Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ………………./гр.Добрич, 03.11.2016год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                      НЕЛИ КАМЕНСКА

 

          При участието на секретаря И.Д. и прокурора при ОП - Добрич ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА разгледа докладваното от съдия С.Сандева к.адм. д. № 310/2016г. по описа на АС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на глава ХІІ от  АПК.

           Образувано е по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 41/ 06.04.2016 год. по НАХД № 39/2016г. по описа на ГТРС, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000442/18. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на Г.С.Г. ЕГН ********** *** Тошево за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32 / 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500 лв.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, тъй като съдът не е оценил вярно доказателствата по делото и е направил необосновани правни изводи за липса на извършено административно нарушение. Счита се за неправилен изводът на съда, че от наказателното постановление не става ясно за коя година не е платен данъкът на превозното средство. Твърди се, че в случая нарушението се състои в това, че прегледът на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка върху превозното средство. Сочи се, че от представеното по делото писмо № 08-00-00-196/ 06. 11. 2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност” е видно, че за процесния автомобил изобщо не е плащан данък. Фактът, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила означава, че председателят на комисията е нарушил изискванията на Наредба Н-32 на МТИТС при извършване на техническия преглед на автомобила, като е допуснал нанасянето на неверни данни върху официален документ, какъвто е протоколът, с който е извършен прегледът на автомобила. Иска се отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдяните в жалбата нарушения съставляват касационни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 и т.2 от НПК.

            Ответникът по жалбата в писмено становище по делото оспорва основателността й и иска решението на районния съд да бъде оставено в сила. Излага доводи, че след като в протокола за преглед на автомобила е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък, това означава, че той е приел представения документ за редовен. Същият няма компетенции да разследва дали представеният документ действително е редовен и да откаже извършването на прегледа.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба и настоява за отмяна на обжалваното решение. Сочи, че приетите по делото писмени доказателства са взаимно изключващи се, поради което фактическата обстановка по спора е останала неизяснена.  

Съдът, като съобрази направените оплаквания и извърши проверка на възззивното решение, при условията на чл.218, ал.1 и ал.2 от АПК, установи следното:

            Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

            Районният съд е бил сезиран с жалба от Г.С.Г. *** Тошево против наказателно постановление № 28-0000467/18. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32 / 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500 лв. В мотивите си районният съд е приел, че  на 19. 11. 2015 год. е бил съставен АУАН № 212404 срещу жалбоподателя за това, че на 23. 01. 2015 год. около 13, 56 ч. в гр. Ген. Тошево, ул. “В.Априлов” № 39 в КТП на “Евро - 06” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на МПС марка “Рено” с рег. № ТХ 3197 ХС с протокол № 7242097, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал извършването на прегледа за техническа изправност в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32, без документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Районният съд, като е взел предвид, че прегледът е извършен на 23. 01. 2015 год., а съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ данъкът за превозни средства се плаща на две вноски - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим, е приел, че нарушението не е достатъчно конкретизирано в НП - не е посочено за коя точно година не е платен данъкът / за предходната или за някоя друга година /. Приел е, че от страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъкът и за коя година, като документалната проверка е извършена само чрез запознаване с протокола за извършен технически преглед. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/ 06. 11. 2015 год. и приложената към него справка от ТД “НС” от страна на АНО не са представени. Подчертал е, че в това писмо и справката към него не се съдържа информация за коя година не е бил платен дължимия данък, а именно на него се позовава наказващият орган в НП. Посочил е, че в тежест на АНО е да докаже твърдяното нарушение, като неизпълнението на това задължение влече незаконосъобразност на НП, поради което същото следва да бъде отменено. В този смисъл е постановил и решението си. 

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. Обжалваното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка, липса на доказателства за правнорелевантните факти и обстоятелства от значение за спора и при неизпълнение на служебните задължения на съда като инстанция по същество за разкриване на обективната истина по случая. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/2011 год. на МТИТС за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на конкретно определен лек автомобил в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32 / 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ, като документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредбата документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е регламентирано, че контролно техническият пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/, както и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От цитираните правни норми е видно, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от това дали съответният контролно технически пункт притежава достъп до базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато контролно техническият пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община, като в информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС се извършва автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство. Когато контролно техническият пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък от съответната община се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. В конкретния случай в протокол № 7242097/ 23. 01. 2015 год. е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Това удостоверяване обаче противоречи на данните в приложената по делото справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на проверявания лек автомобил. Именно тази справка и придружаващото я писмо са послужили като основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на наказаното лице, като наказващият орган се е позовал изрично на тях в постановлението си. Затова, при наличието на противоречиви и взаимно изключващи се по своето съдържание доказателства районният съд е следвало да изясни коя е причината за това - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС или представен документ за  платен данък с невярно съдържание. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което представлява съществено процесуално нарушение и води до отмяна на обжалваното решение като постановено при неизяснена фактическа обстановка и непълнота на доказателствата. И тъй като разрешаването на спора по същество изисква да се установят факти и обстоятелства, които изобщо не са били обсъждани от съда, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който следва да събере допълнителни доказателства, като изиска справка от КАТ по постоянния адрес/адреса на регистрация на собственика на автомобил с рег. № ТХ 3197 ХС кога е регистриран за движение този автомобил и спиран ли е от движение; справка от общината, където е постоянният адрес/седалището на собственика на горепосочения автомобил, деклариран ли е този автомобил, платен ли е данъкът върху същия, кога и за какъв период; информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, от кога е внедрена системата, контролно технически пункт на “Евро-06” ЕООД, в гр. Ген. Тошево, ул. “Васил Априлов“ № 39 има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобилът, от кога, начинът, по който работи системата, има ли възможност за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък върху МПС марка “Рено” с рег. № ТХ 3197 ХС към момента на извършения на 23. 01. 2015 год. периодичен технически преглед, а при необходимост да назначи съдебно-техническа експертиза с участието на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София. Едва след изясняването на тези въпроси следва спорът да бъде разгледан по същество относно спазване на материалноправните предпоставки по издаване на НП.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

  

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 41/ 06.04.2016 год. по НАХД № 39/2016г. по описа на Районен съд - гр. Генерал Тошево.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

Решението не подлежи на обжалване.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

            

 

                                                                                    2…………………….