Р Е Ш Е Н И Е

 

303 от 07.10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                         ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 274/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба вх. № 1312/ 16.06.2016 г. на П.Ж.И. *** против решение № 187/ 22.04.2016 год. по НАХД 46/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000422/ 30.11.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя на основание чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50.00 лв. за извършено административно нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 от същия закон.

Касаторът настоява, че обжалваното решение е неправилно. Доводът му за това е, че според него са му съставени два акта за едно и също нарушение, съответно са издадени две наказателни постановления. Не оспорва извършването на нарушение, но счита, че се касае за едно деяние и поради това не може да има две наказателни постановления. На следващо място, касаторът счита, че нарушението не е доказано, тъй като замерване на рисунъка на гумите му, за които органът е приел, че не отговарят на изискването на чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, не е извършвано. Настоява, че се касае за маловажен случай, защото не е бил наказван за други нарушения по ЗДвП. Същевременно изтъква, че това дали случаят е маловажен не е обсъждано от административнонаказващия орган, което според него е нарушение. Представя като доказателство НП № 28-0000421/ 30.11.2015 г. и постановеното по него решение на ДРС, като счита, че потвърденото с обжалваното пред настоящия касационен състав наказателно постановление касае идентично нарушение. Иска да бъде отменено съдебното решение и да бъде отменено и потвърденото с него НП.

Ответникът по жалбата – ОО “АА” – Добрич в писмен отговор, приложен по делото, оспорва жалбата. Иска да бъде оставена същата без уважение и да бъде потвърдено първоинстанционното решение. Изтъква, че двете НП са издадени за нарушение по отношение различни гуми на превозното средство, поради което не може да се приеме, че са издадени за едно и също нещо. Управлението на ПС с износени гуми сочи ответникът е нарушение с висока степен на обществена опасност, поради което е неприложима нормата на чл. 28 от ЗАНН. 

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава становище, че ако се касае за едно и също нарушение, следва да се отмени наказателното постановление, но ако не може в касационното производство да се изясни този въпрос, следва делото да бъде върнато на РС за ново разглеждане.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63, предл. посл. от ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от П.Ж.И., ЕГН **********,***-0000422/ 30.11.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата на основание чл. 183, ал. 4, т. 5 от същия закон му е наложена глоба в размер на 50.00 лв.

Съдът е приел жалбата за допустима. Разгледал я е по същество, като е приел, че АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и на един свидетел по констатиране на нарушението, връчен е надлежно на нарушителя и съдържа задължителните реквизити по чл. 42 от ЗАНН. Счел е, че НП е издадено от компетентен орган, в рамките на срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, като съдържа задължителните реквизити по чл. 57 от ЗАНН и е връчено надлежно на нарушителя. В този смисъл е стигнал до извода, че НП е законосъобразно в процесуален аспект.

За да потвърди НП, съдът е приел, че на 13.11.2015 г. св. П.Й. и св. Т.С. – инспектори в ОО “АА” – Добрич, са осъществявали контрол на движението по пътищата  в частта на пътя с. Карапелит – гр. Добрич, срещу Ловчанското ханче, като около 15.30 часа са спрели за проверка т.а. ххххххх, с прикачено полуремарке с ххххххх. В хода на проверката са установили, че гумата на полуремаркето на трети мост вдясно по посока на движението била износена до гладкост, с оглед на което св. Йотов съставил АУАН, с който вменил на жалбоподателя нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. В хода на съдебното производство по делото била приложена и справка за нарушения на жалбоподателя, както и НП № 28-0000421, издадено от Началника на ОО “АА” – Добрич, издадено за същия по вид нарушение, но за износена до гладкост гума на полуремаркето на първи мост вляво по посока на движението. Съдът е приел, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, че не са оборени констатациите в АУАН, като е посочил, че жалбоподателят и не оспорва извършването на нарушение. Обсъдил е възможността за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН и е стигнал до заключение, че е налице висока степен на обществена опасност, поради което нормата е неприложима.

Настоящият състав споделя изцяло изводите на районния съд.

Решението е правилно и законосъобразно. Фактическата обстановка е установена в съответствие със събраните по делото доказателства. В хода на съдебното производство не са допуснати процесуални нарушения, които да налагат отмяната на съдебното решение на това основание. Материалният закон е приложен точно.

Основното оплакване пред касационната инстанция е, че за едно и също деяние на касатора са наложени две наказания. Това твърдение е голословно. От събраните в първата инстанция доказателства, така и от приетите в касационната инстанция, се установява, че се касае за две отделни нарушения, тъй като износените до гладкост гуми са две. Бездействието, липсата на смяна на всяка една от тях и управлението на ПС с две износени гуми, представлява отделно нарушение и правилно съдът е потвърдил в този смисъл НП, а административнонаказващият орган е издал две отделни НП по два отделни съставени АУАН.

Правилно съдът не е приложил разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, а обстоятелството, че не е обсъдено приложението й в НП не нарушава правото на защита на наказаното лице. Касае се за нарушение, свързано с изправността на превозното средство – износена гума, което създава предпоставки за ПТП, съответно опасност както за наказания водач, така и за останалите участници в движението . В този смисъл самото деяние е с висока степен на обществена опасност.

Необосновано е и оплакването, че не е измерен с техническо средство рисунъкът на гумата. Описанието “износена до гладкост” красноречиво говори, че е липсвала каквато и да е дълбочина на протекторния рисунък.

С оглед изложеното жалбата е неоснователна. Решението е валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 187/ 22.04.2016 год. по НАХД 46/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000422/ 30.11.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя на основание чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50.00 лв. за извършено административно нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 от същия закон.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………                   ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

                                  

                                                                           2………………...