Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 27. 09. 2016 год.

 

 

Добричкият административен съд, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                            

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : Дарина Витанова

                                                          ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                                                                                          Нели Каменска

                                                                                           

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Димитър Димитров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 282/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София против решение № 38/ 10. 05. 2016 год. по НАХД № 42/ 2016 год. на Районен съд, гр. Каварна, с което е отменено наказателно постановление № Д-5-ДНСК 141/ 18. 12. 2015 год. на Зам.началника на ДНСК, с което  на ЕТ “ АНЕЛИЯ-Ю.Б.”, ЕИК 124133953 със седалище и адрес на управление с. Българево, п. к. 9660, община Каварна, обл. Добрич с управител Ю.И.Б., на основание чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 239, ал. 1, т. 2  и чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ за извършено нарушение на чл. 148, ал. 1 и ал. 4 във вр. с чл. 143, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 17а от ЗУЧК и осъществен състав на чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 8 000. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно, тъй като е неправилен извода на съда, че в административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, състоящи се в съставяне на АУАН без свидетели в отсъствие на хипотезата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН, в непосочване в АУАН и в НП на датата на извършеното нарушение и че е изтекла предвидената в нормата на чл. 34 от ЗАНН погасителна давност. Изтъква, че АУАН е съставен въз основа на констативен акт № 3/ 6. 07. 2015 год., който е официален удостоверителен документ, съставен от длъжностни лица при изпълнение на техните служебни задължения и има доказателствена сила относно установените в него факти и обстоятелства. В АУАН и в НП постановление е посочено, че нарушението е установено на 6. 07. 2015 год., когато е съставен констативен акт № 3/ 6. 07. 2015 год. Претендира отмяна на решението на въззивния съд и потвърждаване на наказателното постановление, или, евентуално, връщане на делото на районен съд за разглеждане от друг състав. Твърдяните нарушения съставляват касационно основание по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението на районния съд.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и потвърждаване на решението на районния съд. Изразява становище, че е правилен извода на районния съд, че в конкретния случай е неприложима разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за  основателна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от ЕТ “ АНЕЛИЯ-Ю.Б.”, ЕИК 124133953 със седалище и адрес на управление с. Българево, п. к. 9660, община Каварна, обл. Добрич с управител Ю.И.Б. срещу  наказателно постановление № Д-5-ДНСК 141/ 18. 12. 2015 год. на Зам.началника на ДНСК, с което  на жалбоподателя на основание чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 239, ал. 1, т. 2  и чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ за извършено нарушение на чл. 148, ал. 1 и ал. 4 във вр. с чл. 143, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 17а от ЗУЧК и осъществен състав на чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 8 000. 00 лв.

Жалбата е уважена и наказателното постановление е отменено.

Районният съд е приел от фактическа страна, че при извършена проверка от служители на РО “НСК” Добрич на място на 6. 07. 2015 год. е съставен констативен акт № 3 от същата дата, с който е установен незаконен строеж “Заведение за обществено хранене”, находящ се в ПИ 07257.45.313 с. Българево, морски плаж “Болата”, общ. Каварна. Строежът е извършен без строителни книжа- инвестиционен проект и разрешение за строеж в зона с особена териториалноустойствена защита-археологически паметник на културата “Антична и средновековна крепост “Калиакра” и върху морски плаж “Болата” и е незаконен по см. на чл. 225, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ и чл. 17а от ЗУЧК. Въз основа на констативния акт е съставен АУАН при условията на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН и е издадено наказателно постановление. Районният съд е приел, че не са налице условията на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН за съставяне на АУАН в отсъствие на свидетели, с което е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила при съставяне на АУАН. Съдът е приел, че в АУАН и в НП не се съдържат данни кога е извършено нарушението, което е в противоречие с изискванията на чл. 42, т. 3 и чл. 57, т. 5 от ЗАНН. Съдържат се данни кога е констатирано нарушение, но не и кога е извършено същото. Не е възприел тезата на административно-наказващия орган, че дата на нарушението е датата на съставяне на АУАН. Съдът е приел и че АУАН е връчен не на едноличния търговец, а на лицето Ивайло Стоянов Иванов, който няма съответни права да го представлява по пълномощие. Основавайки се на тези свои изводи съдът е направил крайното заключение, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и го е отменил изцяло.

Настоящият състав не възприема становището на въззивния съд.      Настоящият състав констатира, че в административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, които да съставляват основание за отмяна на наказателното постановление. АУАН е издаден от компетентен орган при спазване изискванията по чл. 40 и сл. от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган по см. на чл. 47, ал. 2 от ЗАНН в рамките на срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН и съдържа изискуемите по чл. 57 от ЗАНН реквизити. АУАН е съставен въз основа на констативен акт № 3/ 6. 07. 2015 год., издаден от длъжностни лица на РО “НСК”-Добрич, с който е констатирано извършване на строеж без строителни книжа в нарушение на чл. 148, ал. 1 и ал. 4 във вр. с чл. 143, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 17а от ЗУЧК. Констативен акт № 3/ 6. 07. 2015 год. е официален документ по см. на чл. 93, т. 5 от НК и е годно правно основание за съставяне на АУАН в хипотезата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН, възможност използвана от административно-наказващия орган. Касационният състав не споделя е и другия извод на районния съд, че в АУАН и НП не се сочи дата на нарушението. В АУАН и в НП е посочено, че нарушението е констатирано на 6. 07. 2015 год., когато е съставен констативен акт № 3/ 6. 07. 2015 год. В конкретния случай датата на извършване на нарушението съвпада с датата на неговото констатиране, тъй като към тази дата е налице съществуването на строеж без необходимите строителни книжа. Не се споделя и третият извод на районния съд, че АУАН е връчен на лице без съответни представителни права по пълномощие. АУАН е връчен на лицето Ивайло Стоянов Иванов, на което едноличният търговец Ю.И.Б. е предоставила права да получава от нейно име всякакъв вид документи-молби, заявления, декларации, справки, уведомления, искания, актове, протоколи и съобщения по силата на пълномощно от 3. 07. 2015 год. /л. 6 от делото/.

  Административен съд гр. Добрич счита извършването на нарушението, извършителя и неговата отговорност за безспорно установени. Наказателното постановление е съобразено с материалния закон, като административно-наказващият орган правилно е издирил както нарушената правна норма, така и нормата, която санкционира извършеното нарушение. Касационният състав счита, че наложеното наказание по размер съответства на тежестта на извършеното нарушение предвид данните по делото за извършване на строеж при грубо нарушение на забраната за извършване на строеж в зона на особена териториалноустройствена защита и в зона по см. на чл. 17а от ЗУЧК. Тези изводи на касационния състав налагат решението на районния съд да бъде отменено и делото решено по същество като наказателното постановление бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

                                                Р      Е      Ш      И      :

 

ОТМЕНЯ решение 38/ 10. 05. 2016 год. по НАХД № 42/ 2016 год. на Районен съд, гр. Каварна, с което е отменено наказателно постановлениеД-5-ДНСК 141/ 18. 12. 2015 год. на Зам.началника на ДНСК, с което  на ЕТ “ АНЕЛИЯ-Ю.Б.”, ЕИК 124133953 със седалище и адрес на управление с. Българево, п. к. 9660, община Каварна, обл. Добрич с управител Ю.И.Б., на основание чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 239, ал. 1, т. 2  и чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ за извършено нарушение на чл. 148, ал. 1 и ал. 4 във вр. с чл. 143, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 17а от ЗУЧК и осъществен състав на чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 8 000. 00 лв., като вместо това постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Д-5-ДНСК - 141/ 18. 12. 2015 год. на Зам.началника на ДНСК, с което  на ЕТ “ АНЕЛИЯ-Ю.Б.”, ЕИК 124133953 със седалище и адрес на управление с. Българево, п. к. 9660, община Каварна, обл. Добрич с управител Ю.И.Б., на основание чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 239, ал. 1, т. 2  и чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ за извършено нарушение на чл. 148, ал. 1 и ал. 4 във вр. с чл. 143, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и чл. 17а от ЗУЧК и осъществен състав на чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 8 000. 00 лв.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

                                                                                                    2……………………