Р Е Ш Е Н И Е

330

гр. Добрич, 14.10.2016 год.

 

В    И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Добрички административен съд, в публично заседание на четиринадесети септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

при участието на секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя административно дело № 245 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.50, ал.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г., в сила от 27.02.2015г., обн. ДВ бр.16/27.02.2015г.

Образувано е по жалба на “Агро 21-2006” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, Община Добричка, представлявано към датата на подаване на жалбата от П.С.Т., а впоследствие от вписания в ТР нов управител С.В.З. ( извлечение от ТР, л.184) срещу “Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г.“ с изх. № 02-080-2600/1625 от 19.05.2016г. на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция в частта, в която е установено неодобрение на заявени площи по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 4, с основание “Заявен грешен код съгласно чл.26, т.3 от Наредба № 7/2015г. Заявеният парцел или част от него попада извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.3 от Наредба № 7/2015г. и съгласно чл.26, т.6 парцелът е неодобрен за участие.

Дружеството-жалбоподател счита, че оспореното уведомително писмо е издадено от некомпетентен орган, тъй като в него не било посочено основанието, оправомощаващо издателя на акта и иска да бъде прогласена нищожността му. Алтернативно, моли уведомителното писмо да бъде отменено като незаконосъобразно с твърдението, че било постановено при процесуални нарушения и противоречие с материалния закон. Счита, че заявеният код 111050-царевица за зърно - не е грешен по см. на чл.26, т.3 от Наредбата, тъй като попада в Номенклатурата на културите за кампания 2015г.  Твърди, че всички заявени парцели попадат с цялата си площ в Списъка на общините в България, на територията на които в обработваеми земи със зърнени култури гнезди ливаден блатар и това било съобразено с чл.5, ал.3, т.3 от Наредба № 7/2015г. Счита, че неодобряването на заявените парцели противоречи на принципа на съразмерност. Възразява, че административният орган не е изпълнил задължението си по чл.59, ал.2, т.7 от АПК да укаже пред кой орган и по какъв ред може да се обжалва постановения акт. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. И. Стефанова не оспорва установените по делото факти и счита спора за изцяло правен. Изразява становище, че правилата на Наредба № 7 /2015г., която е  нормативен акт от по-висока степен, не могат да бъдат дерогирани впоследствие с издаване на административни актове от министъра на земеделието и храните. По тези основни съображения моли Уведомителното писмо в оспорената му част да бъде отменено.

Ответникът, заместник-изпълнителният директор на ДФ”Земеделие”-РА,  представляван от старши юрисконсулт Мъстан Абилов, оспорва жалбата като излага съображенията си за това в съдебното заседание и в писмени бележки. Ответникът счита, че културата “Царевица за зърно” е недопустима по процесната агроекологична дейност, тъй като реколтата от царевица се прибира след м.юли, т.е. след периода на гнездене на ливадния блатар. В този смисъл земеделските стопани не търпели загуби от неприбирането на реколтата след 31 юли. Това била причината парцелите, декларирани с код 111050-царевица за зърно – да не бъдат одобрени. За втората причина, че заявеният парцел или част от него попада извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.3 от Наредба № 7/2015г. ответникът се позовава на писмо с № 01-0400/69 от 20.04.2016г. на МЗХ, с което се прецизира специализирания слой. Ответникът счита, че уведомителното писмо в оспорената му част е законосъобразно, тъй като ДФ “Земеделие” –РА действа при условията на обвързана компетентност и няма право да одобрява за плащания площи, които не попадат в специализирания слой, одобрен от Министерство на земеделието и храните. В тази връзка изтъква, че списъкът в Приложение № 3 към чл.5, ал.3, т.3 от Наредба № 7/2015г. бил общ, без конкретизация на дадените парцели и не можело чрез позоваване към него да се цели домогване на благоприятен резултат. Било очевидно, че същият не изпълнявал целите на Наредбата. Счита възражението за некомпетентност на органа, издател на уведомителното писмо, за неоснователно. Компетентността на органа произтичала от нормата на чл.20а, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители. По горните съображения моли жалбата да се отхвърли като неоснователна и да му се присъдят направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение и депозит за вещо лице по представен списък и допълнително внесените суми за окончателно възнаграждение на вещото лице.

Административен съд – Добрич обсъди доводите на страните във връзка с приетите по делото доказателства и намира:

Жалбата е допустима. Подадена от надлежна страна, срещу годен за оспорване административен акт и в срока по чл.149, ал.1 от АПК. Оспореното уведомително писмо е съобщено  лично на управителя на дружеството на 25.05.2016г. (стр.7 от УП, л.36), а жалбата е постъпила при ответника на 03.06.2016г., в законоустановения 14-дневен срок по чл.149, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От фактическа страна по делото се установи, че на 13.05.2015г. жалбоподателят е подал заявление за подпомагане по мярка 10 “Агроекология и климат”  с УИН:08/200515/83354.

В тази връзка, по реда на чл.50, ал.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2014-2020г., ДВ бр.16/2015г. ( Наредба № 7/2015г.), заместник-изпълнителния директор на ДФ”Земеделие” –РА, Ж.Ж., е издал оспореното Уведомително писмо № 02-080—2600/1625 от 19.05.2016г. “за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат”. С Уведомителното писмо “Агро 21-2006”ООД е уведомено, че е одобрено за участие по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 за част от заявените площи, посочени в Таблица № 1 и не е одобрено за дейност с код АК 4 за заявените площи изброени в Таблица 2.

Настоящото производство е образувано по оспорване на уведомителното писмо в частта му, с която на жалбоподателя е отказано одобряване за участие в мярка 10 “Агроекология и климат” за дейност с код АК 4 “Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар”.

Видно от документите в преписката, жалбоподателят е заявил 14 броя парцела за тази дейност с обща площ от 290,51 ха, за които е посочил, че са засети с културата “царевица за зърно” с код 111050 по Номенклатура на културите за кампания 2015г. на Министерство на земеделието и храните.

Като основание за неодобряване на заявените за подпомагане площи за дейността с код АК 4“Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар” , в Таблица № 2 от оспореното уведомително писмо ответникът е посочил две причини: 1/ заявен грешен код, съгласно чл.26, т.3 от Наредба № 7/2015г. и 2/ заявеният парцел или част от него попада извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.3 от Наредба № 7/2015г. и съгласно чл.26, т.6 парцелът е неодобрен за участие.

По отношение на първото основание процесуалният представител заявява, че заявената култура “царевица за зърно” е недопустима за подпомагане, тъй като тя по принцип се събира след 31 юли на календарната година. По отношение на второто основание твърди, че МЗХ е прецизирало специализирания слой и заявените от жалбоподателя площи не попадали в него. Специализираният слой бил прецизиран и предоставен на ДФЗ с писмо с изх. № 13-2301 от 19.04.2016г. на  министъра на земеделието и храните (171-174).

По делото бе допусната и извършена съдебно-техническа експертиза от експерт в областта на геодезията и картографията, инж.Б., чието заключение не бе оспорено от страните и което съдът кредитира като компетентно и обосновано (л.204 и сл.). Експертът дава заключение, че с предоставеният от Министерство на земеделието и храните с писмото с изх. № 13-2301 от 19.04.2016г. специализиран слой не е включена територията на  целите землища на населените места по Плиложение № 3 от Наредба № 7 /2015г. Те били значително ограничени и били включени само физически блокове и парцели, които попадат с цялата си площ в определения от министъра специализиран слой. В отговора на задача 4.2 (л.201) по отношение на заявената от жалбоподателя дейност “Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливаден блатар” вещото лице установява, че 13 бр- от заявените парцели не попадат в Специализирания слой, определен от МЗХ, а един парцел попада частично и затова също е изключен.

Като съобрази горните обстоятелства съдът намира, че отказът на заместник-директора на ДФ “Земеделие” –РА да одобри за подпомагане по агроекологична дейност с код  АК 4 “Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар” (ВПС4.1.3) 14 броя парцели с обща площ от 290,51 ха, за които жалбоподателят е заявил, че ще са заети с културата “царевица за зърно”, е законосъобразен.

Неоснователно е възражението, че Уведомителното писмо е издадено от некомпетентен орган. С чл.20а, ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители е предоставена възможност на изпълнителния директор на ДФЗ-РА да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. Видно от Заповед № 03-РД-323/11.03.2015г.(л.19), с т.2 от същата, изпълнителният директор на ДФЗ е делегирал на заместник-изпълнителния директор, Ж.Ж., правомощието да издава уведомителни писма за одобрените и неодобрените за участие парцели по мярка “Агроекология и климат”.

В чл.3 от Наредба № 7/2015г. е посочено, че подпомагането по мярка 10 “Агроекология и климат” се предоставя за извършване на агроекологични дейности в седем направления, едно от които е и процесното (чл.3, т.2), заявено от жалбоподателя – поддържане на местообитанията на зимуващите гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение.

Заявените за подпомагане по направлението и дейността парцели попадат в землището на *** и с. Полковник Свещарово на община Добричка (селска). Съдът намира, че  по отношения на географското си местоположение  заявените от жалбоподателя парцели са допустими за подпомагане по посочената мярка и дейност, тъй като отговарят на изискването по чл.5, ал.3, т.3 да са включени в списъка на общините в България, на територията на които, в обработваемите земи със зърнено житни култури гнезди ливаден блатар, съгласно Приложение 3 от Наредбата. Основателно е оплакването на жалбоподателя, че не може с последващ административен акт да се ограничава територията на допустимите за подпомагане площи, определени в Наредба № 7 /2015г., Приложение № 3.

Затова второто посочено основание за неодобряване  подпомагането на заявените парцели, т.е. че не попадали в одобрения  специализиран слой е незаконосъобразно. В случая местоположението и границите на териториите, допустими за подпомагане по процесните направление и агроекологична дейност са определени в нормативен акт. В чл.5, ал.3, т.3 от Наредба № 7 / 2015г. ясно е определено, че за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл.3, т.2 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат в списък на общините в България на територията на които, в обработваемите земи със зърнено житни култури гнезди ливаден блатар, съгласно Приложение 3 от Наредбата. Така определените територии могат да бъдат ограничени единствено с последващ нормативен акт, но не и с писмо с изх. № 13-2301/19.04.2016г. за определяне на различен Специализиран слой. За процесния Специализиран слой, въз основа на който, заявените от жалбоподателя парцели не са одобрени, липсва заповед от министъра, тъй като по делото не се твърди наличие на такава.

Независимо от горното съдът намира, че следва да отхвърли жалбата срещу Уведомителното писмо в оспорената му част като неоснователна, понеже същото е правилно и законосъобразно по отношение на първото основание, посочено като причина за неодобряване на заявените от жалбоподателя парцели по конкретната  агроекологична дейност.

Самите агроекологични дейности, подлежащи на подпомагане са изброени в Приложение № 5 към Наредбата като заявената от жалбоподателя дейност с код АК 4, за която не е получил одобрение за подпомагане, се изразява в поемане на задължение за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар.

Възражението на жалбоподателя, че посочената от него култура “царевица за зърно“ била включена в групата на зърнено-житните култури и в Номенклатурата на културите за кампания 2015г. и затова неоснователно му било отказано подпомагане по заявената дейност, е неоснователно.

 Действително, посочената в заявлението за подпомагане на жалбоподателя културата “царевица за зърно” с код 111050 е включена в Номенклатурата на културите за кампания 2015г., одобрена от Министерство на земеделието и храните, предоставена по делото с писмо от 05.08.2016г.(л.197). Това не означава обаче, че всяка от визираните в Номенклатурата зърнено-житни култури за кампания 2015г. са подходящи за подпомагане по конкретната агроекологичната дейност - “Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар”. Явно е, че за тази дейност биха могли да бъдат подпомогнати земеделските стопани, заявили, че ще отглеждат зърнено-житни култури, от които може да се добива реколта преди 31 юли.

Страните не спорят по факта, че реколтата от царевица се прибира след 31 юли на съответната година, което заявиха в съдебното заседание от 06.07.2016г., л.182. Този факт е общоизвестен от утвърдените практики и стандарти при отглеждането на културата “царевица за зърно”. Конкретните сроковете за засяване и прибиране на реколтата от “царевица за зърно” са посочени в писмо на директора на дирекция “Биологично земеделие и растениевъдство” към МЗХ (л.179-18), от което е видно, че тази култура се сее от края на март до 10 май и се прибира от август до декември като е възможно и по-късно прибиране.

Затова съдът намира за правилно становището на процесуалния представител на ответника, че културата “царевица за зърно” е недопустима за подпомагане по заявената от жалбоподателя агроекологична дейност с код АК 4 по приложение № 5 към чл.9, ал.1 от Наредба № 7 /2015г., тъй като реколтата от тази култура по принцип и винаги се прибира много по-късно от края на месец юли на календарната година.

След като земеделският производител не търпи загуби от прибирането на реколта от културата царевица за зърно, която по принцип узрява и се прибира след м.юли, същият не би могъл да претендира да бъде одобрен за загуби от неприбиране на реколтата до 31 юли по процесната агроекологична дейност. Противното би било в противоречие с целите на мярка 10 “Агроекология и климат”. Целта на подпомагането на земеделските стопани по мярка 10  “Агроекология и климат” по направлението по чл.3, т.2 от Наредба № 7 /2015г. и за дейността с агроекологичен код АК 4 (приложение № 5),  е да се опази естественото местообитание на ливадния блатар, причислен към уязвимите видове птици. С дейността с агроекологичен код АК 4 земеделските стопани се задължават  в периода на гнездене на ливадния блатар, т.е. до 31 юли,  да не прибират реколтата от зърнено-житни култури. В замяна на това задължение те ще бъдат компенсирани за евентуални загуби от по-късното прибиране на реколтата. Следователно, за подпомагане по тази дейност е необходимо селстостопанските площи с орнитологично значение да бъдат заети от такъв вид зърнено –житни култури, които съобразно естествените си биологични характеристики узряват и са готови за прибиране преди 31 юли.

По изложените съображения съдът намира, че писмото в оспорената му част е съобразено с материалноправните разпоредби на Наредба № 7 / 2015г., както и на целта на мярка 10 “Агроекология и климат”.

Ответникът претендира присъждане на направените от него разноски за възнаграждение на вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. На основание чл.143, ал.4 от АПК разноски на ответника се дължат, както следва: 400 лв. за вещо лице, внесени с вносни бележки от 13.07.2016г. и 21.09.2016г. ( л.192 и л.232) и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.

Така мотивиран и на основание чл.173, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Добрич

                                  Р   Е   Ш   И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на “Агро 21-2006” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, Община Добричка, представлявано от С.В.З. срещу “Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г.“ с изх. № 02-080-2600/1625 от 19.05.2016г. на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция в частта, в която е установено неодобрение на заявени площи по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и Ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 4 ““Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар” (ВПС4.1.3).

 ОСЪЖДА “Агро 21-2006” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, Община Добричка, представлявано от С.В.З. да заплати на Държавен фонд "Земеделие” гр.София сумата от 700 / седемстотин/ лева – разноски по делото за възнаграждение на вещо лице и за юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 ( четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд.

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: