Р Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ………

гр.Добрич, 12.10.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І-ви кас. състав в публично заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                      ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

          При участието на секретаря С.К. и прокурора при ОП - Добрич РУМЯНА ЖЕЛЕВА разгледа докладваното от съдия Т. Милева к.адм. д. № 300/2016г. по описа на АС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от АПК. Делото е образувано по касационна жалба на ОО “АА” гр. Добрич против решение №44/06.04.2016 г., постановено по нахд №44/2016 г.  по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 28-0000464 от 18.12.2015 г. на Началника  на Областен Отдел "Автомобилна администрация" гр. Добрич, с което на Г.С.Г. за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. “б” от Наредба №Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС във връзка с чл.30, ал.1, т.4 от същата и  на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1 предл. 1 от ЗДвП  е наложена глоба в размер на 1500 лева. 

В жалбата се твърди, че решението на първоинстанционният съд е неправилно. Сочи се за неправилен  извода на съда, че от наказателното постановление не става ясно за коя година не е платен данъка на превозното средство. Посочва се от касатора в какво се е състояло нарушението, а именно, че прегледа на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство. Релевират се доводи, че безспорно от събраните писмени доказателства е установено по несъмнен начин извършеното нарушение -  писмо № 08-00-00-196/06.11.2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност”, от което е видно, че за процесния автомобил изобщо не е плащан данък. Твърди се, че обстоятелството, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила също е доказателство, че председателят на комисия е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Претендира отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. 

            Ответникът по жалбата чрез процесуалния си представител в представено писмено становище, счита жалбата за неоснователна и моли за потвърждаване решението на районния съд. Излага съображения, че след като в протокола за прегледа на автомобила е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък, това означава, че той е приел представения документ за редовен. Същият няма компетенции да разследва дали представения документ действително е редовен и да откаже извършването на прегледа.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира за оставяне в сила  на решението на въззивния съд.

             Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно, поради което жалбата е допустима.

             Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

             С решението си Районен съд гр. Ген. Тошево е отменил наказателно постановление № 28-0000464 от 18.12.2015 г. на Началника  на ОО "Автомобилна администрация" гр. Добрич, с което на Г.Г.С.  за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. “б” от Наредба №Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС във връзка с чл.30, ал.1, т.4 от същата и  на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1 предл. 1 от ЗДвП  е наложена глоба в размер на 1500 лева. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че в конкретният случай не са посочени в цялост относими обстоятелства за извършеното нарушение. Сочи, че както в АУАН, така и в НП не е посочено за коя година точно не е платен данъкът, а това обстоятелство е от значение, съгл. разпоредбата на чл.60, ал.1 и ал.6 от ЗМДТ. Изложени са  подробни съждения кога и как се заплаща данък МПС и кога евентуално може да се приеме, че данъкът не е заплатен. Въззивният съд е приел, че от страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъка и за коя година. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/06.11.2015 год. от страна на АНО не са представени. Воден от тези свои разсъждения, съдът е направил крайния извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и е отменил изцяло същото.

               Настоящата касационна инстанция намира обжалваното решение за неправилно по следните съображения:

              При постановяване на оспореното решение съдът е допуснал съществено процесуално нарушение, довело до материална незаконосъобразност на постановения съдебен акт, тъй като не са събрани безспорни доказателства установяващи, че има извършено нарушение.

         Административно-наказващият орган носи тежестта да докаже наличието на фактическите обстоятелства, визирани в наказателното постановление, въззивният съд е бил длъжен да му укаже тази тежест.

         Съгласно чл.14, ал.1 от НПК, районният съд е следвало да вземе своето решение по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона, след като е взел /по аргумент от чл. 13, ал. 1 от НПК/ всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина. Без значение е дали има, или липсват доказателствени искания от страните. Задължение на съда е по свои почин да събере доказателства по делото, когато това се налага за разкриване на обективната истина и за да отговори на релевантните доводи на наказания за незаконосъобразност на наказателното постановление. Липсата на такава дейност нарушава прогласените в чл.13 и чл.14 НПК принципи, а и не може да попълни и критериите за справедлив наказателен процес по смисъла на чл.6 ЕКЗПЧОС.

 Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на л. а. марка “КИА” с рег. ххххххх в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/16.12.2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгл. чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. 2-ро от текста на разпоредбата е в сила от 01.09.2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническия пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От изложените правни разпоредби се налага извода, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта, дали съответният контролно технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато контролно технически пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. Когато контролно техническия пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък от съответната община се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначна идентифициране чрез информационната система от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. В конкретния случай в протокол № 7108344/05.01.2015 год. е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на л.а.  с рег.  ххххххх и на която се позовава административно-наказващия орган. Същата е приета като доказателство по делото. При тези противоречиви данни, съдържащи се в различни документи от административно-наказателната преписка районният съд е следвало да изясни коя е причината, пораждаща това различие - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, т.е., че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо да не е представен / в такъв случай възниква въпроса как системата е допуснала да се извърши прегледа/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

Да се изиска от КАТ - Варна справка кога е регистриран за движение автомобил марка “КИА” с рег. ххххххх, собственост според протокола на "ХАМБО" ЕООД, представен за преглед от Георге Назиру и спиран ли е от движение.

На основание чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, съгласно който:"Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение." - да се изиска справка от Дирекция “МДТ” към община Варна, където е седалището на дружеството - собственик, деклариран ли е този автомобил, платен ли е данък превозно средство за същия, кога и за какъв период.

Да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС от кога е внедрена системата в контролно технически пункт “ЕВРО-06” ЕООД, гр. Ген. Тошево, ул. “Васил Априлов № 39; има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината в която е регистриран автомобила; от кога; начина по който работи системата, има ли възможност за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък на л.а. марка “КИА” с рег. ххххххх.към момента на извършения на 05.01.2015 год. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София.

           С оглед на горното, настоящият касационен състав счита, че районният съд не е изпълнил задължението си да събере служебно възможните доказателства за установяване на горепосоченото спорно обстоятелство. Вместо да изчерпи всички процесуални способи за изясняване на фактическата обстановка по делото, първоинстанционният съд се е доверил изцяло на твърденията в съставения акт за установяване на административно нарушение, макар и самите те да не са били подкрепени със сочените от актосъставителя писмени доказателства.

          Нарушението е съществено, тъй като е ограничило правото на защита на лицето, обвинено в извършване на административно нарушение.

          По изложените съображения АС-Добрич, І-ви състав намира, че следва да върне делото за разглеждане от друг състав на съда с цел установяване чрез допустимите от закона писмени и гласни доказателства дали е извършено административното нарушение.

          Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Добрич, І-ви касационен състав

 

          РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ решение № 44/06.04.2016 г., постановено по нахд №44 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и

          ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..                      ЧЛЕНОВЕ:1………………..

 

 

                                                                                                 2………………..