О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …………………….

гр. Добрич, 29. 09. 2016 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, I-ви състав в закрито съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

при секретаря …………………….. и с участието на прокурора ………………………. изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова АД № 267/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на Б.А.Ф. ООД със седалище и адрес на управление с. Прилеп, община Добричка, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.В. против решение № РД-89/ 30. 03. 2016 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  (ИАРА).

Ответникът- Изпълнителния директор на ИАРА изразява становище за недопустимост на жалбата.

Съдът счита, че разглеждането на жалбата е процесуално недопустимо по следните съображения :

Между ИАРА и Б.А.Ф. ООД е сключен договор № 12/ 2. 07. 2010 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “ Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури-рециркулационна система в с. Славеево, община Добричка”. Във връзка с осъществяване на контрол от страна на ИАРА по изпълнение на производствената програма по проекта е констатирано несъответствие между количеството заявена продукция, заложена в таблица 4 от Инвестиционното намерение, част Б, неразделна част от Заявлението за кандидатстване и действително декларираното количество преработена продукция по видове. Неизпълнението на производствената програма е 57.56 % и УО е предприел действия по налагане на финансова корекция, възлизаща на сумата от 63 998. 57 лв., които да бъдат възстановени от бенефициента. С вх. № Z-11660/ 6. 01. 2016 год. в ИАРА е постъпил сигнал за нередност по проекта. Изготвен е доклад по сигнал за нередност вх. № 7-4110/ 29. 03. 2016 год., въз основа на който е издадено атакуваното решение № РД-89/ 30. 03. 2016 год. С решението е преценено, че описаната фактическа обстановка в Доклад за нередност № Z-11660/ 6. 01. 2016 год.  представлява нередност по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/ 2. 07. 2010 год. с бенефициент Б.А.Ф. ООД, като е разпоредено да се регистрира нередност и да се впише в Регистъра за нередностите под своя национален идентификационен номер. Решението е издадено на основание чл. 70, ал. 1, б. "б. ", изр. първо и чл. 96, ал. 1 и, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство, и чл. 14, ал. 1 от Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз /НОПАНФИПСЕС/.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от НОПАНФИПСЕС, наличието или липсата на нередност се обективира в писмен акт на компетентния административен орган по чл. 13, ал. 1, т. 1 или в съдебен акт, който представлява първата писмена оценка, съдържаща мотивирано заключение въз основа на конкретни факти, че е извършена нередност, без да се засяга възможността това заключение впоследствие да бъде преразгледано или отменено в хода на развитието на административната или съдебната процедура. Съдът счита, че решението, издадено на основание чл. 14, ал. 1 от НОПАНФИПСЕС не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, защото не създава задължения за жалбоподателя, нито застрашава негови интереси и не подлежи на принудително изпълнение по смисъла на чл. 268 от АПК. Констатирането на нередовност не създава едностранно административно задължение за връщане на полученото по договорни правоотношения. Направеното с това решение констатиране представлява по смисъла на Наредбата първата писмена оценка, съдържаща мотивирано заключение въз основа на конкретни факти, че е извършена нередност, но не е окончателна и подлежи на преразглеждане или отмяна в хода на развитието на административната или съдебната процедура. С решението по чл. 14, ал. 1 от НОПАНФИПСЕС се регистрира спорното неизпълнение като нередност, за чието съществуване решението няма правопораждащо правно значение. Същото обективира начало на процедура по администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Това задължение на Държавата произтича от чл. 98, § 1 от Регламент /ЕО/ № 1083/2006 и касае разследване на нередности по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Наредбата, съставляващи нарушения на националното и общностно право. Наредбата няма за цел да уреди отношенията между бенефициента и УО, респ. споровете относно изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а касае единствено обезпечаване финансовите интереси на Европейския съюз и поетите ангажименти от страна на Държавата ни за противодействие на измамите и неправомерното изразходване на европейски средства, поради което актът за установяването на нередността, като част от механизма за проследяването им, не попада в приложното поле на чл. 21 от АПК.

Крайният акт е решението по чл. 30, ал. 1 от НОПАНФИПСЕС за приключване на нередност, каквото не е Решение № РД-89 от 30.03.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАРА, с което само е приключило установяване и вписване на нередност въз основа на подаден сигнал. Процедурата по администриране на нередности по НОПАНФИПСЕС включва три етапа – установяване на нередност, предприемане на корективни действия по чл. 28 от Наредбата, които се извършват съобразно Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагане на обществени поръчки и договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци” и приключване на нередността с издаване на акт по чл. 30, ал. 1 от Наредбата, като една от хипотезите, визирани в текста е приключване на започнатата процедура по административноправен ред с влязъл в сила административен/съдебен акт /чл. 30, ал. 1, т. 2/, т.е. акт за определяне на финансова корекция. Актът по чл. 30, ал. 1, т.2 от Наредбата кореспондира на акта по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ обн. В ДВ бр. 101/ 22. 12. 2015 год., който подлежи на оспорване пред съд по реда на АПК. От изложеното следва извода, че решението по установяване и вписване на нередност по чл. 14, ал. 1 от Наредбата, каквото е атакуваното решение № РД-89 от 30.03.2016 г. попада в хипотезата на чл. 21, ал. 5 от АПК, поради което самостоятелното му обжалване е изключено. То не е индивидуален административен акт, а по-скоро представлява административно производствено действие, част от процедурата по осъществяване на контролни функции, произтичащи от Наредбата.   В този смисъл е и практиката на Върховен административен съд на Република България: Определение № 7573 от 23.06.2015 г. по адм. д. № 6336/2015 г., VII о.; Определение № 8754 от 16.07.2015 г. по адм. д. № 6337/2015 г., VII о.; Определение № 9359/ 1. 08. 2016 год. по АД № 5527/ 2016 год. VII о.

 По изложените съображения, жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство-да се прекрати.

Воден от изложеното и на осн. чл. 159, ал. 1 от АПК съдът

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Ф. ООД със седалище и адрес на управление с. Прилеп, община Добричка, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.В. против решение № РД-89/ 30. 03. 2016 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 267/ 2016 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.

 

 

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :