължение за зачелване и къде точно в технологичния паспорт е оформено то. Налице ли е действително нарушение, което да обоснове нарушение на двете наредби, цитирани от административнонаказващия орган в наказателното постановление. За целта, оспорваното решение следва да бъде отменено, като делото се върне на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

          При новото разглеждане на делото съдът следва да назначи СТЕ,която да се изготви от вещо лице със специални знания в областта на рудодобива  а именно - минен инженер, който след запознаване с техническия паспорт и допълненията към него, както и с описание на нарушението в Акта за установяване на административното нарушение и наказателното постановление, да даде заключение, налице ли е в технологичния паспорт изискване за зачелващи устройства на описаните секции,които да са монтирани преди презакрепване на горнището над секции с номера 1 и 2 от механизирания добивен комплекс и по какъв механизъм, както и да отговори къде точно е текстът в технологичния паспорт, разписващ  задължението, което според наказващия орган не е изпълнено. След изслушване на заключението,събиране на допълнителни доказателства и изясняване на обстоятелствата, описани в мотивите на настоящото решение, да се прецени налице ли е визираното в акта и атакуваното наказателно постановление нарушение.

          Водим от гореизложените съображения,както и на основание чл.221, ал.2, във връзка с чл.222,ал.2,т.1 от АПК, Административният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ Решение № 69 от 04.05.2016г. по  н.а.х.д.  № 231 по описа за 2015 год. на Районен съд гр.Балчик.

          ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

      

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                    2.