Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ ……...09.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд,  в публично заседание на тринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева                                  

                                                                                                                Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 258 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Р.Р.Р., подадена чрез адв. С.Т.-***, срещу решение № 129 от 23.03.2016г., постановено по нахд № 242/2015г. по описа на Добрички районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-1181/16.12.2014г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция-София.

            В касационната жалба са изложени твърдения за незаконосъобразност на съдебното решение, поради противоречие с материалния закон - касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че съдът неправилно е извършил преценка на доказателствата по делото, от които се установявало, че не е нарушен чл.101а, ал.1 от ЗОП (отм.) във вр. с чл.14, ал.4 от с.з. Алтернативно, касаторът изразява становище за наличие на основанията за прилагане на чл.3, ал.2 от ЗАНН и се позовава на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016г. Счита, че наказателното постановление следва да бъде отменено, поради което моли за отмяна на решението на въззивния съд.

            Ответникът по касационната жалба, Агенция за държавна финансова инспекция- София, не изразява становище по касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич счита, че жалбата е основателна и че решението следва да се отмени, поради наличие на предпоставките за прилагане на чл.3, ал.2 от ЗАНН.

Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения :

            С оспореното решение Добричкият районен съд е потвърдил наказателно постановление № 11-01-1181/16.12.2014г. на директора на АДФИ – София, с което на Р.Р.Р., в качеството му на управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Добрич, за нарушаване на чл.101а, ал.1, във вр. с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (в редакцията му ДВ бр.82, от 26.10.2012г., отм. ДВ бр.13 от 16.02.2016г.) и на основание чл.129, ал.5 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв.

Видно от мотивите на наказателното постановление, управителят на ”ВиК” ЕООД гр.Добрич е наказан за това, че в качеството си на лице по чл.8, ал.3 от ЗОП(отм) не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП (отм) за доставка на проводници, като в периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в дружеството са извършени разходи за доставка на проводници на стойност 20 817,64 лв. без ДДС и 24 981,17 лв. с ДДС, без преди това да са приложени условията и реда на Глава VІІІ “а” от ЗОП(отм) чрез събиране на оферти чрез “публична покана”. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.101а, ал.1 във вр. с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП (отм), обявено за наказуемо от чл.129, ал.5 от с.з.

За да постанови оспореното съдебно решение РС гр.Добрич е събрал всички относими към спора доказателства и е назначил съдебно-счетовона експертиза. Въз основа на доказателствата съдът е приел, че по делото безспорно е доказано вмененото на наказаното лице нарушение, а именно, че Р.Р. не е изпълнил задължението си да възложи доставката на проводници през 2013г.чрез събиране на оферти по реда на Глава осем”а” от ЗОП (отм.) чрез публична покана, с което е нарушил чл.101а, ал.1 във врз с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП ( отм.)

Горните изводи се споделят от настоящата инстанция, но оспореното първоинстанционно решение следва да се отмени, поради независещи от въззивния съд причини, довели до противоречие с чл.3, ал.2 от ЗАНН. Към момента на постановяването му, 23.03.2016г., решението е постановено в съответствие с материалния закон- ЗОП от 2004г. (отм.). Но същото не е влязло в сила, понеже е обжалвано. В хода на висящото производство е последвала промяна на нормативната уредба с отмяната на Закона за обществените поръчки от 2004., действал по време на извършване на нарушението в редакцията му ДВ бр.82/26.10.2012г. Същият е отменен  с влизането в сила на новия ЗОП, на 15.04.2016г., публ. ДВ бр.13 от 16.02.2016г.

 Съгласно чл.3, ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

 Настоящият състав намира, че в конкретния случай е налице по - благоприятен закон. Макар че нарушените разпоредби на отменения ЗОП от 2004г. са възпроизведени и в новия ЗОП, в чл.18, ал.1, т.4 от ЗОП “договаряне с предварителна покана за участие”, то процедура по договаряне чрез предварителна покана се провежда при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 - от 30 000 лв. до 70 000 лв., а не от 20 000 до 66 000 лв., каквото е било условието на отменения чл. 14, ал. 4 т. 2 от ЗОП от 2004г. / (отм.)

По - благоприятен закон има, когато е отпаднало задължението за определено поведение, т.е. деянието вече не представлява нарушение. Доколкото нормите на новия ЗОП в сила от 15.04.2016г., предхождащи влизането в сила на наказателното постановление, не изискват провеждане на процедурата за възлагане на конкретната поръчката от 2013г. чрез събиране на оферти с отправяне на публична покана, тъй като извършените разходи през 2013г. от “В и К” ЕООД гр.Добрич за доставка на проводници са били в размер от 20 817,64 лв. без ДДС и 24 981,17 с ДДС, то настоящият състав намира, че в случая е последвал по-благоприятен закон. Ангажирането на административно-наказателна отговорност за процесното деяние, би противоречало на принципа по чл.3, ал.2 от ЗАНН, затова наказателното постановление и решението, с което то е потвърдено следва да бъдат отменени.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ съдебно решение № 129 от 23.03.2016г., постановено по нахд № 242/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-1181/16.12.2014г. на директора на АДФИ – София, с което на Р.Р.Р., ЕГН **********, в качеството му на управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Добрич, за нарушаване на чл.101а, ал.1, във вр. с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (в редакцията му ДВ бр.82, от 26.10.2012г., отм. ДВ бр.13 от 16.02.2016г.) и на основание чл.129, ал.5 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв.

 

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: