Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………………..

град Добрич, 17.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдията-докладчик М.Г. КАНД № 315/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба вх. № 1407/ 28.06.2016 г. на  ОО “Автомобилна администрация” гр. Добрич, срещу решение №19/ 28.04.2016 год. по НАХД № 36 по описа на РС-Генерал Тошево за 2016 год.,с което е отменено наказателно постановление № 28-0000460/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич. С отмененото постановление, на “ЕВРО-06” ЕООД, Булстат: 12469584,със седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, ул. Леонте Бакларов № 11, представлявано от А.С.Г., ЕГН **********, за нарушение на чл. 42, т. 1, предл. второ от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на осн. чл. 178а, ал. 6, предл. второ от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000. 00 лв.

В жалбата е посочено, че в решението си районният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение.Според касатора, неправилно съдът е счел, че не е ясно за коя година е обвинението, че не е платен данък, след като от представената справка се установява, че за конкретните автомобили данък не е заплащан въобще. Иска от съда да отменени първоинстанционното решение и да потвърди  наказателното постановление.

          Ответникът,редовно призован за съдебно заседание, не се представлява. Депозира писмена защита,в която оспорва касационната жалба.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество,е неоснователна.

          За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 предл. посл. от ЗАНН, във връзка с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

          Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от “ЕВРО-06” ЕООД, Булстат: 12469584,със седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, ул. Леонте Бакларов № 11,представлявано от А.С.Г., срещу НП № 28-0000460/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 42, т. 1, предл. второ от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на основание чл. 178а, ал. 6, предл. второ от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000. 00 лв.

          За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че не са посочени в цялост относими обстоятелства за извършеното нарушение,което е определено от АНО като допустителство. Нито в акта,нито в постановлението са посочени конкретни дати на извършване на твърдяното нарушение.Не е посочено кои автомобили са преминали технически преглед,без представен съответен документ за платен данък. Не е посочено също за коя точно година не е платен данъка и за кои автомобили.Според съда, посоченото “към деня на извършване на периодичния преглед” е непрецизно и недостатъчно,тъй като не са посочени датите,на които са извършени прегледите.

          Настоящият състав счита, че като краен резултат решението е правилно и съответно на закона. Съображенията за това са следните:

          В случая е наложена имуществена санкция на юридическото лице, което има разрешение за извършване на прегледи. Като нарушена разпоредба в наказателното постановление е записано само правилото на чл. 42, т. 1, пр. 2 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г., което регламентира общото задължение за организация и контрол върху извършването на прегледите за техническа изправност, в съответствие с условията и реда, определени в наредбата. От това правило не може да се направи извод кое изискване на наредбата не е проконтролирано. Вярно е, че в текстовата част на НП е посочено, че прегледите са извършени, без да е представен документ за платен данък, но съгласно чл. 57, ал.1, т. 6 от ЗАНН, НП трябва да съдържа законните разпоредби, които са нарушени. Препратка към такива липсва, което пречи на наказаното лице да организира защитата си и в този смисъл е съществено нарушава неговите права.

И в АУАН, и в НП е записано, че липсата на документ за платен данък касае 10 на брой общо прегледа.Съобразно изискването на чл. 42, т. 3 и 4 от ЗАНН и на чл. 57, ал. 1, т. 5 от същия закон, акта и НП трябва да съдържат описание на нарушението, датата на извършването му и обстоятелствата, при които е извършено.Такова описание в случая липсва,предвид което е налице съществено нарушение. Вярно е, че в справката, приложена по делото, има дати на прегледи, но в случая това не е достатъчно. За наказаното лице е важно да знае, дали административнонаказващият орган приема за дата на нарушението точно датата на прегледа и при какви обстоятелства счита, че е било извършено то. Липсата на дата и описание на всяко едно от 10 – те нарушения пречи на съда да упражни своя контрол и да прецени дали са спазени сроковете за съставяне на АУАН и оттам дали правилно е образувано административнонаказателното производство.Все в тази връзка,нито в НП, нито в АУАН са посочени протоколите за всеки един преглед, от които да се установи какво е отразено и как то има връзка с твърдението за нарушение.

          На следващо място, обвинението е за нарушение при 10 на брой прегледа. Всеки един преглед представлява отделно деяние, с място на извършване, дата, участници и конкретни обстоятелства. Съгласно чл. 18 от ЗАНН, когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В случая с един АУАН и едно НП лицето е наказано за 10 на брой твърдени нарушения с едно наказание. Съставянето на АУАН и издаването на НП в този смисъл представляват грубо нарушение на закона и правилно НП е отменено от РС-Генерал Тошево.

          Изложените нарушения при издаване на НП от своя страна са довели до това, че нито съдът, нито административнонаказващият орган в касационната си жалба, са обсъдили същността на нарушенията, която според настоящия състав се състои в липсата на контрол при всеки един от 10 – те прегледа. Предметът на обвинението е изместен към липсата на документ за платен данък, което обстоятелство касае други норми на наредбата.

          Предвид изложеното касационният състав счита, че жалбата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение, а решението на РС-Генерал Тошево да бъде потвърдено.

          Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/28.04.2016 год. по НАХД № 36 по описа на РС-Генерал Тошево.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………                      ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

                                  

                                                                                  2……………………