Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

386

гр. Добрич, 04.11.2016г.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, в І касационен състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА                                

                                                                                             ТЕОДОРА  МИЛЕВА                                

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия М.Г. кас.адм.дело № 305/ 2016г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на РД за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра при Комисия за защита на потребителите, срещу Решение № 211/ 03.05.2016 г., по  н.а.х.д. № 248 / 2016г. на  ДРС, с което е отменено наказателно постановление № В-037013 / 05. 01. 2016г., издадено от Директора на  РД за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра към ГД “КП” при КЗП.

Касаторът иска от съда да отмени решението на ДРС.Твърди, че същото  е постановено в противоречие със закона,при неправилно тълкуване и прилагане на материалноправните и процесуални норми,в противоречие със събраните по делото доказателства. Излага подробни аргументи.В съдебно заседание,редовно призован,не се представлява.

          Ответникът,редовно призован,не се представлява и не излага становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.Решението на районния съд е правилно и законосъобразна и като такова, следва да се потвърди.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          Решаващият съдът е приел,че не са налице условията за разваляне на договора, тъй като извършените ремонти на процесния апарат не са ремонти по смисъла чл.104,ал.4 от ЗЗП. При предявените 4 рекламации, на телефона е обновяван софтуера, а това се  налагало, поради несъобразяване на потребителя с оперативната памет на телефона.Като краен резултат съдът е отменил атакуваното наказателно постановление. 

          Касационният състав напълно споделя изводите на съда и постановения от него краен резултат.

          С отмененото наказателно постановление, на “Теленор България” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.114, ал.3 от Закона за защита на потребителя което се състои в това,че търговецът не е изпълнил задължението си да удовлетвори искането за разваляне на договора за покупка и да възстанови заплатената от потребителя сума.

          По делото безспорно е установено,че са налице общо 4 броя рекламации от потребителя,вписани в регистъра за рекламации на потребителите.Безспорно е установено също,че и при четирите рекламации на апарата е бил извършван тест и актуализация на софтуера, което не е ремонт,а актуализация на цялата информация от инструкции и данни на производителя. Следва да се отбележи,че апаратът разполага с ограничена оперативна памет, а изтегляне на приложения като Скайп и Вайбър силно влияят на функционалността му.Това води до извод, че потребителят не се е запознал добре с възможностите на  закупения от  него апарат и го е използвал в противоречие с инструкциите за употребата му, а и видно от протоколите за извършените рекламации, при приемането на апарата е отбелязвано,че по него има драскотини е удари по ъглите.

          Отделно от  изложеното следва да се отбележи,че проверката е започнала по жалба на потребителя Донева до КЗЗП, в която е заявено,че желае връщане на сумата,или предоставяне на нов апарат. С това нейно желание служителите в търговския обект на “Теленор България”ЕАД се запознават едва при проверката. Ето защо,в случая не е изпълнен фактическият състав на нарушението по посочения текст от ЗЗП.Това води до извода, че незаконосъобразно наказващият орган е ангажирал  административно наказателната отговорност на търговеца.

          При преценка на обжалваното решение касационният състав установи,че съдът  е събрал всички относими за спора доказателства и е изложил ясно и мотивирано преценката си за тях, която е правилна и законосъобразна.В този смисъл,неоснователно е възражението на касатора,че съдът е постановил своя съдебен акт в противоречие със събраните доказателства. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства. От обстоятелството,  че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката,не може да се направи извод, че решението е незаконосъобразно.

          Предвид изложеното,касационният състав преценява обжалваното решение като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/ 03.05. 2016 г. постановено по н.а.х.д. № 248/ 2016 г.  на РС  Добрич.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: