О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

01.07.2016г., град Добрич

            Добрички административен съд, в закрито заседание на първи юли, две хиляди и шестнадесета година в състав:                                                                               

   

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

                                                               ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                                                                                                Нели Каменска        

като разгледа докладваното частно касационно административно дело № 268/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по частна жалба, подадена от И.Д.В. ***, срещу разпореждане № 469/14.05.2016г., постановено по нахд № 175/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик, с което, поради просрочие на жалбата, е прекратено производството по делото, образувано по жалба срещу наказателно постановление № 434/13 от 30.09.2013г. на началник на РУП –Балчик към ОД на МВР Добрич.

 С частната жалба се поддържа, че обжалваното разпореждане за прекратяване на делото е неправилно, като постановено при неправилно тълкуване на приложимия материален закон.

Административен съд- Добрич, ІІ състав, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба намира, че е подадена от надлежна страна в срока по чл. 230 АПК и разгледана по същество е неоснователна.

С оспореното разпореждане първоинстанционният съд след обсъждане на доказателствата в административно-наказателната преписка, е приел, че жалбата на И.В. е просрочена.

От доказателствата по делото – разписка за връчване към НП № 434/13 от 30.09.2013г., издадено отначалник на РУП –Балчик  и Докладна записка на мл. Полицейски инспектро П.В.. е видно, че на 23.03.2015г. П.В.. –младши полицейски инспектор при Първо РУ на МВР –Добрич е предявил за връчване на И.В. процесното наказателно постановление. Разписката за връчване от 23.03.2015г. е оформена с отказ НП да бъде получено, което е удостоверено с подписа на свидетеля, И.Г.Д.

Неоснователни са аргументите в частната жалба, че въззивният съд е тълкувал и приложил неправилно материалния закон- нормите на ЗАНН.

Действително уреденият в чл.58 от ЗАНН начин на връчване на наказателните постановления не е изчерпателен, но съгласно изричната разпоредба на чл.84 от с.з., доколкото в ЗАНН няма особени правила за призоваване и връчване на съобщения и книжа, се прилагат разпоредбите на НПК. Очевидно е, че е налице липса на специално правило при отказ на административно наказания да получи издаденото срещу него наказателно постановление, затова предвид изричния текст на чл.84 от ЗАНН, субсидиарно приложение намират правилата на НПК за връчването, съдържащи се в чл.180, ал.1- 7 от НПК.

Ако получателят или лицето по ал. 2 и 3 не може или откаже да подпише, връчителят прави бележка за това в присъствието на поне едно лице, което се подписва, гласи правилото по чл.180, ал.4 от НПК.

В наказателното постановление има изрично отразяване на отказа на И.В. на 23.03.2015г. да получи и подпише екземпляра от НП, което обстоятелство е установено в присъствието на връчителя П.В.. и на свидетеля И.Г.Д.

При изпълнение изискванията на чл. 180, ал. 4 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН връчването се счита редовно, поради което от датата му започват да текат всички срокове, вкл. и тези за обжалване по съдебен ред. Считано от 23.03.2015г. за жалбоподателя започва да тече седемдневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН за обжалване на наказателното постановление. Жалбата срещу наказателното постановление е подадена на 22.04.2016г., след една година и един месец от датата, на която административно акзаният е узнал за издаденото срещу него НП.

Преклузивният 7- дневен срок по чл.58, ал.2 от ЗАНН за оспорване на наказателното постановление е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. След като срокът не е спазен, съдът законосъобразно е прекратил образуваното по недопустима жалба съдебно производство по оспорване на наказателното постановление.

Предвид изложеното обжалваното разпореждане на РС гр.Балчик следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Административен съд - Добрич, ІІ-ри състав

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 469/14.05.2016г., постановено по нахд № 175/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик, с което е прекратено производството по делото.

Определението е окончателно .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: