Р Е Ш Е Н И Е

 

                          /20.10.2016г., гр.Добрич

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИЛВИЯ САНДЕВА

 

           При участието на секретаря И.Д. като разгледа докладваното от съдия С.Сандева адм. дело № 244 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.50, ал.1 от Наредба № 7 от 24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г.   

Образувано е по жалба на “Агро 21 - 2006” ООД, ЕИК 124698461, със седалище и адрес на управление с.Плачи дол, община Добричка, представлявано от управителя П.С.Т., срещу уведомително писмо № 02-080-2600/1625/19.05.2016г. на заместник - изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” - РА за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г. в частта относно неодобрените за участие площи по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитогологично значение (ВПС 4.1)” с код АК 2 в размер на 137, 73 ха от общо заявените за подпомагане площи в размер на 434, 07 ха. В жалбата се излагат доводи за нищожност на оспореното писмо, тъй като заместник - изпълнителният директор на ДФЗ – РА не е оправомощен да издава актове от този вид по Наредбата. Сочат се доводи и за унищожаемост на писмото като постановено при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон. Твърди се, че съгласно чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на агроекологичните дейности по направлението по чл.3, т.2 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат в специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски, съгласно приложение № 1. Видно от приложение № 1 на цитираната наредба, всички неодобрени от ДФЗ – РА парцели попадат в землищата на населените места, включени в специализирания слой на местообитанията на зимуващите видове гъски за кампания 2015, поради което неправилно административният орган е приложил материалния закон. Твърди се, че при издаването на акта е нарушен принципът за съразмерност в административното производство, визиран в чл.6 от АПК, който задължава административният орган да осъществява правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. Сочи се и нарушение на чл.59, ал.2, т.7 от АПК, тъй като в заключителната част на уведомителното писмо не е указано правилно и ясно пред кой орган, по какъв ред и в какъв срок може да се обжалва акта. Допълнително в пледоарията по същество се сочи, че неодобрението на заявените площи въз основа на предоставения с писмо на МЗХ специализиран слой е в противоречие с нормативноопределените граници на специализирания слой на местообитанията на зимуващите видове гъски съгласно приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 Наредба № 7/24.02.2015г. Излагат се съображения, че след като в приложението към наредбата са посочени целите землища на населените места, третите лица са получили права да заявят подпомагане по това приложение и са ги реализирали, не може с едно писмо на МЗХ да се изменя подзаконов нормативен акт, като се променят границите на определения с него специализиран слой. Иска се обявяване нищожността на оспорения административен акт или евентуално неговата отмяна.

Ответникътзаместник - изпълнителният директор на ДФ “Земеделие”-Разплащателна агенция, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата по подробно изложени в писмена защита съображения. Счита, че оспореният акт представлява законосъобразен административен акт, издаден по надлежния ред, от компетентния за това орган и при правилно прилагане на материалноправните норми, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена. Оспорва възражението за нищожност на оспорения акт, като се позовава на разпоредбата на чл.20а, ал.1 от ЗПЗП. Изтъква, че уведомителното писмо е издадено след извършване на всички административни и кръстосани проверки в ИСАК, в резултат на които е установено, че част от декларираните площи не попадат изцяло или частично в специализирания слой, предоставен с писмо на МЗХ № 01-0400/69 от 20.04.2016г., поради което и на основание чл.26, т.6 от Наредба № 7/24.02.2015г. са неодобрени за участие. Твърди, че ДФЗ – РА действа при условията на обвързана компетентност и няма право да одобрява за плащания площи, които не попадат в специализирания слой, определен от МЗХ. Излага доводи, че съгласно чл.1, ал.2, т.3 от горецитираната наредба подпомагането се предоставя с цел опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура 2000, преди да са влезли в сила задължителните ограничения, наложени от плановете им за управление и заповедите за обявяването им, издадени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Списъкът в приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. не изпълнява целите на Наредбата и на регламентите на ЕО, тъй като е твърде общ, без конкретизация на дадените парцели, поради което не може да се ползва за одобрение на заявените за подпомагане площи. Претендира направените по делото разноски включително и юрисконсултско възнаграждение.      

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и въз основа на наведените от страните доводи и възражения, намира следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, адресат на административния акт, в рамките на 14-дневния срок от съобщаването му, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна.

