Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 04.10.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд,  в публично заседание на тринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова 

ЧЛЕНОВЕ:    Силвия Сандева

                      Нели Каменска

 

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 286 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на К.З.Щ. *** срещу решение № 250 от 17.05.2016г., постановено по нахд № 1674/2015г. по описа на Добрички районен съд, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1069744, издаден от ОД на МВР – Добрич, с който на жалбоподателя  е наложено административно наказание  „глоба” в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на съдебното решение и на електронния фиш, като се навеждат основно основания от формален характер: електронният фиш е връчен от неизвестна експедиторска агенция, снимките към преписката будели съмнение, защото били неясни, не било изпълнено изискването за обозначаване с пътни знаци на мястото на контрол. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, заявява, че поддържа жалбата си и възразява, че знакът, обозначаващ мястото на контрол бил сложен на земята, а не определена височина според изискванията на чл.13 и чл.16 от Наредба № 18. Моли съда да постанови решение, с което да отмени първоинстанционното решение и електронния фиш на ОД на МВР – Добрич.

          Ответникът по касационната жалба, ОД на МВР -Добрич, не се представлява, не изразява становище.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е неоснователна и че решението на районния съд следва да се остави в сила, поради липса на твърдяните нарушения при установяване на деянието.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Въз основа на доказателствата съдът е приел, че по делото безспорно е доказано вмененото на наказаното лице нарушение, а именно, че на 07.08.2015г. лек автомобил “БМВ Х5” с рег. № ТХ 3648АМ, притежаван от жалбоподателя, бил заснет да се движи в гр.Добрич, по бул. “Трети март”, до фирма “Анимекс”, в 11,52 часа със скорост от 88 км/ч. с мобилна система за видеоконтрол тип TFR1-м № 537.

Настоящата инстанция изцяло споделя изложеното в мотивите на оспореното решение. Същото не страда от пороци, обосноваващи неговата отмяна.

Районен съд гр.Добрич е събрал всички относими към спора доказателства и е обсъдил всички направени от жалбоподателя възражения. Въззивният съд е извършил проверка на издадения електронен фиш, описал фактическата обстановка и въз основа на какви доказателства е изяснена същата. Въз основа на установената фактическа обстановка съдът е формирал и правните си изводи. Посочил е, че при използването на автоматизираното техническо устройство за измерване не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Съдът е установил, че същото е вписано в регистъра на одобрените средства за измерване и че заснетият клип съдържа всички данни относно документирането и съхраняването на заснетото нарушение. Крайният извод на съда е, че не са допуснати твърдяните от жалбоподатгеля нарушения при използването на техническото средство и че електорният фиш за налагане на глоба съдържа всички реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП.

Възраженията, че при обозначаване на мястото за видеоконтрол не били спазени изискванията на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП, са неоснователни. Съдът е събрал относимите към този спор доказателства и е установил, че в конкретния случай участъкът, в който е извършван контрол върху скоростта на движение, е обозначен със знак за видеозаснемане.

Неоснователно е възражението, че знакът, обозначаващ осъществявания видеоконтрол, не бил поставен според изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, а именно чл.13 и чл.16. В чл.14, ал.1 от Наредбата е определено основното изискване за поставянето на пътните знаци, а то е те да са видими от разстояние, което позволява на водача своевременно да предприеме действия за осигуряване безопасността на движението. По делото съдът е събрал доказателства за начина на поставяне на въпросният знак, л.15 от делото. От снимковия материал е видно, че същият е поставен на видно място, непосредствено под друг пътен знак. Освен това следва да се държи сметка и за вида на знака -  дали същият е поставен с цел осигуряване безопасността на движението, която е главната и същинска цел на пътните знаци, или е поставен с някаква друга цел. Настоящият състав на административният съд намира, че знакът, с който се обозначава осъществяван видеоконтрол не преследва горните цели. Същият има само информативна цел да укаже на водачите, управляващи МПС в нарушение на правилата за ограничаване на скоростта, възможността да бъдат наказани чрез ползване на система за видеонаблюдение и контрол. Затова наличието на знак, обозначаващ мястото на видеоконтрол, е без значение относно доказване на обстоятелството, че има извършено нарушение и че същото е извършено виновно.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250 от 17.05.2016г., постановено по нахд № 1674/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: