Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ………

град Добрич, 10.10.2016г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А


         
Добричкият административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети септември,  две хиляди и шестнадесета година в  състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА  ВИТАНОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                                                                                                                  2. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

с участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К.,  изслуша докладваното от съдия Г. кас. адм. нак. дело № 281/2016 год.

          Производството е по чл. 208 и сл. от АПК.

          Образувано е по касационна жалба от С.Г.М. *** , срещу Решение № 249 от 17.05.2016г., по н.а.х.д. № 245 по описа на ДРС за 2016 год. с което  е потвърдено Наказателно постановление № 16/07.09.2015г. на Кмета на община Крушари.

          С потвърденото наказателно постановление, за нарушение на чл.20,ал.1 от Наредба №7 за стопанисване,управление и предоставяне за ползване общински пасища и мери на територията на община Крушари , на касатора е наложена глоба в размер на 3 624,75 лв.Решението се обжалва като незаконосъобразно,  неправилно и постановено в противоречие с материалните норми. Претендира се от съда отмяна на  решението,като съдът постанови друго, с което да отмени НП.  

          В съдебно заседание жалбата се поддържа лично от касатора.

          Ответникът редовно призована, не  се явява и представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение,че касационната жалба е неоснователна.Нарушението е доказано.Решението е достатъчно мотивирано. Съдебният състав е изложил своите аргументи по отношение на наличието на административно нарушение, а именно унищожаването на 25 дка пасище.

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

          За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. от ЗАНН, във вр. с чл. 218 от АПК, с оглед посочените касационни основания за отмяна и при служебната проверка на основание чл. 218 ал. 2 от АПК, съдът съобрази следното:

          Районният съд е бил сезиран с жалба от С.Г.М. ***, срещу Наказателно постановление № 16/ 07.09.2015г. на Кмета на община Крушари.

          За да потвърди наказателното постановление съдът е приел, че АУАН  и НП са издадени от компетентен орган, при спазване на административно процесуалните правила, поради което е счел, че при издаването им не са налице пороци, които да налагат отмяна на НП на процесуално основание.Анализирал е в дълбочина фактическата обстановка. Приел е,че е съответна на тази в АУАН и НП, на база събраните доказателства,и е стигнал до правилния извод, че е налице визираното от наказващия орган нарушение.

          Настоящият състав изцяло възприема изводите на ДРС, с оглед на което счита решението му  за правилно и законосъобразно.

          Безспорно от приобщените по делото доказателства се установява, че на 20.07.2015г., около 9.30 часа, в землището на с.Загорци, община Крушари, назначена от Кмета комисия, извършила проверка на ПИ с идентификатор № 000078. Целта на проверката била предотвратяване на незаконосъобразна промяна на предназначението на общинските имоти, с начин на трайно ползване “пасище-мера”,какъвто бил и проверяваният обект. Комисията установила,че част от него е унищожена,тъй като се обработвала като земеделска земя. Измерената на място с GPS устройство площ била 25 дка. В хода на проверката било установено,че земята се обработва от С.М., касатор в настоящото производство.Същият не е представил доказателства, които да удостоверяват правото му да осъществява действия, които водят до унищожаване на част от гореописания ПИ-собственост на община Крушари,като го превърне в обработваема земя-нива. Правилно решаващият съд е преценил,че   М. е осъществил състава на административно  нарушение по чл.20,ал.1 от Наредба №7 на ОбС-Крушари.

          В касационната жалба се изразява несъгласие с приетото от съда,че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на производствените правила.Според касатора издателят на НП е взел участие в самото извършване на проверката и в производството по установяване на нарушението и по-конкретно на неговото авторство, което подлага на съмнение безпристрастността му при разглеждане на административно - наказателната преписка. Настоящият състав не установи активно участие на наказващият орган при установяване на нарушението. Съгласно чл.2 от приложимата в случая Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване общински пасища и мери на територията на община Крушари,същата определя конкретните правомощия на кмета на общината.В чл.12,ал.1 е определено,че заявленията за ползване на пасищата и мерите се подават до кмета на общината. След крайния срок за подаване на заявленията, кметът назначава комисия,която определя необходимата за всеки кандидат площ.Въз основа на протокола, ставен от комисията, кметът на общината сключва договорите за наем (чл.13,ал.1 и чл. 14,ал.1).В чл.3 на наредбата е определен обхвата на стопанисването, управлението и ползването на общинските пасища и мери,в който е включен контрол и наблюдение на наличните пасища и мери. С процесната проверка е извършен точно такъв контрол,като за целта, на основание чл.3,ал.4 от Наредбата, кметът е издал заповед №РД-08-350/23.06.2015г., с която е назначил постоянно действаща комисия. В заповедта са определени задачите на комисията,като тя следва да извършва периодични проверки за установяване на пасищата и мерите от ОПФ, да съставя актове за установяване на административни нарушения,или изготвя преписки за всеки отделен случай на неправомерно ползване на общински мери и пасища. Издадените АУАН или изготвените преписки следва да се предават на кмета на община Крушари за стартиране на административно - наказателно производство по реда и условията на  ЗАНН.В заповедта е записано, че контролът по нейното изпълнение ще се осъществява лично от кмета.

          В Касационната жалба липсват конкретни възражения относно съдебния акт,който се обжалва. Възраженията са за процесуални нарушения,които не се доказват от приобщените по делото доказателства.Решаващият съд е обсъдил и се е произнесъл по всички възражения на санкционираното лице,като е направил правилни и законосъобразни изводи.Преценил е всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и е основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона.Все в тази връзка, касационният състав установи,че вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост,след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя.

          С оглед изложеното, настоящият съдебен състав преценява решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и следва да го потвърди.         

          Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 пр. 1 АПК,

 

                                        Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249/17.05.2016 год. по н.а.х.д. № 245 по описа на ДРС за 2016 год. 

 

          Решението е окончателно. 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                                                                                               

 

 

   2.