Р  Е Ш Е Н И Е

 

№…….

гр.Добрич, 19.10.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Добричкият  административен съд,  в публично съдебно  заседание на двадесети септември , две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                            ТЕОДОРА  МИЛЕВА                                                                                                                                                         

                                                                          

с участието  на   прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ, при  секретаря  С.К.,изслуша докладваното от съдия М.Г. по касационно адм. дело №  280/2016 по описа на Добричкия АС.

          Производството е по реда на чл.208 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63 от Закона за административните нарушения и наказания.Образувано е по жалба на Софийски университет “Св. Климент Охридски”,представляван от проф.дфн А.Г.,ЕИК 000670680, подадена чрез адв.Я.Г., срещу решение № 63/25.04.2016г., постановено по а.н.х.д. № 314/2015г. по описа на РС Балчик.В жалбата са заявени оплаквания за незаконосъобразност на съдебния акт по смисъла на чл.348  НПК. Иска се отмяната му, като се излагат подробни  мотиви.В съдебно заседание,адв.Г., поддържа жалбата.

          Ответникът  по жалбата,редовно призован,не се представлява. Депозира писмено становище, чрез процесуалния си представител гл.юрисконсулт Л.Х.,  в което оспорва жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич счита, че касационната жалба е основателна на изложените в нея основания.Пледира решението на първоинстанционния съд да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно ведно с наказателното постановление. 

          Административен съд Добрич, като обсъди касационните оплаквания във връзка с доказателствата по делото и правомощията си по чл.218 АПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

          Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок от легитимирана страна.Разгледана по същество същата е основателна, макар и не на всички изложени в нея основания.         

          На 21.05.2015г. в Групова недвижима културна ценност с национално значение - Архитектурно-парков комплекс “Двореца”-гр. Балчик била извършена проверка на място и по документи от Вл. Рачев,регионален инспектор към Гл. дирекция “Инспекторат за опазване на културното наследство” при МК. При проверката била установена незаконна промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 02508.7.157 и извършване на залесителни дейности. Съставен бил констативен протокол съгласно който, западно от сграда с идентификатор  02508.7.157.32, южно от бунгало 12, на площ от около 2 дка, било извършено засяване на овощна градина. Засаждането било извършено на 16 и 17 май 2015г.(събота и неделя). Засадени били различни видове овощни дървета, към момента на проверката, с височина около метър.По същество това било промяна на предназначението на част от ПИ от парк, в овощна градина.Преди засяването било извършено разчистване на терена, като били премахнати между три и пет съществуващи       дървета и съществуващи храсти.Поземленият имот се  намирал в обхвата на охранителна зона ІV на Груповата недвижима културна ценност с национално значение-Архитектурно-парков комплекс “Двореца”.Съгласно  чл. 83,  ал.5  от ЗКН преместване, премахване изцяло или частично на недвижима културна ценност,както и премахване на растителност и паркови елементи в недвижими културни ценности-градинско и парково изкуство,се разрешават по реда на ЗУТ, след положително становище и при условия,определени от органа по ал.3.В констативния протокол проверяващият е цитирал и чл.83,ал.6 от ЗКН съгласно който промяна предназначението на ПИ,в чийто обхват попадат недвижими културни ценности или техни охранителни зони, се съгласува по реда на чл.84,ал.1 и 2. На основание цитираните два законови текста, проверяващият направил предложение спрямо СУ “Св.Климент Охридски”-Университетски ботанически градини-Балчик, да се приложи ПАМ съгл.чл.192,ал.1,т.2б,като с нея се укажат срокове за възстановяване на оригиналното предназначение на територията,както и да се състави АУАН.  Последвало съставяне на акт №18/09. 06.2015г., в който се преповтаря установеното в КП. Актът е съставен при условията на чл.40,ал.3 от ЗАНН,поради липса на свидетели при извършване ,или установяване на нарушението и при условията на чл.40,ал.2 от ЗАНН,в отсъствие на представител на нарушителя. Срещу съставения акт е постъпило възражение от СУ”Св.Климент Охридски”,чрез Ст.юрисконсулт Г.Кунева.В него се твърди,че проведените мероприятия по поддръжка на терена и по засаждането  на растения са част от рутинната дейност на Университетската ботаническа градина-Балчик. Съществуващата оригинална растителност представлява тревостой от рудерална растителност в ІV охранителна зона около дървените бунгала на МК и няма отношение към паметника на културата. Възразява се, че е налице смяна на  предназначението на имота.Твърди се,че не са премахнати паркови елементи, тъй като там липсват такива.Съгласно РМС 218/2011г., за осигуряване на достъп до бунгалата на почивната база на МК, на въпросното място периодично се извършва поддръжка,съгласно Наредбата за премахване на инвазивни видове. Предвид изложеното във възражението се настоява,че няма извършено нарушение,което да реализира административнонаказателна отговорност.Въз основа на съставения АУАН, Зам.министърът на културата е издал процесното НП. В него направеното възражение е обсъдено,но не е уважено.  

          Сезиран с жалба срещу постановлението, РС-Балчик го е изменил в частта относно размера на наложената имуществена санкция,като я е намалил от 20 000 лева,на 15 000 лева. При постановяване на решението си,съдът е приел за безспорно установено,че нарушението е допуснато от СУ,представлявано от Ректора и правилно наказанието е индивидуализирано като имуществена санкция.

          Касационната инстанция прецени,че решението е постановено при неизяснена фактическа обстановка.

          Нито в акта,нито в НП е посочен видът на съществуващата растителност., която е била унищожена.Не е посочен и видът на дърветата, за които се твърди, че представляват овощна градина.В съставения констативен протокол се казва, че преди засяването на овощната градина,било извършено разчистване на терена, като били премахнати между три и пет съществуващи дървета и съществуващи храсти.Дърветата могат да са 3,4 или 5,но колко точно са били, не е установено, както не е установено и какви са били. Не е установено също кога са засадени новите дървета, с оглед определяне на датата на извършване на нарушението,ако има такова.В показанията на разпитаните свидетелите има разминаване относно местоположението на процесния имот-дали попада в охранителна зона,или не. Разминаване има и относно съществувалите на място дървесни видове. Това води до резултат,постановяване на един незаконосъобразен съдебен акт, който следва да се отмени, а делото да се върне на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

          При новото разглеждане на делото съдът следва да изиска документ,кога е купен дървесният материал за засаждане и какъв вид са дърветата.Да се изиска списък на засадените в процесния участък дървета-защитени видове, като се установи на конкретното място кои от тях са били засадени и съответно премахнати. Да се назначи съдебна експертиза, която да установи статута на конкретния терен, засадените видове,предназначението на имота и начина на трайното му ползване. Да се установи също, има ли налице видими следи от премахване на дървесни видове. След събиране на всички доказателства, да се прецени налице ли е визираното в акта и атакуваното наказателно постановление нарушение.

          Водим от гореизложените съображения,както и на основание чл.221, ал.2, във връзка с чл.222,ал.2,т.1 от АПК, Административният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ Решение № 63 от 25.04.2016г. по н.а.х.д.  № 314 по описа за 2015 год. на Районен съд гр.Балчик.

          ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

      

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                    2.