О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

24.10.2016г., град Добрич

            Добрички административен съд, в открито заседание на двадесет и седми септември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:                                                                               

   

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

                                                              ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                                                                                               Нели Каменска

като разгледа докладваното касационно административно-наказателно дело № 321/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН във вр. с чл.215, т.2 от АПК и е образувано по касационна жалба на Митница гр.Варна, представлявана от Тодор Караславов-юрисконсулт, редовно упълномощен с пълномощно на стр.17 от нахд № 54/2016, срещу решение на Районен съд гр.Генерал Тошево, постановено по нахд № 54/2016г. в частта му, в която липсва произнасяне относно постановеното с наказателно постановление № 327/2015/2016 от 12.01.2016г. на началник Митница Варна отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението: цигари 8 бр. кутии по 20 къса всяка и един брой кутия от същата марка със седем къса цигари.

            В касационната жалба са изложени твърдения, че решението на въззивния съд, с което е потвърдено наказателното постановление е правилно и законосъобразно, но е направено оплакване, че незаконосъобразно съдът не се е произнесъл по отношение на постановеното с наказателното постановление отнемане на стоките, предмет на нарушението. Това според касатора водело до ограничаване на процесуалните права на наказващия орган и представлявало касационно основание по чл.348 от НПК за отмяна на обжалваното решение в тази му част. В съдебно заседание Митница-Варна не се представлява, но изразява писмено становище, че поддържа жалбата си и моли да се постанови решение, с което да се отмени решението на РС гр.Генерал Тошево, в частта му, в която липсва произнасяне по отношение постановеното с наказателно постановление № 327/2015/2016 от 12.01.2016г. отнемане на стоките, предмет на нарушението и да се потвърди издаденото НП в цялост.

            Ответникът по оспорването, Б.А.С., се явява в съдебно заседание и изразява становище, че наказателното постановление е неправилно, тъй като му е наложена глоба от 1000 лв. за седем кутии цигари.

            Прокурорът при Окръжна прокуратура гр.Добрич счита, че жалбата следва да се уважи като основателна, тъй като районният съд е пропуснал да се произнесе за отнемането на стоките, предмет на нарушението.

            Административен съд гр.Добрич, Втори касационен състав, след като съобрази исканията и становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства намира за установено следното:

            Производството пред районен съд Генерал Тошево е било образувано по жалба на Б.А.С. срещу наказателно постановление № 327/2015/2016 от 12.01.2016г. на началник Митница Варна, с което за нарушение на чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове му е наложена глоба от 1 000 лв., а на основание чл.124, ал.1 от с.з. е постановено и отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението. Съдът е разгледал спора за законосъобразност на наказателното постановление и е постановил решение № 6/16.03.2016г., по нахд № 54/2016г., с което е потвърдил наказателното постановление, с което на жалбоподателя е наложено административното наказание глоба от 1 000 лв. В диспозитива на решението липсва произнасяне по отношение на постановеното отнемане.

Решението е съобщено на 23.03.2016г. на Митница Варна, а на административнонаказания - на 04.04.2016г. Нарушителят не е подал касационна жалба срещу решението и за него то е влязло в сила.

В срока за обжалването му е постъпила касационна жалба само от Митница-Варна, но с нея не се оспорва решението в цялост, а само по отношение на липсваща му част.  Следва да се приеме, че в неоспорената му част, с която районният съд е потвърдил наказателното постановление, с което на жалбоподателя е наложено административното наказание глоба от 1 000 лв., решението е влязло в сила.

Административен съд гр.Добрич, Втори касационен състав намира, че касационната жалба на Митница- Варна е недопустима, тъй като е без предмет.

Решението, в обжалваната му част, в която “липсва произнасяне по отношение постановеното с наказателно постановление № 327/2015/2016 от 12.01.2016г. отнемане на стоките, предмет на нарушението” не съществува. Доколкото в конкретния случай не е налице произнасяне на районния съд по постановеното отнемане на вещите, предмет на нарушението в решението или в допълнителен съдебен акт, то решението в обжалваната му част не съществува и не може да бъде отменено.

Настоящата инстанция намира също, че касационната жалба е безпредметна и на още едно основание. Щом първоинстанционният съд е  приел, че процесното наказателно постановление е законосъобразно издадено и го е потвърдил, то следва да се счита, че то (наказателното постановление) е потвърдено в неговата цялост. Това е така, понеже самото НП съдържа две части: основна, главна част, с която е ангажирана административно наказателната отговорност на дееца по реда на чл.123, ал.1 от ЗАДС и е наложено предвиденото в нормата административно наказание и  допълнителна, акцесорна част, която е последица от нарушението и се изразява в постановеното по чл.124, ал.1 от ЗАДС отнемане на вещите, предмет на нарушението. Щом съдът се е произнесъл по главния спор- извършено ли е нарушение и правилно ли е определен субектът на отговорността, то означава, че съдът е потвърдил наказателното постановление в неговата цялост, т.е. и по отношение на допълнителните последици от законосъобразно ангажираната административно-наказателна отговорност.

Освен това нормата на чл.306, ал.1, т.4 от НПК, приложима по силата на чл.84 от ЗАНН в производството по обжалване на наказателните постановления пред районния съд, е предвиден редът,  по който първоинстанционният съд се произнася по тези допълнителни въпроси, произтичащи от отговорността на нарушителя.

Съгласно чл.215, т.2 от АПК, приложим по силата на чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а образуваното касационно производство се прекратява, когато решението или обжалваната му част не съществува.

По изложените съображения Административен съд гр.Добрич, Втори касационен състав

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Митница гр.Варна срещу решение № 6/16.03.2016г., постановено от Районен съд гр.Генерал Тошево по нахд № 54/2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 327/2015/2016 от 12.01.2016г. на началника на Митница –Варна.

ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 321/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: