Р Е Ш Е Н И Е

гр. Добрич,…………………….

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесети септември  две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                       2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К.,разгледа докладваното от съдия М. Г. кас. адм.дело № 276/ 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на адв. Ж.М.Г.-ВАК, пълномощник на А.И.К., въззивник по  н.а.х.д. № 175/16 по описа на РС-Добрич,срещу решение № 208/ 28. 04.2016 г. по н.а.х.д. № 175/2016 г. по описа на ДРС,с което е потвърдено НП № 28-0000020/18.01.2016 г. на Началника на ОО “АА”-Добрич. Касаторът иска съдът да отмени решението на РС-Добрич като твърди, че същото е неправилно и незаконосъобразно, а също така и несправедливо,тъй като е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и материалния закон. В съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се явява и не се представлява.

          Ответникът, ОО “АА”- Добрич, редовно призован,не се представлява.В депозиран писмен отговор, оспорва касационната жалба.

          Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна.Решението на РС-Добрич е правилно и законосъобразно, предвид което следва да бъде оставено в сила.

          След цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          Производството пред районния съд е образувано по жалба на касатора в настоящото производство, срещу наказателно постановление № 28- 0000020/18. 01.2016г. на Началника на ОО “АА”- Добрич,с което за  нарушение на чл.8,§2, изр.2 от Регламент 561/06, във вр. с чл.4,буква “ж”,второ тире и във връзка с чл.78,ал.1,т.1 от ЗАвПр, на основание чл. 93б,ал.7,т.3 от ЗАвПр  му е наложено наказание “глоба” в размер на 1500 лева .

          С Решение № 208/28.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 175/2016г. ДРС    е потвърдил наказателното  постановление. В мотивите си съдът е приел, че при съставянето на АУАН и издаване на наказателното постановление са спазени процесуалните правила и норми.Съдът е коментирал наведените в жалбата основания за отмяна на НП, поради съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел и е изложил съображения,че това не е съществен порок,водещ до отмяна на НП. Приел е също,че  в акта и постановлението правилно е описано извършеното нарушение Съдът е достигнал до извода,че описаното нарушение е безспорно установено,както безспорно е установен и неговият извършител. Коментирал е размера на глобата,строго определен от законодателя предвид което, не подлежи на преразглеждане.Коментирал е,че в случая не е налице  възможността да се приложи чл.28 от ЗАНН, с оглед особено високата опасност при управление на ППС, при неспазване на необходимата почивка.  

          След преценка на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства настоящият касационен състав възприема в цялост фактическата обстановка, установена от въззивния съд.На касатора е наложена глоба за това, че на 23.12.2015г. около 12.30 ч. по главен път гр. Добрич за с.Одринци, срещу КПП “Одринци”,управлява товарен автомобил МАН хххххх,кат.3 и прикачено полуремарке с хххххх,кат. 04,като извършва обществен превоз на товари по маршрут Добрич-Варна,натоварен с пшеница и заверено копие към международен лиценз.Превозът попада под обхвата на Регламент № 561/2006г.-обществен превоз на товари на територията на Република България. Превозът е осъществяван от водача, който не е ползвал дневна почивка от най-малко 9 последователни часа за периода от 08.15ч. на 22.12.2015г. до 08.15ч. на 23.12.2015г. Това нарушение решаващият съд правилно е приел за безспорно доказано. Правната квалификация на деянието е правилно определена от наказващия орган и е приложена съответстващата на нарушението санкционна норма.

          Настоящият  съдебен състав не споделя твърденията в касационната жалба, че съдът не е изследвал цялостно фактическата обстановка. По делото не са представени доказателства, от които установената от съда фактическа обстановка да се обори. Ето защо, правните съображения на районния съд се споделят напълно от настоящия състав. Възраженията в касационната жалба до голяма степен съвпадат с тези,във въззивната жалба и представената защита по същество, и всички са обсъдени от решаващия съд,който е изложил мотивирани правни съждения.Съдът е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираното нарушение.

          При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния и процесуалния закон.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208/28.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 175/2016 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: