Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 07.10.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд, в публично заседание на тринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   Силвия Сандева                                  

                                                                                                                                                                                             Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 308 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация” гр.Добрич срещу решение № 30/06.04.2016г., постановено по нахд № 16/2016г.  по описа на Районен съд гр. Генерал Тошево, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000437 от 16.12.2015г., издадено от началника  на ОО"АА" гр. Добрич, с което на С.Л. *** за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. “б” от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС във връзка с чл.30, ал.1, т.4 от същата и на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1 предл. 1 от ЗДвП  е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева. 

В жалбата са релевирани доводи за неправилност и незаконосъобразност на постановеното решение. Твърди се, че районният съд не оценил правилно събраните доказателства. Същите установявали по несъмнен начин извършването на нарушението. Иска се решението на районния съд да бъде отменено като вместо него се постанови друго за потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът по жалбата, С.Л.Л., в писмено становище, чрез процесуалния си представител адв.Н.В., оспорва касационната жалба. Моли съда да вземе предвид това, че нарушението, за което е издадено наказателното постановление, е за извършване на преглед на автомобил без да е представен документ за платен данък. Това обстоятелство обаче по никакъв начин не било доказано. От справката на ДАНС ставало ясно, че за някой автомобили няма регистрация в данъчна служба, което обаче не доказвало, че при извършване на прегледа не бил представен документ. Дали представения документ бил редовен или не нямало как да бъде установено, понеже извършващият прегледа бил компетентен в друга област. Възразява, че всеки би могъл да състави документ, който да изглежда редовен от външна страна. Моли решението на районния съд, което счита за  като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

 

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба и пледира за отмяна на решението на въззивния съд. Счита, че решението е постановено при неизяснена фактическа обстановка. От една страна било протоколирано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък, а от друга страна имало справка от ДАНС, че данъкът не е платен. Районният съд следвало да изясни причината, която е довела до противоречието. Счита, че решението следва да се отмени, а делото да се върне за ново произнасяне след събиране на необходимите доказателства

    Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

            С оспореното пред районния съд в гр.Генерал Тошево наказателно постановление С.Л.Л. е бил наказан затова, че на 14.01.2015г. около 08,14 часа в гр.Генерал Тошево, ул.”Димитър Полянов” № 23, в КТП на фирма “Хамбо” ЕООД, притежаваща разрешение за извършване на периодичен преглед за техническа изправност на ППС с № 1404, в качеството си на председател на комисията е допуснал извършването на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “Рено Меган Сценик” с рег. № ТХ 8244 ХН, обективиран в протокол № 7175643,  в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 на МТ – без да е представен документ за платен данък върху превозното средство, дължим към деня на извършването му, съгл. чл.60, ал.6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък, съгл. чл.58 от ЗМДТ. Деянието е квалифицирано от наказващия орган като нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. “б” от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС във връзка с чл.30, ал.1, т.4 от същата. Деянието е санкционирано на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1 предл. 1 от ЗДвП с наказанието “глоба” в размер на 1500 лева.

Районният съд е установил чрез разпит на свидетеля по съставянето на акта и на актосъставителя, че нарушението е установено въз основа на протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС с № 7175643/14.01.2015г. и писмо с рег.  08-00-00196/06.11.2015г., съдържащо справка с рег. № 15-31-1486/16.10.2015г. на Териториална дирекция “Национална сигурност” –Добрич. В протоколът за извършен преглед е отбелязано, че има платен данък за ППС  рег. № ТХ 8244 ХН, марка и модел Рено Меган Сценик, а в Справката на “Национална сигурност”, че за същия автомобил, собственост на Стефан Николов Тодоров и чуждия гражданин Панаинте Теодер-Адриан, липсват данни за платен годишен данък. За автомобила имало данни за платен на 21.01.2014г. данък в размер на 20 лв.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че нито в АУАН нито в НП е посочено за коя година не бил платен данъка, а това било от значение, понеже съгласно чл.60, ал.1 и ал.6 от ЗМДТ данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски на годината, за която е дължим. Въззивният съд е приел, че наказващият орган не е събрал други доказателства платен ли е данъка и за коя година. Като приел, че нарушението не е доказано по несъмнен начин, съдът е отменил наказателното постановление.

Настоящата инстанция установи, че действително в цитираната Справка на ТД”Национална сигурност”, катто и в съставения АУАН и в НП не е посочено за коя година не е платен дължимия данък, но не споделя изводите на районния съд, че това е достатъчно да обоснове незаконосъобразност на наказателното постановление..

Административно-наказващият орган носи тежестта да докаже наличието на фактическите обстоятелства, визирани в наказателното постановление, въззивният съд обаче е бил длъжен да му укаже тази тежест.

В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгл. чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. 2-ро от текста на разпоредбата е в сила от 01.09.2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническия пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/.

От горепосочените разпоредби следва, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта, дали съответният контролно-технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато контролно технически пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. Когато контролно техническия пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък от съответната община, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначна идентифициране чрез информационната система от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/.

В конкретния случай в протокол № 7175643/14.01.2015г. е отбелязано от председателя на комисията, С.Л.Л., че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на л.а. с рег.  ТХ 8244 ХН и на която се позовава административно-наказващия орган. Същата е приета като доказателство по делото.

При тези противоречиви данни, съдържащи се в различни документи от административно-наказателната преписка, районният съд е следвало да изясни коя е причината, пораждаща това различие - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, или представен неистински документ за платен данък.

Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд. Решението е постановено при неизяснена фактическа обстановка, липса на доказателства за правно-релевантни факти и обстоятелства от значение за спора. Като инстанция по същество, съдът не е изпълнил задължението си да разкрие обективната истина.

Това налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства: 1) кога и към коя община е регистриран л.а. марка Фолксваген, рег. № ТХ 8244 ХН  по данни на Сектор “Пътна полиция” Добрич; 2) да се изиска информация от Дирекция “Местни данъци и такси” на общината, в която е регистриран автомобилът плащан ли е данък за него и за кои години; Община град Добрич; 3) да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС от кога е въведена системата в контролно технически пункт “Хамбо” ЕООД, има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината в която е регистриран автомобила, от кога, начина по който работи системата, има ли възможност за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък на л.а. марка и модел Рено Меган Сценик, рег. № ТХ 8244 ХН  към момента на извършения на 14.01.2015г. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София.

          По изложените съображения Административен съд - Добрич, ІІ-ри състав намира, че следва да върне делото за разглеждане от друг състав на съда с цел установяване чрез допустимите от закона писмени и гласни доказателства дали е извършено административното нарушение.

          Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

 

                                                            Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ решение № 30/06.04.2016г., постановено по нахд № 16/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево  и

          ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: