Р Е Ш Е Н И Е 

294

04.10.2016 год., град Добрич

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

               ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав, в открито съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесетата година в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА.

                                                                                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

               при секретаря С.К. и прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ, сложи за разглеждане к. адм. дело № 289 по описа на съда за 2016 год., докладвано от съдията Т. Милева и за да се произнесе, съобрази следното:

 

               Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

               Образувано е по касационна жалба на В.Г.В. в качеството си на собственик и представляващ ЕТ “В.В.” със седалище и адрес на управление с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна срещу решение №44 от 19.04.2016 год. по гр. дело № 69/2016 г. по описа на ГГГ Районен съд гр. Ген. Тошево, с което е отхвърлена жалбата на касационния жалбоподател срещу писмо с изх. №АО-02-19-960/28.01.2016 г. на Кмета на община Ген. Тошево за прекратяване на Договор №113/02.04.2014 г. за отдаване под наем на общински мери и пасища.

               В жалбата се твърди, че решението е неправилно  и необосновано, постановено в нарушение на материалния закон чл.37и, ал.4 и чл.37м, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Релевират се доводи за допуснати процесуални нарушения от въззивния съд, а именно не указване на доказателствената тежест, не назначаване на експертиза, както и приемане на оспорени от страната доказателства по делото. Сочи се, че съдът се е произнесъл без да изясни и попълни делото с необходимите доказателства, без да посочи, защо не приема представените писмени доказателства от жалбоподателя. Излагат се подробни съображения, че търговецът притежава регистриран животински обект №4417920013 в с. Лозница и в него в различните периоди има определен брой животни. Твърди, се, че В. не е бил уведомен за извършените проверки, нито е получил протокола от същите, което е нарушение на Регламент №122/2009 г. на ЕК. Моли, да се отмени решението като спора се реши по същество или да се върне за ново разглеждане на друг състав. Моли за присъждане на разноските за двете инстанции.

                В с.з. жалбоподателят се явява лично, като поддържа подадената от него жалба и представя писмено становище.

               Ответникът  чрез своя процесуален представител юриск. К.З., оспорва основателността на касационната жалба, като моли същата да бъде отхвърлена.  В представен писмен отговор релевира подробни доводи в подкрепа на така постановеното от районния съд решение.

               Представителят на ДОП дава заключение, че жалбата е основателна, а решението като страдащо от процесуални пороци следва да бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане.

               След като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, касационният съд намери за установено следното:

               Жалбата е подадена в срока по чл. 211 АПК, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е основателна.

               От данните по административна преписка се установява, че на 02.06.2014 г. е сключен Договор за наем на общински мери и пасища между община Ген. Тошево и ЕТ “В.В.”, представлявано от едноличния търговец В.В. със седалище и адрес на управление с. Куманово, общ. Аксаково с правно осн. на договора чл.37и от ЗСПЗЗ. Със същия е предоставено на едноличния търговец под наем недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи земя с НТП “пасище, мера”, находящи се в с. Лозница, код по ЕКАТТЕ 44179, а именно: БЗС 44179-176-2 с площ от 25,9 хек. И БЗС 44179-179-2 с площ от 25,6 х., като същите се използват за пашуване на притежаваните от търговеца животни. Съгл. чл.17 Договорът е сключен за срок от 6 стопански години, считано от датата на неговото подписване. С Анекс от същата дата между същите страни част І “Предмет на договора” се изменя, като се включват други имоти с обща площ 515 ха в землището на с. Лозница.

              Във връзка с измененията на чл.37м от ЗСПЗЗ, кметът на община Ген. Тошево със  Заповед №776/06.08.2016 г.  е назначил комисия на осн. чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.37и от ЗСПЗЗ, която да извърши проверка и оглед на място в с. Лозница в животновъден обект, собственост на ЕТ “В.В.”, съгл. представена справка за брой животни от БАБХ, гр. Варна и протокол на кмета на с. Лозница за брой налични животни. Разпоредено е за резултатите от проверката да бъде съставен констативен протокол.

             С Констативен протокол от 07.08.2015 г. комисията е констатирала след извършен оглед на място в с. Лозница в животновъден обект, собственост на едноличния търговец, че в обекта няма животни на пасищен режим. Обекта е необитаем.

             С Констативен протокол от 25.01.2016 г., същата комисия след запознаване с приложена писмена документация и предоставени справки от ОДБХ и ИИС на БАБХ е констатирала, че ЕТ “В.В.” е с нерегирстрирани площи в системата, поради което и на основание чл.37м, ал.4, т.2 и т.4 от ЗСПЗЗ е предложила да се прекрати договора с касационния жалбоподател. Към констативния протокол е приложена Справка за отглеждани животни и наети ПМЛ за проверяваното лице от която се установява, че в с. Лозница в обекта няма регистрирани животни.

             С оглед на така взетото решение от комисията, Кмета на община Ген. Тошево е уведомил жалбоподателя, че счита посочения договор за наем на пасища и мери за прекратен от началото на стопанската 2015-2016 г., а именно от 1 октомври 2015 г.

               Именно това писмо е бил предмет на жалбата пред районния съд, който е отхвърлил същата като неоснователна и недоказана. За да постанови този резултат, съдът е приел, че след извършената проверка от комисията в ОДБХ Добрич и Интегрираната информационна система на БАБХ се констатира безспорно, че ЕТ “В. В.”  няма регистрирани земеделски площи в землището на с. Лозница и няма регистрирани пасищни селскостопански животни в животновъдния обект в същото село, поради което е приел, че правилно е прекратен договора между страните. Въззивния съд е счел, че жалбоподателят не е представил писмени или гласни доказателства, които да оборват констатациите на двете комисии.

               Настоящата съдебна инстанция преценява решението на първоинстанционния съд като неправилно, тъй като е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, които са съществени. Допуснатите нарушения са съществени, тъй като са довели до постановяване на решение при неизяснена фактическа обстановка. Нарушенията се изразяват в необсъждане от съда на релевантни за спора обстоятелства и възражения.

             В хода на съдебното производство пред районния съд са представени писмени доказателства от страна на жалбоподателя, а именно извадки от Интегрирана информационна система на БАБХ за животни в обекти по категории от които е видно, че към дата 07.08.2015 г. в животновъден обект в с. Лозница има 83 говеда и биволи /стр.29/, а към дата 25.01.2016 г. в същия обект, собственост на касационния жалбоподател има 41 говеда и биволи /стр.30/. От справки от БАБХ, приложени на лист 31-34 се установява, че ЕТ “В.В.” има животновъден обект в с. Лозница. Представени са и ветеринарномедициски свидетелства за придвижване на животни, от които  също се установява, че животни – говеда са транспортирани от с. Лозница към с. Куманово /38-41/. Нито едно от тези доказателства не е обсъдено от въззивния съд, още повече, че в с.з., проведено на 13.04.2016 г., процесуалния представител на жалбоподателя е оспорил представените от ответника справки, приложени към протокола от месец януари. Въпреки това оспорване, съдът не е изложил конкретни мотиви защо дава вяра на съдържанието на тези документи С оглед на което настоящият състав намира, че съдът не е изпълнил задълженията, вменени му със закона да изследва всички обстоятелства и факти по делото.Липсват мотиви и не става ясно какви са фактическите констатации на съда, не са изложени правни изводи. В пестеливите мотиви е посочено, че жалбоподателят не е представил писмени или гласни доказателства, които да оборват констатациите на двете комисии и поради правилно е прекратен от кмета на общината договора.

              Посочените нарушения са съществени нарушения на процесуалните правила, довели до постановяване на неправилно решение. Същото следва да бъде отменено и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на съда. При новото разглеждане следва да се съберат всички релевантни за спора доказателства – писмени и гласни, да се обсъдят във връзка с доводите на страните и приложимите разпоредби на закона, с оглед на което да се прецени основателността на жалбата.

          Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Добрич, І-ви касационен състав

 

          РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ решение № 44/19.04.2016 г., постановено по нахд №69 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и

          ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания.

           РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ:1………………..

 

                                                                                2………………..