Р Е Ш Е Н И Е

 

……./ 12.07.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

            Добрички административен съд,  ІІ-ри касационен състав, в публично заседание, проведено на пети юли, две хиляди и шестнадесета година, в състав     

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

                                                             ЧЛЕНОВЕ:    Силвия Сандева

                                                                                     Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Виолета Великова изслуша докладваното от съдия Нели Каменска касационно дело от административно-наказателен характер № 246/2016г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 70-73 от ЗАНН и е образувано по предложение на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - Силистра за възобновяване на административно - наказателното производство по административно наказателна преписка, образувана със съставянето на акт за установяване на административно нарушение № 200311/20.01.2015г., съставен от инспектор при Областен отдел “КД-ДАИ” гр.Силистра и издадено наказателно постановление № 39-0000014/29.01.2015г. на Началник на ОО “КД-ДАИ”- Силистра.

В предложението за възобновяване се посочва, че с акта за установяване на административно нарушение от 20.01.2015г. е образувано административно-наказателно производство срещу ЕТ “ХАРИ-3-Х.Х.”, представлявано от Х.Х.Х. със седалище и адрес на управление с. Калипетрово, ул. “Венера” № 16 за това, че на 30.09.2014г., около 12,50 ч. в с. Калипетрово, промишлена зона “Изток” не е спазил междуседмичната почивка по такъв начин, че да спази изискванията на глава II, чл. 8, т. 6 от Регламент /ЕО/ № 561/ 2006 год., видно от пътен лист серия А № 59005 от 30.09.2014г., с което превозвачът е нарушил изискването на чл. 10, параграф 2, изр. 1, предл. 2 от Регламент на Европейската общност 561/2006 год. Въз основа на така съставения акт е издадено НП № 39-0000014/29.01.2015г., с което началникът на ОО “КД-ДАИ”, гр. Силистра наложил имуществена санкция в размер на 1 000 лв. Наказателното постановление е било обжалвано пред съда, като същото е било потвърдено, както от Районен съд -Силистра, а също и от Административен съд- Силистра. Наказателното постановлението влязло в сила на 14.09.2015 г.

По повод извършена проверка по пр. № 734/ 2015 год. по описа на Окръжна прокуратура -Силистра било установено, че към момента на извършване на горепосоченото административно нарушение, респ. към момента на санкционирането му, за същото нарушение на превозвача е било влязло в сила на 25.04.2014г. друго наказателно постановление с № 39-0000292 от 06.11.2013г. Това първо по ред наказателно постановление е било обжалвано и решението на Административен съд - Силистра, с което наказателното постановление е потвърдено е влязло в сила на 25.04.2014г., но в преписката нямало данни към кой момент е уведомен административно-наказващия орган.

При тази фактическа обстановка окръжният прокурор на ОП-Силистра счита, че нарушението е извършено в условията на повторност  и санкцията, която се налага на превозвача следва да бъде друга В предложението е изложено становище, че решение № 54/25.04.2014 г. на АС-Силистра, постановено по канд № 34/ 2014г., с което е потвърдено НП № 39-0000292/06.11.2013год. е новооткрито обстоятелство или доказателство от съществено значение за разкриване на обективната истина, което не е било известно при издаване на НП № 39-0000014/ 29.01.2015г. и съставянето на акт № 200311 от 20.01.2015г.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич заявява, че поддържа така направеното предложение за възобновяване.

Ответникът – Областет отдел “Автомобилна администрация”-Силистра, правоприемник на РД ”АА”-Силистра и на ОО ”КД-ДАИ”-Силистра,  не се явява и не се представлява.

Ответникът, ЕТ “ХАРИ-3-Х.Х.”*** -  редовно призован, не се представлява, не изразява становище по предложението за възобновяване.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

Предложението за възобновяване е допустимо, тъй като е направено в срока чл. 71 от ЗАНН и от компетентния за това орган.

Разгледано по същество, то е неоснователно.

Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.1, б. "в" от ЗАНН, административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както решените и прекратените от съда дела във връзка с обжалване на наказателните постановления подлежат на възобновяване, ако се открият обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на постановлението, решението или определението на съда. Следователно, нормативно установените условия за възобновяване на административно наказателните производства на това основание са наличие на непълнота на фактическия или доказателствен материал относно обстоятелства от съществено значение за главния факт от предмета на доказване в тези производства ( извършено ли е административно нарушение и кой е неговият автор ), която непълнота не се дължи на небрежност на страната или съответно на процесуално нарушение на съда и се разкрива след влизане в сила на наказателното постановление, респективно на съдебното решение. Касае се за средство за защита срещу неправилно наказателно постановление, съответно съдебно решение и то тогава, когато е налице несъответствие между него и обективната истина. Новооткрити обстоятелства по смисъла на закона са факти от действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значението на юридически или доказателствени факти и които независимо, че са възникнали до издаване на наказателното постановление, не са включени във фактическия материал по административно-наказателната преписка. Новооткрити доказателства по смисъла на чл. 70, б. "в" от ЗАНН са писмени доказателства за новооткритите факти, както и новооткрити документи относно факти, които не са могли да бъдат доказани поради липса на тези документи.

В конкретния случай, видно от доказателствата по делото с решение № 114/28.02.2014г., постановено по нахд № 1003/2013г. по описа на Районен съд гр.Силистра е потвърдено първото издадено на 06.11.2013г. наказателно постановление № 39-0000292. Решението на районния съд е потвърдено, видно от представеното решение № 54/23.04.2014г., по канд № 34/2014г. по описа на Административен съд гр.Силистра. Ответникът, Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, правоприемник на Областен отдел “Контролна дейност ДАИ” гр.Силистра е бил страна и по двете дела. Следователно е уведомяван и са му известни крайното решение по спора за законосъобразност на НП № 39-0000292/06.11.2013г., т.е. че то е потвърдено и е влязло в сила на 23.04.2014г.

Изводът е , че към датата на установяване на второто нарушение, на 14.01.2015г. / АУАН, л.10 от делото/, а не на 30.09.2014г., както погрешно е посочено в предложението за възобновяване, както и към датата на издаване на второто наказателно постановление за същото нарушение в ОО “КД-ДАИ”-Силистра е съществувала достатъчно информация, че нарушението, предмет на това второ наказателно постановление е извършено при условията на повторност. Административно-наказващият орган е могъл да се информира за резултата от съдебните решения по обжалването на НП № 39-000014/29.01.2015г., производства, в които ОО “КД-ДАИ”-Силистра е бил страна и от официалния интернет сайт, както на РС-Силистра, така и на АС-Силистра.      

Административният съд в настоящия си състав намира, че не съществуват основанията по чл. 70, б. " в" от ЗАНН.  Непълнотата на доказателства не трябва да се дължи на небрежно поведение на страната относно собствения й интерес, нито на процесуално нарушение на съда. Настоящият случай, по който е направено искане за възобновяване на влязлото в сила НП № 39-0000014/29.01. 2015г., касае хипотеза на непълнота на доказателствата относно поредността на извършено нарушение по 10§ 2, изр. 1, предл. 2 от Регламент 561/ 2006 год., която се дължи на небрежност на административно-наказващия орган. При изпълнение на служебните си задължения административно-наказващият орган е могъл и е следвало да установи, че ЕТ “ХАРИ-3-Х.Х.”  е санкционирано за същото нарушение с влязло в сила на 23.04.2014г. наказателно постановление. Ето защо съществуването на наказателно постановление НП № 39-0000292/06.11.2013г.  не е новооткрито обстоятелство и доказателство по смисъла на чл. 70, б. " в" от ЗАНН. От изложеното следва, че искането за възобновяване на административно-наказателното производство по влязлото в сила НП е неоснователно и следва да се отхвърли.

 Искането следва да се отхвърли и на друго основание. С предложението се иска възобновяване на административно наказателното производство с мотива, че за нарушението, негов предмет е налице хипотезата на повторност по см. на § 1, т. 27 от ЗАвтПр. и че наказанието следва да бъде друго, т.е. по-тежко. В административно-наказателното производство се спазва общия принцип на наказателното право, че положението на наказания не може да се утежнява след влизане в сила на наказателните постановления, с които са му наложени административни наказания за извършените нарушения. Воден от горните мотиви, ІІ-ри касационен състав на Административен съд – Добрич

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Силистра за възобновяване на административно-наказателното производство по административно наказателна преписка, образувана със съставянето на акт за установяване на административно нарушение № 200311/20.01.2015г., съставен от инспектор при Областен отдел “КД-ДАИ” гр.Силистра и издадено наказателно постановление № 39-0000014/29.01.2015г. на Началник на ОО “КД-ДАИ”- Силистра.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                                               ЧЛЕНОВЕ: