Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……..05.10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                         ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 312/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1404/ 28.06.2016 г. на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 32/ 06.04.2016 год. по НАХД № 20 по описа на РС – Генерал Тошево за 2016 год.

В жалбата е посочено, че решението на първоинстанционния съд е неправилно. Касаторът не е съгласен с твърденията в първоинстанционното решение, че не е ясно за коя година не е платен данък за представеното за технически преглед МПС. Настоява, че прегледът е извършен, без да е представен никакъв документ, удостоверяващ плащане на данък за конкретното превозно средство. Според касатора от стр. 3 на писмото на ДАНС № 08-00-00-196/ 06.11.2015 г. става ясно, че за автомобила не е заплащан данък въобще. Счита, че с посочване в Протокола за технически преглед на това, че е платен данък за автомобила, председателят на комисията, извършила прегледа, е нарушил изискванията на Наредба№ Н – 32 на МТИТС, тъй като е допуснал нанасяне на неверни данни в официален документ. С оглед на тези обстоятелства с касационната жалба се прави оплакване, че ГТРС не е оценил събраните доказателства, поради което не е стигнал до правилен извод за извършено нарушение.  Изложените в касационната жалба доводи навеждат на касационни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата, С.Л.Л., редовно призован, не се явява, не се представлява в съдебно заседание. Процесуалният му представител – адв. Н.В., ДАК, представя писмено становище с вх. № 1948 от 19.09.2016 г., с което оспорва жалбата. Настоява, че не е доказано обстоятелството, че не е представен документ за платен данък по време на техническия преглед. Според адв. В.  липсата на регистрация в данъчната служба на автомобил, сама по себе си не доказва, че при извършване на прегледа не е представен документ. Счита нарушението за недоказано и в този смисъл решението на съда за правилно и законосъобразно. Иска да бъде оставена жалбата без уважение и да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, жалбата е основателна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63, предл. посл. от ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от С.Л.Л., ЕГН **********,***-0000446/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

Съдът е разгледал жалбата, приел е представените от административнонаказващия орган доказателства, разпитал е актосъставителя и свидетеля по съставяне на АУАН. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че на 18.11.2015 г. е бил съставен АУАН серия А – 2015 № 212371 срещу С.Л.Л.  за това, че на 12.01.2015 г. около 11.12 в хххххххххххххххххххххххххх в КТП на “Хамбо“ ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи за проверка за техническата изправност на ППС с № 1404, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на МПС марка хххххххххххххххххххххххххх, с протокол № 7161343, С.Л. е допуснал нарушение: в качеството си на председател на комисия, идентифицирал се в информационна система “Прегледи”, е допуснал извършването на прегледа в нарушение на изискванията на Наредба № Н – 32 на МТ – без документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от Закон за местните данъци и такси. Съдът е посочил нарушените разпоредби, както и, че актът е съставен в ОО “Автомобилна администрация” и че е връчен на жалбоподателя, който го е подписал. Добавил е, че въз основа на акта е издадено обжалваното пред РС НП, в което е възпроизведена описаната фактическа обстановка. Посочил е, че  разпитаните в хода на съдебното производство свидетели – актосъставител и свидетел по АУАН са заявили, че нарушението е установено на основание протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност и писмо с рег. № 08-00-00-196/ 06.11.2015 г., съдържащо справка с рег. № 15-31-1486/ 16.10.2015 г. на ТД “НС” Добрич. Указал е, че посочените документи са приложени като относими писмени доказателства по делото.

При така събраните доказателства, съдът е приел, че в процесния случай не са посочени в цялост относими обстоятелства за твърдяно нарушение. Указал е, че както в НП, така и в АУАН, не е посочено за коя година точно не е платен данъкът, за да се прецени съставомерност в поведението на лицето. Занимал се е с разпоредбите на ЗМДТ, свързани с плащането на данък превозни средства и в крайна сметка е стигнал до извода, че при извършен технически преглед през месец януари 2015 г., е следвало да бъде представен документ за платен данък за цялата 2014 г. С оглед липсата според състава на съда на установяване в тази насока, е счел нарушението за недоказано по безспорен и категоричен начин. Отразил е, че в протокола за технически преглед е било отбелязано, представяне на документ. Отново е отразил, че в писмото и справката към него не са налице данни за коя година не е платен данък и с оглед всички тези твърдени и указани от съда нарушения, НП е отменено като незаконосъобразно.    

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. Съображенията за това са следните:

Съдът приема, че не било ясно за коя година не е платен данъкът, но не е анализирал изложеното в писмото и справката, в които се твърди, че  за конкретния автомобил данък не е заплащан. В този смисъл основателно е възражението в касационната жалба. Съдът не е изпълнил задължението си предвид принципа за служебното начало да събере и обсъди доказателствата както в полза на обвинението, така и против. Следвало е да изиска справка от КАТ, от която да се установи в коя община е регистриран този автомобил и след това да направи своите изводи относно заплащане на данък. Като не е сторил това, е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено.

На следващо място, решението на районния съд е постановено при неизяснена фактическа обстановка и превратно тълкуване на фактите и събраните доказателства. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на конкретния автомобил в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. второ от текста на разпоредбата е в сила от 1.09.2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническият пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От изложените правни разпоредби се налага изводът, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта дали съответният контролно технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато КТП притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. В конкретния случай в протокола е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на конкретния автомобил марка хххххххххххххххххххххххххх. Справката е приета като доказателство по делото. Въпреки това съдът се е задоволил да отбележи, че са изискани от административнонаказващия орган доказателства в подкрепа на НП и такива не са били представени. Не е съобразил, че наличието на противоречие между отразеното в протокола и справката налага  предвид вмененото на съда задължение да изследва фактите изцяло, да изясни на какво се дължи противоречието - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, т.е., че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо не е бил представен /в такъв случай възниква въпросът как системата е допуснала да се извърши преглед/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

Да се изиска от КАТ - Добрич справка кога и към коя община е регистриран автомобил марка хххххххххххххххххххххххххх, собственост според протокола на “Ене Петре” ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 202545827 /според справка в ТР: със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. “Димитър Благоев” № 1/, представен за преглед от Р.С.

Да се изиска справка от Дирекция “МДТ” към общината, в която е регистриран автомобилът, платен ли е данък превозно средство за същия, кога и за какъв период.

Да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, от кога е внедрена системата в контролно технически пункт “Хамбо” ЕООД, хххххххххххххххххххххххххх, и има ли достъп и от кога КТП до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобилът. Да посочи по стъпки начина, по който работи системата, има ли възможност чрез проверка в КТП за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност, представен ли е документ за платен данък на л.а. марка хххххххххххххххххххххххххх, собственост според протокола на “Ене Петре” ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 202545827 /според справка в ТР: със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. “Димитър Благоев” № 1/, към момента на извършения на 12.01.2015 год. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София за изясняване на поставените въпроси.

 С оглед изложеното касационният състав счита, че ГТРС е постановил своето решение при съществени процесуални нарушения, в противоречие с изискванията на чл. 63 от ЗАНН и при неизяснена фактическа обстановка, като доказателствата за изясняване на фактите не могат да бъдат събрани от касационната инстанция предвид разпоредбата на чл. 219, ал. 1 АПК, поради което делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на Районен съд – Генерал Тошево от друг състав.

Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2, т.1 и 2 във връзка с чл. 221, ал. 2 предл. последно от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 32/ 06.04.2016 год. по НАХД № 20 по описа на РС – Генерал Тошево за 2016 год.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Генерал Тошево при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………                                                      

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                           2………………...