О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………..,

гр. Добрич , 08.07. 2016 год.

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на осми юли  2016 г., в състав :

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

като разгледа административно дело № 261  по описа на съда за 2016г.за да се произнесе, взе предвид следното:

          Делото е образувано  по  искова молба на задържания в затвор Варна С.А.Г.,срещу Ареста с иск от сума, която не се чете. Съдът е констатирал нередовности в исковата молба,предвид което,с разпореждане от 16.06.2016 г. исковата молба  е оставена без движение като нередовна.На ищеца е   определен 7-дневен срок да отстрани нередовностите. Съдът е отпавил към него изрично предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнение разпореждането на съда. Разпореждането е връчено лично на ищеца на 21. 06.2016г.,но нередовностите по исковата молба не  са отстранени в определения срок.,поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното административно производство да се прекрати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3 АПК, Административен съд-Добрич

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на задържания в затвор Варна С.А.Г.,срещу Ареста.

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 261 по описа за 2016г. на АС-Добрич.

          Определението подлежи на  обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                                          Административен  съдия: