Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………………..

град Добрич, 03.11.2016т.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА Г.

                                                                                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 293/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба вх. № 1361/ 24.06.2016 г. на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич, срещу решение № 25/ 06.04.2016 год. по НАХД № 9 по описа на РС-Генерал Тошево за 2016 год.,с което е отменено наказателно постановление № 28-0000452/16.12.2015 г. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич. С отмененото постановление, на Т.Б.А. за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. “б” от Наредба №Н-32/16.12.2011 г. на МТИТС, във връзка с чл.30, ал.1, т.4 от същата, на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1 предл. 1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 1500 лева.

          В жалбата се твърди,че решението е неправилно. Възразява се срещу  извода на съда, че от наказателното постановление не става ясно за коя година не е платен данъка на превозното средство.Посочва се в какво точно се е състояло нарушението а именно, че прегледа на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство.Навеждат се доводи, че от събраните писмени доказателства безспорно е установено извършеното нарушение,като конкретно се сочи писмо № 08-00-00-196/06.11.2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност”, от което било  видно,че за  процесния автомобил изобщо не е плащан данък.Според касатора обстоятелството,че в протокола за извършения преглед е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила също е доказателство, че председателят на комисия е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Претендира отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на НП.В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не се представлява.

          Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, в представено писмено становище, счита жалбата за неоснователна и моли за потвърждаване решението на районния съд. Излага съображения, че след като в протокола за прегледа на автомобила е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък, това означава, че той е приел представения документ за редовен. Същият няма компетенции да разследва дали представения документ действително е редовен и да откаже извършването на прегледа.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира за оставяне в сила на решението на въззивния съд.

          Касаторът е упражнил надлежно правото си на обжалване, поради което жалбата е допустима.Разгледана по същество,същата е основателна.

          Административният съд, на основание чл. 218 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие за установено следното:

          За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че в конкретния случай не са посочени в цялост относими обстоятелства за извършеното нарушение. Сочи, че както в АУАН, така и в НП не е посочено за коя година точно не е платен данъкът,а това обстоятелство е от значение, според разпоредбата на чл.60, ал.1 и ал.6 от ЗМДТ. Изложени са  подробни съждения кога и как се заплаща данък МПС и кога евентуално може да се приеме, че данъкът не е заплатен. Въззивният съд е приел също, че от страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъкът и за коя година. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/06.11.2015 год. от страна на АНО не са представени. Воден от тези свои разсъждения, съдът е направил крайния извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и е отменил изцяло същото.

          Настоящата съдебна инстанция намира решението за неправилно.

          При постановяването му решаващият съд е допуснал съществено процесуално нарушение, довело до материална незаконосъобразност на постановения съдебен акт, тъй като не са събрани безспорни доказателства, установяващи че има извършено нарушение.

          Административно-наказващият орган носи тежестта, да докаже наличието на фактическите обстоятелства, визирани в наказателното постановление,а съдът  е бил длъжен да му укаже тази тежест.

          Съгласно чл.14, ал.1 от НПК, районният съд е следвало да вземе своето решение по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона, след като е взел /по аргумент от чл. 13, ал. 1 от НПК/ всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина. Без значение е дали има, или не искания по доказателствата от страните. Задължение на съда е, по свой почин да събере доказателства по делото, когато това се налага за разкриване на обективната истина и за да отговори на доводите на наказания за незаконосъобразност на наказателното постановление. Липсата на такава дейност нарушава прогласените в чл.13 и чл.14 НПК принципи, а и не може да попълни и критериите за справедлив наказателен процес по смисъла на чл.6 ЕКЗПЧОС.

          Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на л. а. марка ххххх с рег. ХХХХХХХХХ в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/16.12.2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък, съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. 2-ро от текста на разпоредбата е в сила от 01.09.2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническия пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От изложените правни разпоредби се налага извода, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта, дали съответният контролно технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато контролно технически пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. Когато контролно техническия пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък от съответната община се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначна идентифициране чрез информационната система от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. В конкретния случай в протокол № 7147092/09.01.2015 год. от председателя на комисията е отбелязано, че е представен документ за платен данък за ППС.Протоколът в тази си част като съдържание, противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на л.а.  с рег. ХХХХХХХХХ и на която се позовава административно-наказващия орган. Същата е приета като доказателство по делото. При тези противоречиви данни, съдържащи се в различни документи от административно-наказателната преписка, районният съд е следвало да изясни коя е причината, пораждаща това различие - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС т.е., че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо да не е представен / в такъв случай възниква въпроса как системата е допуснала да се извърши прегледа/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

          Да се извърши служебна справка в ГРАО – централна база данни за постоянния адрес на Д.Д.М., ЕГН ********** /вписан като собственик на процесното МПС/. След установяване на адреса му,  да  се изиска от КАТ /по местоживеенето на собственика/ справка, кога е регистриран за движение автомобил марка Опел астра, рег. ХХХХХХХХХ  и спиран ли е от движение.

          На основание чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, съгласно който:"Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение." - да се изиска справка от Дирекция “МДТ” към общината, където е  постоянния адрес на Д.Д.М.- собственик, деклариран ли е този автомобил, платен ли е данък превозно средство за същия, кога и за какъв период.

          Да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС от кога е внедрена системата в контролно технически пункт “АУТО-ФОКС” ЕООД, гр. Ген. Тошево, ул. Дим. Благоев  № 3; има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината в която е регистриран автомобила; от кога; начина по който работи системата, има ли възможност за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък на л.а. марка “Опел астра” , рег. ХХХХХХХХХ   към момента на извършения на 09.01.2015 год. периодичен технически преглед.

          При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София.

          С оглед горното, настоящият касационен състав счита, че районният съд не е изпълнил задължението си да събере служебно възможните доказателства за установяване на горепосоченото спорно обстоятелство. Вместо да изчерпи всички процесуални способи за изясняване на фактическата обстановка по делото,решаващият съд се е доверил изцяло на твърденията в съставения акт за установяване на административно нарушение,макар те да не са били подкрепени със сочените от актосъставителя писмени доказателства.

          По изложените съображения АС-Добрич, І-ви касационен състав намира, че следва да върне делото за разглеждане от друг състав на съда с цел установяване чрез допустимите от закона писмени и гласни доказателства, дали е извършено административното нарушение.

          Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Добрич, І-ви касационен състав

 

РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ решение № 25/06.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 9 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и

          ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..                      ЧЛЕНОВЕ:1………………..

 

 

                                                                                                 2………………..