Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 286 / 03 .10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                    ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора Радослав Бухчев и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдия Т. Милева к.адм.д. № 283/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Дирекция за национален строителен контрол гр. София против решение № 37/09.05.2016 год. по НАХД № 41/2016 год. на Районен съд, гр. Каварна, с което е отменено наказателно постановление № Д-6-ДНСК 142/18.12.2015 год. на Зам.началника на ДНСК, с което  на ЕТ “АНЕЛИЯ-Ю.Б.” със седалище и адрес на управление с. Българево, община Каварна, обл. Добрич с управител Ю.И.Б., на основание чл. 237, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, във вр. с чл. 239, ал. 1, т. 2  и чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ за извършено нарушение на чл. 178, ал.1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 3 000. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно, тъй като е неправилен извода на съда, че в административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, състоящи се в съставяне на АУАН без свидетели в отсъствие на хипотезата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН и  в непосочване в АУАН и в НП на датата на извършеното нарушение. Релевират се доводи, че неправилно въззивният съд е приел, че не е установено по категоричен начин извършеното нарушение. В допълнителна касационна жалба се изтъква, че АУАН е съставен въз основа на констативен протокол от 16.09.2015 г.  констативен акт №4/18.09.2015 год., който е официален удостоверителен документ, съставен от длъжностни лица при изпълнение на техните служебни задължения и има доказателствена сила относно установените в него факти и обстоятелства. В АУАН и в НП постановление е посочено, че нарушението е установено на 16.09.2015 год., когато е съставен констативния протокол. Сочи се също, не е несъстоятелен и правно необоснован извода на РС Каварна, че в административнонаказателното производство нарушителят не може да бъде представляван от упълномощено лице. Претендира отмяна на решението на въззивния съд и потвърждаване на наказателното постановление, или, евентуално, връщане на делото на районен съд за разглеждане от друг състав. Твърдяните нарушения съставляват касационно основание по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението на районния съд.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и потвърждаване на решението на районния съд. Изразява становище, че съдът правилно е приложил материалния закон и не са налице основанията за връщане на делото на друг състав.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за  основателна по следните съображения:

По делото е установена следната фактическа обстановка: ЕТ “АНЕЛИЯ – Ю.Б.” НА 16.09.2015 Г. ползва строеж: “Заведение за обществено хранене”, находящ се в ПИ 07257.45.313 с. Българево, морски плаж “Болата”, общ. Каварна, без да е въведен в експроатация по предвидения за това законов ред, в нарушение на чл.178, ал.1 от ЗУТ. Строежът е извършен без строителни книжа- инвестиционен проект и разрешение за строеж в зона с особена териториалноустойствена защита-археологически паметник на културата “Антична и средновековна крепост “Калиакра” и върху морски плаж “Болата” и е незаконен по см. на чл. 225, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ и чл. 17а от ЗУЧК. Въз основа на констативния акт е съставен АУАН при условията на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН и е издадено наказателно постановление. Районният съд е приел, че не са налице условията на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН за съставяне на АУАН в отсъствие на свидетели, с което е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила при съставяне на АУАН. Съдът е приел, че в АУАН и в НП не се съдържат данни кога е извършено нарушението, което е в противоречие с изискванията на чл. 42, т. 3 и чл. 57, т. 5 от ЗАНН. Съдържат се данни кога е констатирано нарушение, но не и кога е извършено същото. Не е възприел тезата на административно-наказващия орган, че дата на нарушението е датата на съставяне на АУАН. Съдът е приел и че АУАН е връчен не на едноличния търговец, а на лицето И.С.И., който няма съответни права да го представлява по пълномощие. Основавайки се на тези свои изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и го е отменил изцяло.

Тези изводи на въззивният съд не се споделят от настоящия състав. Решението на Каварненския районен съд е постановено при неправилно приложение на материалния закон.

   АУАН е издаден от компетентен орган при спазване изискванията по чл. 40 и сл. от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган по см. на чл. 47, ал. 2 от ЗАНН в рамките на срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН и съдържа изискуемите по чл. 57 от ЗАНН реквизити. АУАН е съставен въз основа на констативен протокол от 16.09.2015 г. и констативен акт № 4/18.09.2015 год., издаден от длъжностни лица на РО “НСК”-Добрич, с който е констатирано, че незаконен строеж “Заведение за обществено хранене”, находящ се в ПИ 07257.45.313 с. Българево, морски плаж “Болата”, общ. Каварна, с извършител ЕТ “АНЕЛИЯ – Ю.Б.”*** се ползва без да са налице законовите основания за това, тъй като не са представени документи за въвеждането му в експлоатация. Констативен протокол от 16.09.2015 г. и Констативен акт № 4/18.09.2015 год. е официален документ по см. на чл. 93, т. 5 от НК и е годно правно основание за съставяне на АУАН в хипотезата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН, възможност използвана от административно-наказващия орган. Касационният състав не споделя е и другия извод на районния съд, че в АУАН и НП не се сочи дата на нарушението. В АУАН и в НП е посочено, че нарушението е констатирано на 16.09.2015 год., когато е съставен констативен протокол от същата дата. В конкретния случай датата на извършване на нарушението съвпада с датата на неговото констатиране, тъй като към тази дата е налице използване на строеж в нарушение на чл.178, ал.1 от ЗУТ.  Не се споделя и третият извод на районния съд, че АУАН е връчен на лице без съответни представителни права по пълномощие. АУАН е връчен на лицето И.С.И., на което едноличният търговец Ю.И.Б. е предоставила права да получава от нейно име всякакъв вид документи-молби, заявления, декларации, справки, уведомления, искания, актове, протоколи и съобщения по силата на пълномощно от 3.07.2015 год. /л. 9 от делото/.

  Административен съд гр. Добрич счита извършването на нарушението, извършителя и неговата отговорност за безспорно установени. Наказателното постановление е съобразено с материалния закон, като административно-наказващият орган правилно е издирил както нарушената правна норма, така и нормата, която санкционира извършеното нарушение.

             Касационната инстанция, обаче, счита, че при налагане на имуществената санкция от страна на наказващия орган не е съобразена нормата на чл. 27 от ЗАНН Административно наказващия орган определя административното наказание, като се съобразява с всички предпоставки, визирани в чл. 27 от ЗАНН.Наказанието, предвидено в чл. 237, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, е с минимален размер на имуществената санкция 1000 лв и максимален размер -10 000 лв. Наложеното наказание имуществена санкция в размер на 3000 лв, е под средния размер, определен в закона. Административният орган не е изложил съображения, защо е определил този размер на имуществената санкция, макар, че е бил длъжен да се аргументира, защо точно този размер на административното наказание е определил. Ето защо, съдът приема, че така определения размер на имуществената санкция следва да се намали като размер, до предвидения минимален размер в закона, след като няма аргументи, които да са изложени в НП и да докажат, защо административния орган е определил този размер на имуществената санкция .Предвид на тези съображения, съдът счита, че НП следва да се измени, като се намали размера на имуществената санкция от 3 000 лв от 1 000 лв.

 

Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, във връзка с чл. 221, ал. 2, пр.2 от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 37 от 09.05.2016 г., постановено по НАХД № 41 по описа за 2016 г. на Районен съд - Каварна и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление№ Д-6-ДНСК - 142/18.12.2015 год. на Зам.началника на ДНСК, с което  на ЕТ АНЕЛИЯ-Ю.Б.” със седалище и адрес на управление с. Българево, община Каварна, обл. Добрич с управител Ю.И.Б., на основание чл. 237, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, във вр. с чл. 239, ал. 1, т. 2  и чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ за извършено нарушение на чл. 178, ал.1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 3 000. 00 лв. като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1000 лв. (хиляда лева).

РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                                        2……………………