Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ ……...09.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд,  в публично заседание на тринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева                                  

                                                                                                                Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 318 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) . Образувано е по касационна жалба на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, представлявана от Десислава Павлова страши юрисконсулт срещу решение № 260 от 20.05.2016г., постановено по нахд № 1685/2015г. по описа на Добрички районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 08-0802940/11.09.2015г., издадено от директора на Д”ИТ” гр.Добрич.

            В касационната жалба са изложени твърдения за незаконосъобразност на съдебното решение, поради противоречие с материалния закон - касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че съдът неправилно е приел за недоказано извършеното нарушение в противоречие с нормата на чл.416, ал.1 от Кодекса на труда, която придава доказателствена сила на актовете за установяване на административно нарушение. Твърди се също, че съдът е кредитирал неправилно свидетелските показания на свидетелката К.А. и на свидетелката Д. без да отчете тяхната противоречивост. Иска се решението да бъде отменено, а наказателното постановление като правилно и законосъобразно да се потвърди.

            Ответникът по касационната жалба, “Макинтош 1972”ЕООД гр.Добрич, представляван от адв.И.Ж., оспорва касационната жалба и счита решението на районния съд за законосъобразно. Твърди, че извършеното нарушение не е доказано и моли решението на въззивния съд да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е неоснователна, решението правилно и законосъобразно и пледира оставянето му в сила.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима .

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения :

            Предмет на касационното обжалване е решение № 260/20.05.2016г., постановено по нахд № 1685/2015г. по описа на Добрички районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 08-0802940/167 от 11.09.2015г., издадено от директора на Дирекция “ИТ” гр.Добрич, с което на ЕООД “Макинтош 1972”, гр.Добрич, ЕИК 202765307, представлявано от управителя М.А.К., за нарушение на чл.62, ал.1 във вр. с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция от 1500 лв. на основание чл.414, ал.3 от КТ. Дружеството е санкционирано за това, че в качеството си на работодател е допуснало до работа без сключен трудов договор в писмена форма непълнолетната Р.Д., с работно време от 15,00 до 19,00 часа, почивни дни – събота и неделя и с уговорено възнаграждение от 150 лв. Видно от съставения АУАН № 08-0802940/01.09.2015г., нарушението е установено при проверка, извършена от контролните органи на 17.08.2015г. в обект кафе-аператив “Калисто” в гр.Добрич, при която се установило, че Р.Й.Д., непълнолетна, работи в заведението като сервитьор като обслужва клиенти без сключен трудов договор в писмена форма

За да отмени наказателното постановление районният съд е приел, че нарушението не е установено по безспорен начин. За да постанови този резултат съдът е счел за недостоверни показанията на служителите на Дирекция “ИТ” и не ги е кредитирал. Дал е вяра на показанията на втората група свидетели- работници в заведението, като е възприел тяхната теза, че намиращата се в момента на проверката в обекта Р.Д., макар и облечена в униформа като персонала на заведението, всъщност не работела като сервитьор, т.е. не извършвала трудова дейност, обслужвайки клиенти. Фактите, отразени от Р.Д. в попълненото от нея в деня на проверката сведение, били взаимно изключващи се, според мотивите на съдебното решение. Тези съображения са мотивирали въззивния съд да приеме, че нарушението е недоказано и да отмени наказателното постановление.

Решението на Районен съд гр.Добрич е незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на материалния закон, дължащо се на неправилно възприемане на фактическата обстановка по спора и погрешна преценка на събраните гласни и писмени доказателства.

По делото не е било спорно, че при извършената на 17.08.2015г.  проверка от контролните органи на Дирекция “ИТ” гр.Добрич в търговския обект на работодателя била заварена Р.Й.Д., родена на ***г., която била облечена в работно облекло като останалия персонал, с логото на обекта. Разпитаните по делото актотсъставител и свидетел при съставянето на АУАН, свидетелките К.А. и К.С. са категорични и потвърждават констатациите в акта, а именно, че в момента на проверката Р.Д. е обслужвала клиенти. Д. е попълнила писмени сведения, представени в преписката, с които е заявила пред контролните органи, че работи от 10 дни като сервитьор в кафе-бар “Калисто” при уговорено работно време от 15,00 до 19,00 часа и възнаграждение от 150 лв. Посочила е също, че била наета от М.А.К. (управителя на дружеството). Посочила е, че работата е “задължителна практика от училище” В тази връзка контролните органи са изискали сведения от директора на училището на момичето. По делото са представени сведения (л.63) и от директора на професионалната гимназия по туризъм “П.К.Яворов” в гр.Добрич, Н.А., която е удостоверила, че Р.Д. е ученичка в ІХ клас на гимназията, професия “Хлебар – Сладкар”, като по учебен план за тази професия производствената практика се провежда след завършен ХІ клас в сладкарски цехове и че в гимназията не е наличен сключен договор с ЕООД”Макинтош”.

В административно-наказателната преписка е представен и Протокол с изх.№ ПРО34051/31.08.2015г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, от който се установява, че в периода от 17.08.2015г. до 24.08.2015г. е извършена проверка по спазване на изискванията на КТ и Закона за здравословни и безопасни условия на труд на “Макинтош 1972” ЕООД гр.Добрич. Проверката е извършена в обект кафе – аперитив “Калисто” в град Добрич, бул. “25 ти септември” № 15 по Програма 1 Мярка 4 : Извършване на проверки в малки и средни предприятия с цел противодействие и превенция на сивата икономика във всичките й проявления и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В протокола е записано, че по време на проверката на 17.08.2015г. в обекта са заварени да работят 7 лица, сред които и Р.Й.Д.. Според констатациите на проверяващите органи, при започване на проверката тези две лица са обслужвали клиенти на заведението, облечени в униформени тениски, с оглед на което е направен извод, че те работят в обекта като сервитьорки. При извършената справка в регистъра на трудовите договори на НАП е установено, че Д. и В. нямат сключени писмени договори преди да започнат да изпълняват служебните си задължения, а от попълнените от тях писмени сведения е установено, че нямат навършени 18г. и дружеството в качеството си на работодател не е поискало и получило от Дирекция “Инспекция по труда” предварително писмено разрешение за наемане на работа на непълнолетни деца.

Настоящата инстанция намира, че по делото са били представени безспорни доказателства за наличие на трудово правоотношение, което не е било оформено от работодателя писмено, с трудов договор по реда на КТ. Вместо да се съобрази с тези факти, съдът в нарушение на логичните правила за преценка на свидетелските показания е дал вяра на явно противоречивите и несигурни показания на свидетелите на работодателя, явно заинтересовани да свидетелства в негова полза. Самите те не отричат, че в деня на проверката Р.Д. е била в обекта, облечена в униформа- тениска с лого на заведението, също като останалите работещи, но твърдят, че или не я познават или, че не обслужвала клиентите. Дадените нелогични обяснения за целта на присъствието на Р.Д. в търговския обект, е следвало да формират извод за недостоверност на показания на свидетелите на работодателя.

По тези съображения административният съд намира, че нарушението е установено от събраните от районния съд доказателства. Съдебното решение като незаконосъобразно следва да бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление. При извършване на проверката за съответствие на НП с процесуалните правила, настоящият състав на съда не установи в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Съставеният акт е редовен от външна страна, връчен е същия ден на представляващия санкционираното дружество, който е вписал възраженията си в него. Не е нарушено правото на защита на санкционираното лице. Видно от документите в преписката, управителят на дружеството е подал и допълнителни възражения в смисъл, че лицето не било наето да изпълнява трудови функции, които правилно не са били възприети от наказващия орган, поради наличие на доказателства за противното.

Извършено е административно нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ обявено за наказуемо и подлежащо на санкциониране на основание чл. 414, ал. 3 от КТ. Съгласно чл.414, ал.3 от КТ, работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. Санкцията от 1500 лв. е определена в минимума за предвиденото нарушение, поради което е законосъобразно наложена. Деянието не е маловажен случай на административно нарушение. То не се характеризира с по-ниска степен на обществена опасност от другите деяния от същия вид, тъй като наетото без трудов договор лице е непълнолетно.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

                                                            Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 260 от 20.05.2016г., постановено по нахд № 1685/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-0802940/167 от 11.09.2015г., издадено от директора на Дирекция “ИТ” гр.Добрич, с което на ЕООД “Макинтош 1972”, гр.Добрич, ЕИК 202765307, представлявано от управителя М.А.К., за нарушение на чл.62, ал.1 във вр. с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция от 1500 лв. на основание чл.414, ал.3 от КТ.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: