Р Е Ш Е Н И Е

гр. Добрич,………………..

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ-І касационен състав, в публично съдебно заседание на пети юли  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА.

                                                                                       2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА кас. адм.дело № 253/ 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по чл.208 и сл. от АПК и е образувано по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 14/ 27.04.2016 год. по н.а.х.д. № 28 по описа на РС-Генерал Тошево за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000430/ 08. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич. С отмененото наказателно постановление, на Е.И.Х., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16.12.2011 год. на МТИТС във връзка  с чл. 30,ал.1,т.4 от същата наредба, на основание чл. 178а,ал.7, т.1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лева.

          Касаторът твърди, че решението е неправилно.Решаващият съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличие на нарушение.Възразява срещу приетото от решаващия съд,че от наказателното постановление не става ясно за коя година не е платен данъка на превозното средство. В случая нарушението се състои в това, че прегледа на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство. Видно от писмо № 08-00-00-196/ 06.11.2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност” за процесния автомобил изобщо не е плащан данък. Обстоятелството, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила също е доказателство,че председателят на комисия е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Претендира отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. 

          Посочените в жалбата нарушения съставляват касационни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

          Ответникът по жалбата,редовно призован,не се явява и представлява.Чрез процесуалния си представител в писмено становище оспорва жалбата.Твърди,че е неоснователна и иска от съда да потвърди оспорваното решение.Настоява,че  след като в протокола за прегледа на автомобила, от председателя на комисията е отбелязано, че е представен документ за платен данък, това означава, че той е приел представения документ за редовен. Същият няма компетенции да разследва дали представения документ е действително редовен и да откаже извършването на прегледа.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение,че делото следва да се върне на въззивния съд,тъй като е решено,без по него да са изяснени всички въпроси,свързани с предмета на доказване.Не е била изискана справка от Данъчната служба за да бъде установено,дали действително е платено данъчното задължение.Не е била изискана и справка за това,дали в системата на Автомобилната администрация е отбелязан идентификационния номер на документа, с който се удостоверява плащането на данъка. Не е изяснено също, дали е извършена автоматична проверка на дължимия данък в съответната система. Без изясняването на  тези въпроси,законосъобразни изводи относно това, дали в случая е бил осъществен състав на административно нарушение, не могат да се правят.

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

          За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. от ЗАНН, във връзка с чл. 218 от АПК, с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

          РС-Генерал Тошево е бил сезиран с жалба от Е.И.Х., ЕГН ********** ***, срещу наказателно постановление № 28-0000430, с което за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16.12.2011 год. на МТИТС във връзка  с чл. 30, ал.1,т.4 от същата наредба, на основание чл. 178а,ал.7, т.1, предл. 1 от ЗДвП  му е                                            наложена глоба в размер на 1 500. 00 лева.

          Жалбата е уважена и наказателното постановление е отменено.

          В мотивите си  съдът е приел, че  на 17.11.2015 г. срещу жалбоподателя е бил съставен АУАН серия А-2015 № 212357 за това, че на 16. 01. 2015 год. около 0.52 ч. в гр. Ген. Тошево на ул. хххххххх в КТП на “ Хамбо” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС с № 1404, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “Фолксваген голф” с рег.  ххххххххс протокол № 7194543, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал да извърши преглед на автомобил в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 без документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ, или документ, че е освободен от данък, съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Районният съд, като е взел предвид, че прегледа е извършен на 16.01.2015 год., а съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ данъкът за превозни средства се плаща на две вноски-до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим е приел, че в наказателното постановление описаното нарушение не е достатъчно конкретизирано - не е посочено за коя точно година не е платен данъка. От административно наказващия орган не са изискани документи, доказващи платен ли е данъка и за коя година. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/ 06. 11. 2015 год. от страна на АНО не са представени. Воден от тези свои съждения, съдът е направил крайния извод за незаконосъобразност на НП и е  отменил  същото.

Настоящият състав не споделя тези изводи.. Решението на районния съд е постановено при неизяснена фактическа обстановка.Отговорността на Е.И. е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на л. а. марка “Фолксваген голф” с рег.  хххххххх в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 г. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС, съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък, съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. 2-ро от текста на разпоредбата е в сила от 1. 09. 2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническия пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От цитираните разпоредби се налага извода, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта, дали съответният контролно технически пункт притежава достъп до базата данни за платен данък от съответната община, или не притежава такъв. Когато контролно технически пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. Когато контролно техническия пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък, от съответната община се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначна идентифициране чрез информационната система от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. В случая в протокол № 7194543/16. 01. 2015 год. е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Протоколът в тази си част, като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност” гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на л.а. марка “Фолксваген голф” с рег.  хххххххх и на която се позовава административно-наказващия орган. Същата е приета като доказателство по делото. При тези противоречиви данни, съдържащи се в различни документи от административно-наказателната преписка, районният съд е следвало да изясни коя е причината, пораждаща това различие - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС т.е., че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо да не е представен / в който случай възниква въпроса как системата е допуснала да се извърши прегледа/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

          Да се изиска от КАТ-Добрич кога и към коя община е регистриран л.а. марка “Фолксваген голф” с рег.  хххххххх  .

          Да се изиска от Дирекция “МДТ” към общината, в която е регистриран автомобила платен ли е данък превозно средство за горепосочения автомобил, кога и за какъв период.

          Да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС от кога е внедрена системата, контролно техническият пункт на “Хамбо” ЕООД гр. Генерал Тошево, ул.хххххххх има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобила, от кога, начина, по който работи системата, има ли възможност да се  проследят представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък на л.а. марка “Фолксваген голф” с рег.  хххххххх,към момента на извършения на 16. 01. 2015 год. периодичен технически преглед.

          При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София.

          С оглед изложеното, касационната жалба е основателна,а решението на  въззивния съд неправилно, което налага същото да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на РС-гр. Генерал Тошево

          Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

          ОТМЕНЯ решение № 14/ 27. 04. 2016 год. по н.а.х.дело № 28 по описа на Районен съд, гр. Ген. Тошево за 2016г.

          ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Ген. Тошево при спазване на указанията, дадени с настоящото решение.

          Решението не подлежи на обжалване. 

                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: