Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

285

гр. Добрич,  03.10.2016 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І-ви кас. състав в публично заседание на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря С.К. и  прокурор Радослав Бухчев разгледа докладваното от съдия Теодора Милева кас.дело №277/2016 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                  Производството е по чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 от АПК.

Образувано е по касационна жалба от "НОРД КОУСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ***, представлявано от управителя Г.Г.М.  срещу решение № 29/13.04.2016 г. на Каварненския  районен съд, постановено по НАХД № 78/2016 г. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № В - 037038/27.10.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на Комисия за защита на потребителите (КЗП) - гр. Варна, с което на основание чл. 214 от Закона за туризма /ЗТ/, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000  лева за нарушение по чл. 132, ал. 1 от същия закон. Твърди се, че решението е неправилно. Въвеждат се оплаквания, че в чл.214 от ЗТ се съдържат две хипотези, относно това къде следва да бъде поставена категорийната символика – в обекта или на територията на обекта и нито една от тях не е доказана по несъмнен и безспорен начин от административния орган. Сочи се, че липсва пълно, точно и ясно описание на нарушението, както и че неправилно е повдигнато обвинение за нарушение на чл.132 от ЗТ, който член не съдържа норми, в които да са залегнали признаци на административни нарушения. Посочва се също така, че в КП №219959/11.08.2015 г. не е отразено, че част от категорийната символика не е поставена на видно място, а само, че удостоверението за категоризация не е поставено на такова, а едва с АУАН е посочено, че и двете не са поставени на видно място. Релевирано е и оплакване за нарушаване на закона поради неприлагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН спрямо процесния заявен като маловажен случай. Претендира се за отмяна на оспореното решение и за отмяна на НП.

Ответникътпо касация не се представлява и не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура изразява заключение за неоснователност на касационната жалба като поддържа съображенията, изложени от районния съд.

Добричкият административен съд, след обсъждане на жалбата и на база на служебна проверка за съответствието на оспореното решение с материалния закон въз основа на фактическите установявания, извършени от районния съд/ чл. 220 от АПК, вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН /, прие за установено следното от правна страна:

С процесното НП "НОРД КОУСТ" ООД е наказано с имуществена санкция в размер на 1000 лева за това, че в стопанисвания от него туристически обект – къща “Алекс 1”, находяща се в с. Езерец, общ. Шабла не е поставено на видно място удостоверението за утвърдена категоризация или временно удостоверение за открита процедура по за категоризиране, както и метална табела, част от категорийната символика. Бездействието е квалифицирано като нарушение по чл. 132, ал. 1 от Закона за туризма, а хипотезата на нарушението е подведена под санкционната норма на чл. 214 от същия закон.

За да потвърди НП, решаващият състав е формирал извод за извършено изпълнително деяние в рамките на повдигнатото обвинение, съответно приложение на санкционната разпоредба спрямо установеното нарушение и липса на допуснати съществени нарушения на производствените правила, водещи до отмяна на санкционния акт. Коментирал е липса на основания за квалифициране на простъпката като маловажен случай, тъй като спрямо процесната обективна отговорност не са относими обстоятелствата, свързани с конкретна форма на вина.

Установената хипотеза се субсумира под приложното поле на съобразената от административно-наказващия орган разпоредба на чл. 132, ал. 1 от ЗТ, разписваща задължение в туристически обекти да се поставя на видно място категорийната символика, включваща удостоверение и табела. В този смисъл районният съд е изградил обосновани и законосъобразни изводи за извършено нарушение на посочените в АУАН нормативни разпоредби.

Проверка за правилността на решението по отношение на квалификация на деянието като маловажно:

Необоснован е изводът на решаващия състав, че липсва основание деянието да се счита като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите нарушения от същия вид. Приема, че непоставянето на вече издадено удостоверение за категоризация, а прибирането му и съхранението му на друго място не налага извод за по-ниска обществена опасност.

Деецът действително е извършил нарушение, което обаче се отличава от обичайните хипотези на нарушения от същия вид с по-ниската си степен на обществена опасност на бездействието. Налице е хипотезата на чл. 28 от ЗАНН за освобождаване от административнонаказателна отговорност. В чл. 28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, той следва да отмени наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. За да се прецени дали един случай е маловажен, по силата на препращащата разпоредба на чл. 11 ЗАНН, следва да се приложи разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК. В ЗАНН не е предвиден критерий за маловажен случай на административно нарушение, като следва да се изхожда от цялата съвкупност на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства на конкретното деяние, стойността на вредата, кръга на засегнатите интереси, времетраенето на нарушението, значимостта на конкретно увредените обществени отношения. Преценката за "маловажност” на нарушението подлежи на съдебен контрол, тъй като е свързана с правилното приложение на материалния закон и е в правомощията на съда при извършване на служебна проверка на обжалваното НП.

Настоящата инстанция намира, че в случая извършването на конкретното нарушение е формално и се осъществява чрез бездействие. Маловажен случай на административно нарушение е този, при който извършеното нарушение с оглед липсата или незначителните вредни последици или с оглед на други обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид. Този критерий на преценка се прилага за всички нарушения, когато трябва да се реши въпросът дали случаят е маловажен или не. Необходимо е да се извърши съвкупна преценка на всички обстоятелства, характеризиращи обществената опасност на деянието и дееца, наличните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, вредните последици и др. След като нарушението е извършено за първи път, дейността в този обект от дружеството се извършва от месец май 2015 г., категорийната символика е била в обекта, а не извън него, в обекта е нямало настанени лица, които да бъдат подведени, проверката не е предизвикана от недоволни клиенти, съдът намира, че приложение следва да намери разпоредбата на чл. 93, т. 9 от НК, във връзка с чл. 28 от ЗАНН.

 Като е приел обратното, районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да се отмени и в хипотезата на чл. 222, ал. 1 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 28 от ЗАНН да се отмени и наказателното постановление.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 1 от АПК, Добричкият административен съд

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 29 от 13.0.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 78/2016 г. на Районен съд гр. Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ НП № В-037038/27.10.2015 г. на Директора на Регионална дирекция към КЗП за областите: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище в гр. Варна офис.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………….                  ЧЛЕНОВЕ:1…………………

 

 

                                                                                         2………………..