Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 12.07.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд,  в публично заседание на пети юли, две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:        Силвия Сандева

                                                                                                                  Нели Каменска

при участието на секретаря И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Виолета Великова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 266 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

            Образувано е по касационна жалба на Сдружение “Клуб Епаньол Бретон”, ЕИК 175633348, гр.София, представлявано от Катя Д. Стефанова, подадена чрез адв.Я.Л.Н., редовно упълномощен със съдебен адрес *** срещу решение от 28.04.2016г., постановено по нахд № 1403/2015г. на РС гр.Добрич.

            Касаторът не е съгласен с решението на съда, изтъква, че същото е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения. В касационната жалба не се сочи какви процесуални нарушения е допуснал съда при постановяване на решението, а всички оплаквания са сварзани с твърдения за незаконосъобразност на наказателното постановление.

В тази връзка са изложени следните оплаквания: съдът не съобразил, че съгласно чл.24 от ЗАНН административно-наказателната отговорност е лична, а било наложено наказание на юридическо лице; сдружението не било организатор на процесното киноложко изложение, поради което не е събирало такси и не е извършвало стопанска дейност; представените договори за дарение били именно такива, а длъжностните лица на НАП и районния съд не разполагали с компетентност да променят правната квалификация на процесните договори;  Пледира отмяна на решението и наказателното постановление.

            Ответникът по жалбата, ТД на НАП гр.Варна, чрез ст. юрисконсулт Желязков оспорва жалбата и моли решението на РС гр.Добрич, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

            Участващият по делото прокурор дава заключение за правилност и законосъобразност на постановеното от РС гр.Добрич решение.

            Административен съд гр.Добрич, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведеното  от касатора касационно основание за противоречие с материалния закон по чл.348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, намира за установено следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

            С обжалваното решение районният съд в гр.Добрич е потвърдил наказателно постановление № 158329/30.07.2015г. на заместник-директора на ТД на НАП гр.Варна, с което на Сдружение “Клуб Епаньол Бретон”, ЕИК 175633348, гр.София, представлявано от Катя Д. Стефанова, за нарушение по чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г.  на МФ във вр. с чл.118, ал.4 и на осн. чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.

            За да потвърди наказателното постановление съдът е приел, че извършването на нарушението е доказано, тъй като Сдружение “Клуб Епаньол Бретон” е осъществявало стопанска дейност в търговски обект по см. на § 1, т.41 от ДР на ЗДДС, като е извършвало продажба на услуги в импровизиран офис в комплекс “Хиподрума” в гр.Добрич без да има монтиран, въведен в експлоатация и регистриран ЕКАФП. Съдът е отхвърлил като несъстоятелно и правно неиздържано твърдението на касатора, че всички приходи от въпросното киноложкото изложение били от дарения, направени от участниците. Съдът е обсъдил представените договори за дарения във връзка с останалите доказателсва по делото и е приел, че намерението, с които те са сключени не може да бъде определено като дарение, тъй като дарителите са плащали суми по определен ценоразпис, срещу което са получавали конкретно право за участие и получаване на сертификат. В мотивите на решението е обсъден и размерът на наложената имуществена санкция от 3000лв. и е прието, че същата е в законоустановения минимум, правилно и законосъобразно определена, доколкото в нормата на чл.185, ал.2 от ЗДДС за посоченото нарушение е предвидена санкция от 3000 лв. до 10 000 лв.

                 Така постановеното решение е правилно и законосъобразно. Съдът е изпълнил задължението си за изясняване на обективната истина. В съдебно заседание са били приобщени писмени доказателства и са били разпитани свидетели, от чиито показания се установява истинността на изложеното в акта и НП. Първоинстанционният съд е изследвал задълбочено и обстоятелствено събраните по делото доказателства, които са безпротиворечиви и кореспондиращи помежду си. Въз основа на установената от тях фактическа обстановка по делото и след преценка на акта и на наказателното постановление по отношение на формалната им законосъобразност и на спазването на установените при издаването им процесуални правила, районният съд е приел, че нарушението е извършено.

            В касационната жалба са изложени същите възражения, които районния съд е разгледал и обсъдил обстойно в мотивите на решението си. Съдът, съобразно представените пред него доказателства, е стигнал до законосъобразни изводи, че Сдружение “Клуб Епаньол Бретон ” гр.София е задължено лице по см. на чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г.  на МФ. Настоящата инстанция изцяло възприема становището на РС гр.Добрич, тъй като същото е правилно, съответстващо на материалния закон и не следва да бъде преповтаряно.

            Не е основателно възражението, че съдът не преценил възможността по чл.24 от ЗАНН да се носи лична административно-наказателна отговорност. Нормата на чл.83, ал.1 от ЗАНН предвижда, че при неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност  се ангажира административно-наказателната отговорност и на юридическите лица чрез налагане на имуществена санкция.

Необосновано е и възражението, че сдружението не било организатор на процесното киноложко изложение. Същото се опровергава от представените писмени доказателства – договор от 21.05.2015г., сключен между “Добрички хиподрум” ЕООД и касатора за провеждане на киноложка изложба от 21.05.2015г. до 24.05.2015г., л.15 от делото.

Независимо, че в касационната жалба продължава да се настоява, че процесните приходи на сдружението от киноложкото изложение в комплекс “Хиподрума” гр.Добрич, проведено на 21.05.2015г., представляват приходи от дарения, настоящата инстанция намира същото за неоснователно. Районният съд правилно е преценил, че чрез представените по делото договори за дарения, сключени с участниците в киноложкото изложение, сдружението е получавало  пари от такси за участия и такси за издаване на сертификати, обявени в сайта на сдружението, следователно е налице продажба на услуги по см. на чл.10, ал.4 от ЗКПО. Тази дейност не е забранена от закона, напротив, съгласно чл.3, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Сдружението обаче става задължено лице по см. на чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/200г. на МФ, поради което правилно е ангажирана и административно-наказателната му отговорност на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС. Наложената санкция от 3 000 лв. е определена в минимума, предвиден в нормата на чл.185, ал.2 от ЗДДС за извършеното нарушение.

Обжалваното решение, като правилно и законосъобразно,  следва да бъде оставено в сила.

             Водим от горното, както и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, във р. чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд  

                                   

Р   Е   Ш   И  :

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203/28.04.2016г., постановено по нахд № 1403 по описа на Добричкия районен съд за 2015г.

             РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: