Р  Е Ш Е Н И Е

 

№…..

гр.Добрич, 12.10.2016 година.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          Добричкият  административен съд, І кас. състав в публично  съдебно заседание на  четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                             

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                             ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при  участието на прокурора РУМЯНА Ж. и секретаря С.К., изслуша докладваното от съдия Т. Милева  касационно адм. дело № 319/2016  по  описа  на  АС-  Добрич.

          Производството е по чл. 208 от АПК, във връзка  с чл. 63 от  ЗАНН.

          С решение №214/05.05.2016 г., по нахд. №195/2016 г., РС-Добрич е потвърдил наказателно постановление  №11-01-1055 от 22.12.2015 год., издадено от Директора  на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което на “АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД  със седалище и адрес на управление  гр. Добрич, ул. “Войвода Димитър Калъчлията” №8, представлявано от управителя Р.С.Р. за извършено нарушение на чл.43, ал. 1 от ЗОП и на основание чл.129, ал.1, предл. второ във връзка с чл.133, ал.2 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗОП, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 7 500 лева.

          В законния срок, срещу това решение е постъпила касационна жалба от “АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД. В жалбата се изразява становище, че  решението на районния съд е постановено при неправилно приложение на закона. Твърди се, че изводите на съда, че действително е извършено нарушение са необосновани и неправилни. Релевират се доводи, че липсва изменение на договора и обстоятелството, че е заплатена по-висока цена от договорената такава е основание за търсене на неоснователно платени суми и по никакъв начин не може да бъде квалифицирано като изменение на договора. Моли, да се отмени решението на районния съд.

         В с.з. процесуалният представител на касационния жалбоподател поддържа жалбата на изложените в нея твърдения. Поддържа и становището си, че изменение на договор няма в настоящия казус. Твърди, че след проверката сумата е сторнирана и върната и няма щета за предприятието.

         Ответната страна не изразява становище по жалбата.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище, че жалбата е основателна, а решението на Добричкия районен съд е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

           Добричкият административен съд, като взе предвид доводите в жалбата, събраните по делото доказателства и прецени обжалваното решение, намери за установено следното:

          Жалбата е процесуално допустима като подадена в срок от легитимирана страна. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

          Административното производството по издаване на оспорваното НП е започнало със заповед №ФК-10-1058/18.09.2015 г. на Директора на Агенцията за ДФИ, с която е възложено на Д.М.Й., гл.финансов инспектор  да извърши финансова инспекция на “АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД гр. Добрич. В изпълнение на заповедта е извършена проверка по официални документи, при която проверяващата установила, че за периода 01.01.2014 г. до 28.10.2014 г. в гр. Добрич, от “АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД гр. Добрич, възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.5 от ЗОП, чрез представляващия го Р.С.Р. – на длъжност управител са изменени параметрите на сключения договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на гориво-бензин А-95 /безоловен/, дизелово гориво /евродизел/ и газ пропан-бутан за нуждите на дружеството, а именно са извършени доставки на дизелово гориво Б6 на цени по-високи от оферираните и договорените между изпълнителя и възложителя, видно от справка за доставките. В резултат на изменените параметри на договора са изплатени  в повече 4 455,85 лева. Проверяващата е определила установеното като нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП и е  съставила АУАН №11.01-1055/26.10.2015 г. против “АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД гр. Добрич. Срещу акта е подадено писмено възражение до Директора на АДФИ, което е обсъдено, но не е уважено. Въз основа на съставения акт и   след преценка на смекчаващите и отегчаващите  вината обстоятелства, Директорът на АДФИ е издал наказателно постановление № 11-01-1055 от 22.12.2015 год.

          Решаващият съд е подложил на цялостна проверка атакуваното наказателно постановление относно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното наказание като е установил, че в административно наказателното производство няма допуснати съществени процесуални нарушения. Изложил е подробни съображения и е обсъдил доказателствата, приложени в АНП, като е достигнал до извода, че безспорно е извършено от дружеството вмененото му нарушение. Коментирал е и наложената санкция, както и е посочил доводи, защо не са налице основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН. С оглед на горните мотиви, първоинстанционният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

          Изложените изводи от районният съд, напълно се споделят и от настоящия съдебен състав.

          Единственото възражение от страна на жалбоподателя, изложено в касационната жалба, е че няма изменение на договора е неоснователно. Безспорно е установено, че с Решение №026/27.09.2011 г. на управителя на “Автобусен транспорт” ЕООД е обявено класирането за изпълнител на обществена поръчка – “АВТОТРЕЙД СА” ЕООД гр. Варна. На 28.10.2011 г. е сключен договор между двете дружества с предмет: “доставка на гориво-бензин А-95 /безоловен/, дизелово гориво /евродизел/ и газ пропан-бутан за нуждите на дружеството за срок от три години, считано от датата на подписването му. В същия са посочени и цените на доставките.Възлагането на определени дейности след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел гарантиране на прозрачност и равни условия при възлагането на обществените поръчки, ефективност при разходване на бюджетни и извънбюджетни средства, както и на средства, свързани с извършване на определени от закона дейност с обществено значение. Съгл. разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗОП страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, т.е. въведена е забрана за изменение на сключен договор за обществена поръчка. Елемент от договора за поръчка е и подлежащата на плащане цена, като безспорно в настоящият казус същата е променена и това представлява изменение на самия договор.

         При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл.218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основания отмяна, обезсилване или обявяване на нищожност.  Нарушението е безспорно доказано.Размерът на санкцията е справедливо определен и отговаря на целта на закона, определена в чл.12 от ЗАНН, да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред, поради което  не са налице основания за тяхното изменение.

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение №214 от 05.05.2016 г. на Районен съд гр. Добрич, постановено по н.а.х.д.№195 по описа на съда за 2016 година.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                         

 

                                                                                                        2.