Р Е Ш Е Н И Е

 

№398

гр. Добрич, 10.11.2016 год.

 

В    И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Добрички административен съд, в публично заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

при участието на секретаря М.М. разгледа докладваното от председателя административно дело № 320 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.50, ал.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г., в сила от 27.02.2015г., обн. ДВ бр.16/27.02.2015г.

Образувано е по жалба на “Съни Фийлд” ЕООД с ЕИК 202325980, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.”Г.Бенковски” № 19, представлявано от управителя М.К. срещу “Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г.“ с изх. № 02-080-2600/1554 от 19.05.2016г. на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция в частта, с която е установено неодобрение на заявена площ от 8,49 ха по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 “ Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи”.

Жалбоподателят не е съгласен с уведомителното писмо в оспорената му част, с която е отказано одобряване участие по мярката с 8,49 ха. Като конкретно основание за незаконосъобразност на отказа в съдебно заседание представляващият “Съни Фийлд” ЕООД М.К. сочи обстоятелството, че когато дружеството е кандидатствало по мярката на 26.05.2015г. наредбата предвиждала цялото землище на населеното място да участва в мярката. Затова жалбоподателят счита, че е изпълнил ангажимента си да засее пшеница на заявените площи. Твърди, че впоследствие бил одобрен специализиран слой, с който се променят първоначално обявените условия. По тези съображения счита отказът за незаконосъобразен и моли писмото в оспорената му част да бъде отменено.

Ответникът, заместник-изпълнителният директор на ДФ”Земеделие”-РА,  представляван от старши юрисконсулт Д.А., оспорва жалбата като излага съображенията си за това в съдебното заседание и в писмени бележки. Позовава се на писмо с № 01-0400/69 от 20.04.2016г. на МЗХ, с което министерството информирало ДФЗ, че предоставените данни следвало да бъдат използвани както за проверките по чл.5, ал.3 от Наредба № 7/2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат”, така и за проверките по чл.4, ал.1 от същата наредба, за да се избегне вменяване на многогодишен ангажимент на кандидатите за площи, които няма да бъдат подпомогнати впоследствие. А самата проверка се извършвала спрямо физическите блокове, попадащи с цялата си площ в съответните слоеве в допълнение на проверките по чл.26 от Наредбата. Изразено е становище, че списъкът в Приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата бил общ и без конкретизация за дадените парцели. В цитираната разпоредба било записано, че парцелите трябва да попадат с цялата си площ в специализирания слой на местообитанията на зимуващите видове гъски, съгласно приложение № 1, но нямало как това да доведе до извода, че  приложение № 3 може да представлява специализирания слой в цялост. Позовава се и на заключението на вещото лице, според което землищните граници включват и населените места, селскостопански и горски фонд,  а те от своя страна обхващали дерета, пътища, необработваеми земи, мери и пасища, складови зони, гробища, сметища, ветрогенератори. Твърди, че ДФ “Земеделие” правилно е приложил представения с писмо № 01-0400/69 от 20.04.2016г. на МЗХ специализиран слой, конкретизиран по границите от Министерство на земеделието и храните и според който процесният БЗС 37808-50-12-1 не попадал с цялата си площ в специализирания слой. По горните съображения моли жалбата да се отхвърли като неоснователна и да се присъдят направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение и депозит за вещо лице по представен списък и допълнително внесените суми за окончателно възнаграждение на вещото лице.

Административен съд – Добрич обсъди доводите на страните във връзка с приетите по делото доказателства и намира:

Жалбата е допустима. Подадена от надлежна страна, срещу годен за оспорване административен акт и в срока по чл.149, ал.1 от АПК. Оспореното уведомително писмо е съобщено  лично на управителя на дружеството на 25.05.2016г. (л.9), а жалбата е постъпила в деловодството на съда на 07.06.2016г., в законоустановения 14-дневен срок по чл.149, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

От фактическа страна по делото се установи, че на 26.05.2015г. жалбоподателят е подал заявление за подпомагане по мярка 10 “Агроекология и климат” с УИН:08/220515/83514.

В тази връзка, по реда на чл.50, ал.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2014-2020г., ДВ бр.16/2015г. ( Наредба № 7/2015г.), заместник-изпълнителния директор на ДФ”Земеделие” –РА, Ж.Ж., е издал оспореното Уведомително писмо № 02-080—2600/1554 от 19.05.2016г. “за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат”. С Уведомителното писмо “Съни Фийлд” ЕООД е уведомено, че е одобрено за участие по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 за 46,49 ха от заявените 54,98 ха  и не е одобрено за 8,49 ха.

Като основание за неодобряване на горепосочената част от заявените за участие в дейността площи в Таблица № 2 от Уведомителното писмо е посочено, че заявеният парцел или част от него попада извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.3 от Наредба № 7/2015г. и съгласно чл.26, т.6 парцелът е неодобрен за участие.

По делото бе допусната и извършена съдебно-техническа експертиза от експерт в областта на геодезията и картографията, инж.Б., чието заключение не бе оспорено от страните и което съдът кредитира като компетентно и обосновано. Експертът дава заключение, че от декларираните 5 броя парцели с обща площ от 54, 98 ха извън определения от МЗХ слой попада част от парцел № 37808-50-12-1, целият с площ от 8,49 ха. Този парцел попадал с цялата си площ в одобрения специализиран слой на местообитанието на зимуващите гъски, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 7/2015г., но с последващо определяне на Специализиран слой , конкретизиран по граници в писмо № 01-0400/69 от 20.04.2016г. на МЗХ се изключвали значителни площи от землището на с.Козлодуйци и процесният заявен от жалбоподателя парцел с № 37808-50-12-1 попадал в това разминаване. Нагледно тези констатации са обозначени в Приложение № 4 и № 5 към заключението. Като линията, нанесена в лилав цвят и пресичаща процесния парцел обозначава границата между одобрения специализиран слой и частта, която не попада в него.

От приложеното по делото писмо с вх.№ 01-0400/69/20.04.2016г. на ДФЗ – РА е видно, че на 20.04.2016г. МЗХ е предоставило на ДФЗ – РА нови специализирани слоеве по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020г., сред които и специализиран слой местообитания на зимуващи видове гъски в орнитологично важни места. В писмото е посочено, че в МЗХ е получен сигнал от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) за нецелесъобразно прилагане на агроекологичните дейности за зимуващи гъски и за червеногуша гъска по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020г. поради заявяване на площи във физически блокове, в които е малко вероятно да кацнат да се хранят гъски с оглед на доказания прогонващ ефект на ветрогенераторите спрямо тях. Според експертите от БДЗП немалка част от площите се намират във физически блокове в непосредствено съседство с ветрогенератори, които застрашават уязвимите видове птици, което налага прецизиране на специализираните слоеве за прилагане на дейностите върху площи по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение”, определени в чл.5, ал.3 от Наредба № 7/24.02.2015г. След проведена съвместна среща между представители на МЗХ, МОСВ и БДЗП е поет ангажимент от страна на БДЗП да се предоставят актуални специализирани слоеве, които да обхванат действителните, ключови за храненето на птиците територии, като бъдат изключени териториите с неблагоприятен екологичен ефект поради наличието на опериращи ветрогенератори. С писмо с вх.№ 62-122/25.03.2016г. са предоставени данни за разпространение на зимуващи и червеногуши гъски за нуждите на направление “Поддържане на местообитанията на защитени видове птици в обработваеми земи с орнитологично значение” по мярка 10 “Агроекология и климат”, въз основа на които са изготвени нови специализирани слоеве на местообитанията на зимуващите видове гъски и червеногуша гъска. В писмото е посочено, че тези данни могат да бъдат използвани при извършване на проверките по чл.4, ал.1 от Наредба № 7/2015г., като проверките следва да се извършват спрямо физически блокове, попадащи с цялата си площ в съответните слоеве, в допълнение на проверките по чл.26 от Наредбата. Подчертано е, че одобрената площ от парцелите по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми  земи с орнитологично значение” следва да е тази, получена въз основа на сечение на площта на земеделския парцел (попадащ изцяло в специализираните слоеве при кандидатстване съгласно съответните приложения от Наредба № 7) спрямо съответните физически блокове, които изцяло попадат в новите предоставени слоеве.                                                

По така установените факти страните не спорят. Спорът е законосъобразно ли е отказано включване на заявения от жалбоподателя парцел с площ от 8,49 ха в процесната агроекологична дейност при положение, че в Приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/2015г. е определен Специализиран слой на  местообитания на зимуващи видове гъски.

Като съобрази горните обстоятелства съдът намира за незаконосъобразен  отказът на заместник-директора на ДФ “Земеделие” –РА да одобри за подпомагане по агроекологична дейност с код  АК 2 “Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи” парцел с № 37808-50-12-1  с обща площ от 8,49 ха.

Уведомителното писмо е издадено от компетентен орган, тъй като с новия чл.20а, ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители е предоставена възможност на изпълнителния директор на ДФЗ-РА да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. Видно от Заповед № 03-РД-323/11.03.2015г., с т.2 от същата, изпълнителният директор на ДФЗ е делегирал на заместник-изпълнителния директор, Ж.Ж., правомощието да издава уведомителни писма за одобрените и неодобрените за участие парцели по мярка “Агроекология и климат”.

Уведомителното писмо в оспорената му част е издадено в нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, тъй като съдържа непълни и неясни мотиви, от които не може да се установи действителната причина за отказа. В Таблица 2, колона 6 е посочено основанието за отказ - заявеният парцел или част от него попада извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7 /2015г. и съгласно чл.26, т.6 е неодобрен за участие по мярка 10 “Агроекология и климат”.

Никъде обаче в акта не е посочено по какъв ред и начин е установено, че декларираните площи попадат извън специализирания слой. Едва в производството пред съда административният орган се позовава на писмо с вх.№ 01-0400/69/20.04.2016г., с което Министерство на земеделието и храните предоставя нов специализиран слой за извършване на проверките по чл.5 от Наредба № 7/24.02.2015г. И едва от заключението на вещото лице се установява, че административният орган е постановил акта си в оспорената част именно въз основа на предоставения с писмото от 20.04.2016г. нов специализиран слой, различен от утвърдения с Наредбата. В Уведомителното писмо обаче няма изрично препращане към писмото на МЗХ и затова то не може да замести липсващите фактически мотиви за издаването акта в оспорената му част.

Липсата на мотиви прави незаконосъобразен отказът за включване на заявения парцел към дейността по чл.9, ал.1 от Наредбата с код АК 2 и е самостоятелно основание за неговата отмяна в оспорената му част.  

Оспореното писмо е постановено и в нарушение на материалния закон. В чл.3 от Наредба № 7/2015г. е посочено, че подпомагането по мярка 10 “Агроекология и климат” се предоставя за извършване на агроекологични дейности в седем направления, едно от които е и процесното (чл.3, т.2), заявено от жалбоподателя – поддържане на местообитанията на зимуващите гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение. Като основание за отказ е посочена нормата на чл.26, т.6 от Наредбата, според която не се одобряват за участие в мярка 10 “Агроекология и климат” парцели, заявени за дейности по чл.3, т.2, които не попадат с цялата си площ в съответния специализиран слой за зимуващите видове гъски.

Твърдението в оспореното писмо, че заявеният парцел или част от него попада извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7 /2015г. е невярно, тъй като не кореспондира с тази норма. Същата гласи, че за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл.3, т.2 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат в 1. специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски, съгласно приложение № 1. Видно от приложение №1, същото представлява списък на землищата, в които има местообитания на зимуващите видове гъски. В цитирания текст на чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата не е посочено кой е съответният специализиран слой, но от логическото и систематичното му тълкуване се налага извода, че се касае за специализирания слой съгласно приложение № 1, тъй като към него препраща чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата.

Следователно, площта и границите на специализирания слой за зимуващите видове гъски са определени с нормативен акт – Наредба № 7 /24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекелогия и климат” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014г-2020г. в сила от 27.02.2015г. Изменението им може да стане единствено и само по реда и при условията за изменение на подзаконов нормативен акт. Съгласно императивната разпоредба на чл.79 от АПК, нормативните административни актове, се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. И единственото основание по чл.26, т.6 от Наредбата за неодобряване на заявен парцел е земеделските парцели да не попадат с цялата си площ в специализирания слой на местообитанията на зимуващите видове гъски съгласно приложение №1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г.

Според заключението на вещото лице неодобреният за участие в мярката парцел с площ от 8,49 ха, представляващ част от землището на с.Козлодуйци, попада изцяло в специализирания слой съгласно приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата. Затова настоящият състав на съда намира, че разпоредбата на чл.26, т.6 от Наредбата е неприложима спрямо него и неправилно административният орган не го е одобрил за участие в мярка 10 “Агроекология и климат”.

В случая административният орган, в нарушение на принципа за законност по чл.4, ал.1 от АПК и на принципа по чл.13 от АПК за последователност и предвидимост, е определил недопустимите за подпомагане площи, не съобразно нормативния акт, т.е. Наредба № 7/2015г., а според указания, дадени в писмо с вх. № 01-0400/69/20.04.2016г., с което МЗХ му е предоставил нов специализиран слой за зимуващите видове гъски.

Указанията в писмото представляват явно незачитане на реда, по който се изменят подзаконовите нормативни актове, тъй като Министерство на земеделието и храните не по предвидения в закона ред и в противоречие с Наредба № 7 / 2015г.  изработва нов специализиран слой, близо една година след подаване на заявленията от заинтересованите лица, като коригира размера и границите на определения в наредбата слой.

Не се споделя довода на ответника, че списъкът в приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. не изпълнява целите на чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата и регламентите на ЕО. Първо, съгласно чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата, подпомагането се предоставя за опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура 2000, преди да са влезли в сила задължителните ограничения, наложени от плановете им за управление и заповедите за обявяването им, издадени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Никъде по делото не се твърди, а и не се представят доказателства, че землищата, включени в списъка на приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата № 7/2015г. и в частност землището на с.Козлодуйци е извън местата от Натура 2000, за да се приеме, че те не отговарят на целите на чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата. Напротив, видно от публичния регистър на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000  (http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites), една от защитените зони в област Добрич на Натура 2000 е “Суха река” с код BG 0000107. Същата обхваща голяма част от землищата на населените места в община Добричка (селска), вкл. и части от землището на с.Козлодуйци.

 Съгласно чл.28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013г.), плащанията за агроекология и климат се отпускат на земеделски стопани за изпълнение на агроекологични ангажименти по отношение на земеделска земя, която се определя от държавите членки и която включва, но не се ограничава до земеделската площ, определена в чл.2 от настоящия регламент. Следователно регламентът разрешава на държавите членки да приемат определени мерки за прилагането му, като сами определят земеделските площи, по отношение на които е допустимо подпомагането по мярка 10 “Агроекология и климат”. На това основание с Наредба № 7/24.02.2015г. са определени земеделските площи по мярка 10 “Агроекология и климат”,  поради което не може да се приеме, че определените с нея специализирани слоеве за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл.3, т.2 от Наредбата “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” са в противоречие с правото на ЕС.  

Неоснователно е възражението на ответника, че ДФЗ – РА няма право да одобрява за плащания площи, които не попадат в специализирания слой, определен от МЗХ. Действително ДФЗ – РА действа при условията на обвързана компетентност, но при наличието на предвидените в Наредбата материалноправни предпоставки, а не според указания в акт от ненормативен характер, който противоречи на действащ нормативен акт. Административният орган е бил длъжен да зачете подзаконовия нормативен акт, съобразно принципа на законност при осъществяване на публичната власт, установен в чл.4, ал.1 от Конституцията, а не указанията, дадени с писма. Това е така, защото, законността е основен белег на правовата държава и от особена важност за нормалното функциониране на обществото. Бюрократичното незачитане на правилата, установени в закона, респ. в наредбите като подзаконови нормативни актове, е отрицание на законността.

Ето защо, след като е налице действащ нормативен акт, в който е определен специализираният слой за зимуващите видове гъски, административният орган е следвало да се съобрази именно с него, а не с новоприетия от МЗХ слой, поради което издаденият от него акт е незаконосъобразен в оспорената му част и следва да бъде отменен. Ответникът претендира присъждане на направените от него разноски за възнаграждение на вещо лице и юрисконсултско възнаграждение, които не му се следват по арг. от чл.143, ал.1 от АПК.

Така мотивиран и на основание чл.173, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Добрич

                                  Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ по жалба на “Съни Фийлд” ЕООД с ЕИК 202325980, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.”Г.Бенковски” № 19, представлявано от управителя М.К., Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г.“ с изх. № 02-080-2600/1554 от 19.05.2016г. на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция в частта, с която е установено неодобрение на заявена площ от 8,49 ха, представляваща деклариран парцел № 37808-50-12-1 по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 “ Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи”.

ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 година с уникален идентификационен номер (УИН) 08/220515/83514/26.05.2015г. на “Съни Фийлд” ЕООД с ЕИК 202325980, в частта му, с която е деклариран парцел № 37808-50-12-1, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.                       

            РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: