Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ………….
Добрич, 27. 09. 2016  год.

            Добричкият административен съд, ІІ-ри касационен състав в съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

                                                         ЧЛЕНОВЕ:           Силвия Сандева

                                                                                       Нели Каменска

 

при секретаря И.Д.  и с участието на прокурора Димитър Димитров изслуша докладваното от съдията Д. Витанова касационно административно дело № 278/ 2016 год.

 

            Производството е по чл.208 и сл. от АПК.

            Образувано е по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 213/ 5. 05. 2016 год. по НАХД № 289 по описа на ДРС за 2016 год., по силата на което е отменено наказателно постановление № 28-0000044/ 5. 02. 2016 год. на Началника на ОО ”Автомобилна администрация”, гр. Добрич, с което на Д.Е.Х., ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 19, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 27. 06. 2008 год. на МТ на осн. чл. 105, ал. 1 от ЗАвПр е наложена глоба в размер на 200. 00 лв.

В жалбата е посочено, че решението на първоинстанционният съд неправилно, тъй като съдът не е оценил събраните по делото доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършено нарушение. Административно-наказателната отговорност на Д. Ердуардов Х. е ангажирана за това, че на 12. 01. 2016 год. е извършвал превоз на товари за собствена сметка  без поставена табела с надпис “превоз за собствена сметка”. Неправилен е извода на съда, че наказаното лице не носи административно-наказателна отговорност, тъй като е извършвал процесния превоз без товар. Със съставения акт е иззета заповед за движение, изискваща се при извършване на превоз на товари за собствена сметка, надлежно попълнена и подписана и с указан маршрут. Няма никакво значение дали превозното средство е празно или натоварено, тъй като и при празен товар същото извършва превоз за собствена сметка. Претендира се отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдяните в жалбата нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            Ответникът по жалбата не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира за потвърждаване на решението на въззивния съд.

            Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

            За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

            Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от Д.Е.Х., ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 28-0000044/ 5. 02. 2016 год. на Началника на ОО ”Автомобилна администрация”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 19, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 27. 06. 2008 год. на МТ на осн. чл. 105, ал. 1 от ЗАвПр е наложена глоба в размер на 200. 00 лв.

Жалбата е уважена и наказателното постановление е отменено изцяло.

В мотивите си районният съд е приел, че не е било налице задължение към датата на проверката-12. 01. 2016 год. водачът да има табела с надпис “превоз за собствена сметка”, тъй като товар в автомобила е липсвал, а наличието му е съществен елемент от фактическия състав на вмененото административно нарушение. Воден от тези свои съждения, съдът е направил крайния извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и е отменил изцяло същото.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. С наказателно постановление № 28-0000044/ 5. 02. 2016 год. на Д.Е.Х. *** в качеството му на водач, извършващ превоз на товари за собствена сметка на 12. 01. 2016 год. без поставена табела с надпис “превоз за собствена сметка” е наложено административно наказание “глоба”. Видно от легалната дефиниция на понятието “превоз на товари за собствена сметка” в чл. 9 от Наредба № Н-8/ 27. 06. 2008 год., на която се позовава и районният съд този вид превоз се осъществява за собствените нужди на икономически субект-едноличен търговец или търговско дружество, когато в предмета му на дейност не е включена дейност извършване на превоз на товари. За да се квалифицира един превоз като превоз на товари за собствена сметка е необходимо издаване на заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение, както и видът на товара /чл. 18, т. 4 от Наредбата/. Следователно, наличието на издадена такава заповед е достатъчно обстоятелство, за да бъде квалифициран един превоз като превоз за собствена сметка независимо от факта дали конкретното превозно средство се движи по обозначения в заповедта маршрут празно или натоварено. В конкретния случай видно от заповед за превоз от 12. 01. 2016 год. на л. 6 от делото е наредено да се извърши превоз на товари за собствена сметка с товарен автомобил “Волво FL с рег. № В 5929 ВВ по машрут Варна –Добрич. Нарушението е установено по отношение на същото превозно средство и по същия маршрут, поради което правилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на водача. Обстоятелството, че към момента на проверката превозното средство е било празно е правно ирелевантно.

 Направените от касационния състав изводи налагат извода за основателност на жалбата и неправилност на решението на въззивния съд, която налага същото да бъде отменено.

При преценка на спора по същество съдът намира, че АУАН и наказателното постановление са издадени от компетентни длъжностни лица, съдържат всички необходими реквизити, нарушението е правилно квалифицирано и правилно е издирена съответната санкционна норма, а наложеното наказание съответства по размер на законоустановения.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 213/ 5. 05. 2016 год. по НАХД № 288/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич като вместо това постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28-0000044/ 5. 02. 2016 год. на Началника на ОО ”Автомобилна администрация”, гр. Добрич, с което на Д.Е.Х., ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 19, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 27. 06. 2008 год. на МТ на осн. чл. 105, ал. 1 от ЗАвПр е наложена глоба в размер на 200. 00 лв.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………………………

 

 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ : 1…………………………………

 

 

                                                                          2………………………………