Р Е Ш Е Н И Е

 

388/04.11.2016г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                     НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря И.Д. разгледа докладваното от съдия Силвия Сандева КАНД № 317/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

          Образувано е по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация” гр. Добрич срещу решение № 20/28.04.2016 год. по НАХД № 29 по описа на РС -Генерал Тошево за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000428/ 08.12.2015 год. на Началника на ОО “АА” гр. Добрич, с което на “хххх” ЕООД, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, ул. “хххх” № 13, представлявано от управителя П.С.А. с ЕГН **********, за нарушение на чл. 42, т. 1, предл. второ от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на осн. чл. 178а, ал. 6, предл. второ от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

В жалбата се твърди, че районният съд не е оценил вярно събраните доказателства и е стигнал до неправилен правен извод за липса на извършено административно нарушение. Твърди се, че търговското дружество е санкционирано за това, че в качеството си на юридическо лице, получило разрешение за извършване на периодични технически прегледи, не е контролирало извършването на прегледи за техническа изправност на конкретно определени автомобили, тъй като прегледите са извършени, без да са представени документи, удостоверяващи плащането на данъка върху превозните средства или документи, че са освободени от данък. Сочи се, че неправилно районният съд е приел, че не е ясно за коя година не е платен данък върху ПС, след като от представената справка се установява, че за конкретните автомобили данък не е заплащан въобще. Иска се отмяна на въззивното решение и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди наказателното постановление.

          Ответникът по касационната жалба оспорва основателността й в писмено становище по делото.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба. Счита, че решението на ГТРС е неправилно и незаконосъобразно, тъй като е постановено при противоречиви доказателства и неизяснена фактическа обстановка, поради което следва да бъде отменено.

          Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

          За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 от ЗАНН, във връзка с чл. 218 АПК с оглед на посочените в нея касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

          Въззивният съд е бил сезиран с жалба от “хххх” ЕООД, гр.Генерал Тошево срещу НП № 28-0000428/ 08.12.2015 год. на Началника на ОО “АА” гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 42, т. 1, предл. второ от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на осн. чл. 178а, ал. 6, предл. второ от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

          За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че не са посочени в цялост относими обстоятелства за извършване на твърдяното нарушение при условията на допустителство. Нито в акта, нито в постановлението са посочени конкретни дати на извършване на твърдяното нарушение. Не е посочено за коя точно година не е платен данъкът. Счел е, че изразът в НП “към деня на извършване на периодичния преглед” не е прецизен, тъй като не изяснява нито за коя конкретна година не е платен данъкът, нито на кои дати са били извършени периодичните прегледи. Посочил е, че дори да се приеме, че съгласно приложените по делото протоколи техническите прегледи са извършени през месец януари 2015г., не е изяснено дали наистина не е заплатен данъкът за проверяваните автомобили за цялата предходна 2014г. и не са представени доказателства за това. Приел е, че от страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъкът, като документалната проверка е извършена само чрез запознаване с протоколите за извършени периодични технически прегледи. В мотивите на решението е посочено, че в протоколите е отбелязано, че са представени документи за платен данък на автомобилите, а конкретни доказателства дали тази информация съответства или противоречи на писмо № 08-00-00-196/ 06. 11. 2015 год. и приложената към него справка от ТД “НС” от страна на АНО не са представени. Подчертал е, че в това писмо и справката към него не се съдържа информация за коя година не е бил платен дължимия данък, а именно на него се позовава наказващият орган в НП. Въз основа на тези свои изводи районният съд е счел, че липсват безспорни и категорични доказателства за извършване на вмененото на дружеството административно нарушение, поради което НП следва да бъде отменено. В този смисъл е постановил и решението си.

          Настоящият състав счита, че като краен резултат решението е правилно и съответно на закона, като съображенията за това са следните:

          В случая е наложена имуществена санкция на юридическото лице, което има разрешение за извършване на годишни технически прегледи. Като нарушена разпоредба в наказателното постановление е записана само разпоредбата на чл. 42, т. 1, пр. 2 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. на МТИТС, която регламентира общото задължение за организация и контрол върху извършването на прегледите за техническа изправност в съответствие с условията и реда, определени в наредбата. От това правило не може да се направи извод по отношение на кое точно изискване на наредбата не е осъществен необходимият контрол. Вярно е, че в текстовата част на НП е посочено, че прегледите са извършени, без да е представен документ за платен данък, но съгласно чл. 57, ал.1, т. 6 от ЗАНН НП трябва да съдържа законните разпоредби, които са нарушени. Препратка към такива разпоредби липсва, което пречи на наказаното лице да разбере в какво точно нарушение е обвинен и ограничава правото му на защита. 

И в АУАН, и в НП е записано, че липсата на документ за платен данък касае общо 3 прегледа, но не е записано кога са извършени тези прегледи. Изброените в АУАН и НП протоколи за извършени технически прегледи са означени с номер, но не и с дата, а това е съществен елемент от индивидуализацията им. Съобразно изискването на чл. 42, т. 3 и 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, актът и НП трябва да съдържат описание на нарушението, датата на извършването му и обстоятелствата, при които то е извършено. Такова описание в случая липсва, което представлява съществено процесуално нарушение на правилата за форма и съдържание. Вярно е, че в справката, приложена по делото, има посочени дати на прегледи, но това не е достатъчно, за да се установи коя е датата на извършване на нарушението, още повече, че в АУАН и НП липсва изрично препращане към тази справка. За наказаното лице е важно да знае дали административнонаказващият орган приема за дата на нарушението точно датата на прегледа и при какви обстоятелства счита, че е било извършено то. Липсата на дата и описание на всяко едно от 3 – те нарушения пречи на съда да упражни своя контрол и да прецени дали са спазени сроковете за съставяне на АУАН по чл.34 от ЗАНН и оттам дали правилно е образувано административнонаказателното производство. 

          На следващо място, обвинението е за нарушение при 3 на брой прегледа. Всеки един преглед представлява отделно деяние, с място на извършване, дата, участници и конкретни обстоятелства. Съгласно чл. 18 от ЗАНН, когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В случая с един АУАН и едно НП лицето е наказано за 3 на брой твърдени нарушения с едно наказание. Съставянето на АУАН и издаването на НП в този смисъл представляват грубо нарушение на закона и правилно НП е отменено от РС-Генерал Тошево.

          Изложените нарушения при издаване на НП от своя страна са довели до това, че нито съдът, нито административнонаказващият орган в касационната си жалба са обсъдили същността на нарушенията, която според настоящият състав се състои в липсата на контрол при всеки един от 3 – те прегледа. Предметът на обвинението е изместен към липсата на документ за платен данък, което обстоятелство касае други норми на приложимата наредба.

          Независимо от това обжалваното решение е правилно като краен правен резултат, поради което следва да бъде оставено в сила, но с други мотиви.

          Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Добричкият административен съд

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/28.04.2016 год. по НАХД № 29 по описа на РС - Генерал Тошево за 2016 год. 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                        ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

                                  

 

 

                                                                                   2……………………