Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 06.10.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд,  в публично заседание на тринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева                                   

                                                                                                                Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 323 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) . Образувано е по касационна жалба на ЕВРОМАНГАН” ЕАД, ЕИК 124058778 със седалище и адрес на управление с. Църква, общ. Балчик със съдебен адрес ***, офис 10 чрез адв. Ж. Д., редовно упълномощена, срещу решение № 68 от 04.05.2016г., постановено по нахд № 232/2015г. по описа на Районен съд- Балчик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08-0802879/101 от 10.09.2015г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което на осн. чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ на дружеството-касатор е наложена имуществена санкция от 2 000 лв. за нарушение на чл. 5, т.1 от Наредба № 9/ 1997 год. за общите правила за управление на дейността по осигуряване безопасността и опазване здравето на работещите в мините във вр. с чл. 640 от Правилник В-01-02-04 във вр. с § 21 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и приложенията към допълнение-изменение на технологичен паспорт за работа в добивен комплекс фронт 64-ред за закрепване на галерийни кръгове.

            В касационната жалба са изложени твърдения за неправилност и незаконосъобразност на постановеното съдебно решение, което било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, а потвърденото с него наказание било явно несправедливо. Твърди се, че актът е съставен в нарушение на чл.40, ал.2 от ЗАНН, което е довело да нарушаване правото на предварителна защита. Възразява се, че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление не били връчени по правилата на ЗАНН, твърди се, че решението е немотивирано, не било изследвано дали наказващият орган е изпълнил задължението си по чл.52, ал.4 от ЗАНН, твърди се, че решението не било постановено в съответствие със събраните по делото доказателства, като подробно в жалбата се сочат основанията за този извод. Изложено е съображение, че деянието, за което е ангажирана отговорността на дружеството, е несъставомерно, тъй като Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин В-01-02-04, посочен като основание за издаване на наказателното постановление не е действащ нормативен акт, тъй като същият е издаден въз основа на отменени нормативни актове и действието му не е продължено по силата на Наредба № 2 за продължаване действието на единните правилници по безопасността на труда, обн. в ДВ бр. 43/ 5. 06. 1987 год. Сочи се и че чл. 640 от Правилника съдържа две алинеи и от процесното наказателно постановление не става ясно за нарушаването на коя от тях е санкциониран жалбоподателя. Районният съд незаконосъобразно не е приложил института на маловажността по см. на чл. 415в от КТ. Съдът не е взел предвид и обстоятелството, че наложеното на дружеството наказание е явно несправедливо. Иска се от съда да отмени решението на районния съд и да се постанови ново решение, с което наказателното постановление да бъде отменено. При условията на алтернативност се иска преквалификация на деянието и налагане на по-ниско наказание или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на РС-Балчик..

          Ответникът - Дирекция „Инспекция по труда”-Добрич не изразява становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура пледира за основателност на жалбата и отмяна на решението на районния съд поради недостатъчна мотивираност на същото и неправилно приложение на материалния закон.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира за установено следното:

С оспореното решение районният съд в гр.Балчик е потвърдил наказателно постановление № 08-0802879/101/10.09.2015г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” –Добрич, с което на дружеството е наложена имуществена санкция затова, че в качеството си на работодател, на 07.04.2015г. е допуснало в мина “Оброчище” за добив на манганова руда в с.Църква, работниците от подземния участък от първа смяна, за да достигнат до работното си място- фронт 64, да преминават през район със силно нарушени габарити, понеже  преминаването се извършва а в силно приведено състояние –предпоставка за възникване на злополуки.

Съдът е приел за установено, че по повод възникнала на 07.04.2015г. смъртна злополука в мината в с.Църква трима инспектори при Дирекция “ИТ”-Добрич, Т. А., М.А. и Е.И. извършили проверка на обекта на 07,08 и 09 април 2015г., за резултатите, от която са съставили протокол с изх. № ПР016301/29.04.2015г. От протокола се установява, че починалият Г. А. бил назначен  на длъжност “минен работник , подземен, трета степен”, а злополуката настъпила когато той и друг работник започнали презакрепване на пространството  над секции с № 1 и № 2 на механизирания добивен комплекс. По този повод инспекторите извършили оглед на подземния участък в мината, при който установяват, че районът през който преминават работниците, за да достигнат до работното си място ( кръста на фронт 64 със стълбовата галерия 64А) е със силно нарушени габарити, а това Презакрепването било регламентирано в утвърдения от изпълнителния директор на дружеството паспорт за работа и петте броя допълнения към него. На 22.05.2015г. бил съставен акт срещу касатора за горното деяние, което било квалифицирано като нарушение на чл.5, т.1 от Наредба № 9 за общите правила за управление на дейността по осигуряване безопасността и опазване здравето на работещите в мините във вр. с чл.640 от Правилник В-01-02-04 във вр. с § 21 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и приложенията към Допълнение 5 към технологичен паспорт за работа на добивен комплекс фронт 64-ред за закрепване на 64А с фронт 64. Същата фактическа обстановка и правна квалификация на извършеното са възпроизведени в издаденото на 10.09.2015г. от директора на Дирекция “Инспекция по труда” –Добрич наказателно постановление, с което на дружеството на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.413, ал.2 от КТ е наложена имуществена санкция от 2000 лв.

За да потвърди наказателното постановлени районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на спорното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да го опорочат или да доведат до ограничаване правото на защита на нарушителя. Изложени са съображения защо съдът счита, че са спазени разпоредбите на чл.40, ал.2 и ал.3 от ЗАНН, които настоящата инстанция споделя напълно и няма да преповтаря. Съдът е съобразил разпоредбите на чл.5, т.1 от Наредба № 9 за общите правила за управление на дейността по осигуряване безопасността и опазване здравето на работещите в мините във вр. с чл.640 от Правилник В-01-02-04 във вр. с § 21 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и е приел, че от събраните по делото доказателства се установява допуснатото от работодателя нарушение- затруднено преминаване на работниците през процесния участък от галерията. Съдът се е позовал на показанията на разпитаните по делото свидетели- актъсъставителя А. и инспектора Е.И., като първият свидетелства, че лично направил оглед на галерията като преминал през стеснения участък чрез “патешко ходене”. Предвид всичко изложено въззивният съд е намерил, че извършеното нарушение е безспорно доказано, а наказателното постановление е законосъобразно.

Правилна и законосъобразна е и преценката на съда, че от обективна страна “Евроманган” ЕАД е осъществило състава на административно нарушение, като е нарушило разпоредбите на чл.5,т.1 от посочената Наредба вр. с чл.640 от Правилник В-01-02-04 във вр. с § 21 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд.

 Касационният състав не споделя становището на касатора, че горепосоченият правилник не е действащ нормативен акт. Правилникът не е отменен изрично с последващ нормативен акт. Уредените с него правоотношения не са преуредени с друг нормативен акт, за се приеме, че същият е отменен мълчаливо от законодателя. Спрямо него е приложима разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗНА, съгласно която новият закон може да разпореди да останат временно в сила всички или някои разпоредби от акта по прилагане на отменения закон, ако те са съвместими с разпоредбите на новия закон. По силата на § 21 от ЗЗБУТ издадените до влизането в сила на този закон наредби, правилници, правила и норми по безопасността и хигиената на труда се прилагат, доколкото не противоречат на ЗЗБУТ. Изричното непосочване в наказателното постановление коя от двете алинеи на чл. 640 от Правилника е нарушена също не е порок на наказателното постановление от категория, която да влече отмяната му на това основание. Посоченото описание на нарушението в наказателното постановление съответства на хипотезата, визирана в изр. 1 на чл. 640 от Правилника. Съгласно чл.640, изр.1 от цитирания Правилник, всички действуващи минни изработки през целия период на разработване на находището трябва да се поддър­жат в чисто й изправно състояние, като се запазват съответните им сечения и параметри съобразно с паспортите.

Районният съд достатъчно обосновано е посочил в мотивите си въз основа на кои конкретно доказателства приема, че е извършено нарушението на разпоредбата на чл.413, ал.2 от Кодекса на труда във вр. с сочената норма на Правилника, изразяващо се в допускане работниците в мината да преминават през процесната галерия в силно приведено състояние, вкл. и пълзейки, за да достигнат до работното си място.

Следва да се отбележи, че и във възражението си срещу съставения АУАН представителят на дружеството признава, че галериите са с намалени размери в сравнение с предвидените по паспорт, но според него това намаление било леко и работодателят прилагал комплекс от мерки. Тези възражения не съответстват на доказателствата по делото. Според показанията на разпитания като свидетел А., извършил лично преминаване през процесната галерия, на места преминаването ставало пълзешком. Това обстоятелство е достатъчно да обоснове извод за неспазване на правилата за безопасност при работа в мините.

В жалбата, подадена до РС-Балчик дружеството не оспорва извършването на нарушението, но счита, че е наказано два пъти с две наказателни постановления за едно и също нарушение, като визира НП № 08-0802880/099 от 10.09.2015г., приложено на л.7 от делото. Възражението е неоснователно, тъй като видно от фактическата обстановка, описана в НП  № 08-0802880/099 от 10.09.2015г., нарушението е същото, но е извършено спрямо различни обекти, т.е. дружеството е допуснало нарушението в две различни галерии от мината, във всяка от които са застрашени живота и здравето на работниците, принудени да преминават през тях.

По изложените съображения настоящият касационен състав споделя изцяло направените в обжалвания съдебен акт правни изводи относно доказаността на извършеното нарушение на правилата за безопасност при работа в мините и за законосъобразността на наказателното постановление.

В оспореното решение се съдържат и съображения относно санкцията. Съдът е приел, че наказващият орган е определил санкцията за извършеното нарушение към предвидения в закона минимум и че същата е правилно и справедливо наложена. Административният съд също счита, че определената в размер на 2 000 лв. санкция е справедлива и съответства на тежестта на нарушението, което засяга особено значими обществени отношения, свързани с опазването на живота и здравето на работещите в мините

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68 от 04.05.2016г., постановено по нахд № 232/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: