Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 302 /07.10.2016г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                           ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД275/2016г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

             Образувано е по касационна жалба вх. № 1313/ 16.06.2016 г. на ОД на МВР – Добрич, подадена чрез директора Веселин Колев срещу решение № 193/25.04.2016г. по н.а.х.д. № 223/ 2016г. на Добричкия районен съд, с което е отменен електронен фиш Серия К № 1032308, издаден от ОД на МВР – Добрич, с който на Т.Б.К. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв.

С жалбата се настоява, че решението е необосновано, немотивирано и издадено в нарушение на закона. Сочи, че решението е необосновано, неясно и издадено в нарушение на закона. Твърди се, че в решението съдът е обсъждал НП, каквото няма за предмет, а не обжалвания ЕФ. Прави се оплакване, че съдът не е съобразил, че с бр. 19/ 2015 г. на ДВ законът е изменен и е приведен в съответствие с изискванията на ТР № 1/ 26.02.2014 г.  на ВАС. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди ЕФ. 

Ответникът по касационната жалба оспорва основателността й в писмен отговор по делото.   

Представителят на ДОП дава заключение, че касационната жалба е основателна и решението на ДРС следва да бъде отменено, като бъде оставен в сила ЕФ.

            Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл.218, ал.2 АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна.

С процесния ЕФ на Т.Б.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева за това, че на 25.09.2015 г. в 08,48 часа, в гр. Добрич, по бул. 25. ІХ, в посока гр. Варна, до туристическа спалня “Добротица” с МПС Ситроен С4, рег. № СА8889ТА е извършил нарушение за скорост, като е управлявал МПС със скорост 70 км/ч, при разрешена 50 км/ч, което съставлява нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. Нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство ххххх, клип № 8698, като е издаден ЕФ на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв.

За да отмени ЕФ, съдът се е позовал на ТР № 1/26.02.2014г. на ОСК на ВАС, съгласно което в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушение могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира в отсъствието на контролен орган. РС е приел, че техническото средство не е описания в ТР тип, т.е. че не е предварително обозначено и да функционира в отсъствие на контролен орган, както и че в случая техническото устройство е мобилно.

Освен това, независимо че предмет на делото е ЕФ, съдът навсякъде, както сочи касаторът, е обсъждал преценка на наказателно постановление, като е приел, че следва обжалваното НП да бъде отменено.

Настоящият касационен състав не споделя изводите на ДРС.

Предмет на делото е издаден ЕФ, а не НП.

Съдът не е изпълнил задължението си да разгледа спора по същество, като не е обсъдил въобще наличните доказателства и конкретно приложените такива, от които е видно, че техническото средство е било предварително обозначено и за наличието му е бил поставен нарочен знак.

Неправилно и незаконосъобразно районният съд е отменил ЕФ, аргументирайки се с ТР № 1/ 2014г. на ОСК на ВАС, без да съобрази, че след ТР е налице изменение на ЗДвП с бр. 19 на ДВ от 2015 г., като не е изложил аргументи дали това средство отговаря на разпоредбата на чл. 189, ал.4 ЗДвП в новата й редакция от 2015 г. 

С оглед на изложеното настоящият касационен състав намира, че касационната жалба като основателна следва да бъде уважена. Решението на ДРС е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено. Предвид обстоятелството обаче, че районният съд е отменил наказателното постановление, без да разгледа спора по същество, както го задължава текстът на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, с което е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, който да извърши служебна проверка за законосъобразността на ЕФ на всички основания.                  

Воден от горното и на основание чл. 222, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 221, ал. 2  АПК, Добричкият административен съд, І касационен състав

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 193/ 25.04.2016 г. по н.а.х.д. № 223/ 2016 г. по описа на Добричкия районен съд.

            ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.    

Решението не подлежи на обжалване.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1.                                                                                           

 

                          2.