От данните по административната преписка се установява, че на 04.05.2015г. жалбоподателят “Агро 21 – 2006” ООД е подал общо заявление за подпомагане за кампания 2015 година с уникален идентификационен номер (УИН) 08/200515/83354, с което е декларирал за подпомагане 22 броя парцела с обща площ от 434, 07 ха по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г., с направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитогологично значение (ВПС 4.1)” , с код АК2. С процесното уведомително писмо № 02-080-2600/1625/19.05.2016г. на заместник - изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” - РА за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г. жалбоподателят е уведомен, че 296, 34 ха от заявените площи са одобрени за подпомагане, а останалите 137, 73 ха са неодобрени, като одобрените и неодобрените площи са посочени в таблица № 1 на писмото, а парцелите, които частично или изцяло са неодобрени, както и причините за неодобрението им – в таблица №2. В мотивите към таблица № 2 на оспорения акт е посочено, че 8 броя от заявените парцели с код АК2 или част от тях попадат извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” и съгласно чл.26, т.6 от посочената наредба са неодобрени за участие. Уведомителното писмо е връчено на управителя на дружеството на 25.05.2016г., съгласно отметката върху последната страница на писмото.

От приложеното по делото уведомително писмо с вх.№ 01-0400/69/20.04.2016г. на ДФЗ – РА е видно, че на 20.04.2016г. МЗХ е предоставило на ДФЗ – РА нови специализирани слоеве по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020г., сред които и специализиран слой местообитания на зимуващи видове гъски в орнитологично важни места. В писмото е посочено, че в МЗХ е получен сигнал от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) за нецелесъобразно прилагане на агроекологичните дейности за зимуващи гъски и за червеногуша гъска по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020г. поради заявяване на площи във физически блокове, в които е малко вероятно да кацнат да се хранят гъски с оглед на доказания прогонващ ефект на ветрогенераторите спрямо тях. Според експертите от БДЗП немалка част от площите се намират във физически блокове в непосредствено съседство с ветрогенератори, които застрашават уязвимите видове птици, което налага прецизиране на специализираните слоеве за прилагане на дейностите върху площи по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение”, определени в чл.5, ал.3 от Наредба № 7/24.02.2015г. След проведена съвместна среща между представители на МЗХ, МОСВ и БДЗП е поет ангажимент от страна на БДЗП да се предоставят актуални специализирани слоеве, които да обхванат действителните, ключови за храненето на птиците територии, като бъдат изключени териториите с неблагоприятен екологичен ефект поради наличието на опериращи ветрогенератори. С писмо с вх.№ 62-122/25.03.2016г. са предоставени данни за разпространение на зимуващи и червеногуши гъски за нуждите на направление “Поддържане на местообитанията на защитени видове птици в обработваеми земи с орнитологично значение” по мярка 10 “Агроекология и климат”, въз основа на които са изготвени нови специализирани слоеве на местообитанията на зимуващите видове гъски и червеногуша гъска. В писмото е посочено, че тези данни могат да бъдат използвани при извършване на проверките по чл.4, ал.1 от Наредба № 7/2015г., като проверките следва да се извършват спрямо физически блокове, попадащи с цялата си площ в съответните слоеве, в допълнение на проверките по чл.26 от Наредбата. Подчертано е, че одобрената площ от парцелите по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми  земи с орнитологично значение” следва да е тази, получена въз основа на сечение на площта на земеделския парцел (попадащ изцяло в специализираните слоеве при кандидатстване съгласно съответните приложения от Наредба № 7) спрямо съответните физически блокове, които изцяло попадат в новите предоставени слоеве.

От назначената по делото съдебно - техническа експертиза, неоспорена от страните и кредитирана от съда като обективно и компетентно изготвена, се установява, че заявените от жалбоподателя 22 броя парцела подадат с цялата си площ в одобрения специализиран слой на местообитанията на зимуващите гъски съгласно приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. Според обясненията на вещото лице одобрението респективно неодобрението на заявените площи е извършено въз основа на определен от МЗХ специализиран слой, данните за който са предоставени на ДФЗ – РА с писмо с вх.№ 01-0400/69 от 20.04.2016г. Новият слой е изготвен на основание подаден цифров модел от Българско дружество за защита на птиците, с който е изключена голяма част от площта на землищата, включени в специализирания слой съгласно приложение №1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба  № 7/24.02.2015г.

Видно от заключението на вещото лице, в определения от МЗХ слой попадат 14 броя от заявените за подпомагане парцели. 8 броя от декларираните парцели са изключени, като парцелите и причините за изключването им са описани в приложение № 3 към заключението. След извършена справка в МЗХ и ДФЗ – РА, Дирекция “Директни плащания” вещото лице е установило, че БЗС 56695-45-5-2 с.Плачи дол с площ 4, 01 ха; БЗС 56695-45-7-2 с.Плачи дол с площ от 12, 22 ха и БЗС 56695-45-8-1 с.Плачи дол с площ от 2,3 ха попадат изцяло в определения от МЗХ специализиран слой, но са изключени от подпомагане с мотива, че физически блок 45, в който те са разположени, не попада с цялата си площ в специализирания слой. По отношение на БЗС 56695-45-6-1 с.Плачи дол с площ от 17, 82 ха; БЗС 56695-418-8-2 с.Плачи дол с площ от 45, 73 ха и БЗС 67773-23-1-1 с.Снягово с площ от 27, 86 ха експертизата е установила, че са изключени от подпомагане, тъй като попадат частично в специализирания слой, а по отношение на БЗС 56695-431-6-1 с.Плачи дол с площ 16, 02 ха и БЗС 58181-41-3-1 с.Преселенци с площ от 11, 77 ха – поради това, че не попадат изцяло в специализирания слой. При изслушването му в съдебно заседание вещото лице е пояснило, че са изключени от подпомагане всички парцели, които са включени във физически блокове, които не попадат изцяло в специализирания слой, независимо от това дали те самите попадат изцяло или частично в този слой. 

При така очертаната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :

Процесният акт е издаден по реда на по чл.50, ал.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020г., като предмет на оспорване в настоящото производство е само частта му, в която не са одобрени за участие в мярката 137, 73 ха от заявените от жалбоподателя площи за подпомагане, идентифицирани с код АК2. Съгласно чл.11а от ЗПЗП ДФ “Земеделие” е акредитиран за единствена разплащателна агенция на Република България за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС, като според § 1, т.13 от ДР на ЗПЗП Разплащателната агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки. Изпълнителният директор на ДФ “Земеделие”, който е изпълнителен директор и на разплащателната агенция, организира и ръководи дейността на агенцията и я представлява, като с новата ал.4 на чл.20а от ЗПЗП (обн. ДВ бр.12/2015г.) е предвидена възможност той да делегира определени свои правомощия на заместник - изпълнителните директори на фонда. По силата на тази норма изпълнителният директор на ДФ “Земеделие” – РА е издал заповед № 03-РД/323/11.03.2015г., с която е овластил заместник - изпълнителния директор на фонда Живко Т. Живков да издава и подписва уведомителни писма за одобрените и неодобрените за участие парцели по мярка “Агроекология и климат”. Оспореното писмо е подписано именно от това лице в качеството му на заместник – изпълнителен директор на фонда. Следователно то е издадено от компетентния административен орган в кръга на предоставените му правомощия и в необходимата писмена форма, поради което е валиден административен акт. Неоснователно е възражението на жалбоподателя за нарушаване на разпоредбата на чл.59, ал.2, т.7 от АПК, тъй като в писмото точно и ясно е записано пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва. Основателни са обаче възраженията му за допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон, обуславящи незаконосъобразността на обжалваното писмо по същество.

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 от АПК административният акт следва да съдържа фактическите и правните основания за издаването му, т.е. да е мотивиран. Мотивите са съществен реквизит на всеки акт и представляват единство между фактически и правни основания за издаването му, като няма пречка те да се съдържат и в друг документ, към който акта препраща и който се намира в административната преписка. Мотивите към акта позволяват на адресата да разбере волята на административния орган и да защити адекватно правата си, като същевременно определят и границите на съдебния контрол за законосъобразност. Видно от съдържанието на оспорения акт, административният орган се е задоволил да посочи единствено, че в резултат на извършените административни проверки е установено, че част от заявените парцели не попадат с цялата си площ в специализирания слой, поради което са неодобрени за участие в мярка 10 “Агроекология и климат”. Никъде обаче в акта не е посочено по какъв ред и начин е установено, че декларираните площи попадат извън специализирания слой. Не е посочено какви видове административни проверки са извършени и въз основа на какви данни са направени констатациите в тях. В писмото не се съдържа позоваване на каквито и да е справки, писма и други документи, от които да се направи извод с какви средства и методи и въз основа на какви критерии е извършено одобряването респективно неодобряването на заявените площи. Едва в производството пред съда административният орган е приложил писмо с вх.№ 01-0400/69/20.04.2016г., с което МЗХ му е предоставил нов специализиран слой за извършване на проверките по чл.5 от Наредба № 7/24.02.2015г., но това не може да замести липсващите фактически мотиви за издаването на акта. В оспореното писмо няма изрично препращане към писмото на МЗХ, за да се приеме, че то е част от административната преписка, съдържаща мотивите на административния орган за неодобряване на спорните парцели. Вярно е, че заключението на вещото лице установява, че административният орган е постановил акта си именно въз основа на предоставения с това писмо слой, но то е само средство за проверка на правилността на административния акт, а не за допълване или тълкуване на неговото съдържание. Липсата на мотиви прави незаконосъобразен актът в оспорената му част и е основание за неговата отмяна в тази част.  

На следващо място като фактическо основание за издаване на оспореното писмо е посочено, че процесните осем земеделски парцела или части от тях попадат извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г., а като правно основание - чл.26, т.6 от Наредбата. Видно от разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата, за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл.3, т.2 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат в специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски, съгласно приложение №1, съставляващо списък на землищата, в които има местообитания на зимуващите видове гъски. От друга страна чл.26, т.6 от Наредбата предвижда, че не се одобряват за участие в мярка 10 “Агроекология и климат” парцели, заявени за дейности по чл.3, т.2, които не попадат с цялата си площ в съответния специализиран слой за зимуващите видове гъски. В цитирания текст не е посочено кой е съответният специализиран слой, но от логическото и систематичното му тълкуване се налага извода, че се касае за специализирания слой съгласно приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата. Следователно единственият правнорелевантен факт за неодобряване за участие в мярка 10 “Агроекология и климат” по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитогологично значение (ВПС 4.1)” с код АК2 е земеделските парцели да не попадат с цялата си площ в специализирания слой на местообитанията на зимуващите видове гъски съгласно приложение №1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. Видно от изслушаната по делото съдебно - техническа експертиза, спорните осем парцела попадат изцяло в специализирания слой съгласно приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата, поради което разпоредбата на чл.26, т.6 от Наредбата е неприложима спрямо тях и неправилно административният орган не ги е одобрил за участие в мярка 10 “Агроекология и климат”.

В случая незаконосъобразно административният орган е определил недопустимите за подпомагане площи съобразно писмо с вх. № 01-0400/69/20.04.2016г., с което МЗХ му е предоставил нов специализиран слой за зимуващите видове гъски. Площта и границите на специализирания слой за зимуващите видове гъски са нормативноопределени с горецитираната наредба, поради което изменението им може да стане единствено и само по реда и при условията за изменение на подзаконов нормативен акт. С новоизработения от МЗХ слой са коригирани размерът и границите на определения в наредбата слой, което по съществото си е недопустимо изменение на нормативен акт в разрез с всички нормотворчески правила и принципи. Съгласно императивната разпоредба на чл.79 от АПК нормативните административни актове, какъвто безспорно е и Наредба № 7/24.02.2015г., се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Горепосоченото писмо, с което МЗХ е предоставил новия специализиран слой на зимуващите видове гъски, не е правнонормативен акт, с който може да се изменя или допълва действащ подзаконов нормативен акт, поради което неправилно и незаконосъобразно заместник – изпълнителният директор на ДФЗ – РА се е позовал на него при издаване на уведомителното писмо. Безспорно компетентният да измени тази наредба орган е именно министърът на земеделието и храните по силата на законовата делегация на чл.9а от ЗПЗП, но само по предвидения за това ред за издаване, удостоверяване и обнародване на нормативен административен акт, който в случая изобщо не е спазен. Неоснователно е възражението на ответника, че ДФЗ – РА няма право да одобрява за плащания площи, които не попадат в специализирания слой, определен от МЗХ. Действително ДФЗ – РА действа при условията на обвързана компетентност, но при наличието на предвидените в Наредбата материалноправни предпоставки, а не с оглед на акт от ненормативен характер, който противоречи на действащ нормативен акт.

Не може да се сподели доводът на ответника, че списъкът в приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. е неприложим, тъй като не изпълнява целите на чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата и регламентите на ЕО. Първо, съгласно чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата, подпомагането се предоставя за опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура 2000, преди да са влезли в сила задължителните ограничения, наложени от плановете им за управление и заповедите за обявяването им, издадени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Никъде по делото не се твърди, а и не се представят доказателства, че землищата, включени в списъка на приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата № 7/2015г., са извън местата от Натура 2000, за да се приеме, че те не отговарят на целите на чл.1, ал.2, т.3 от Наредбата и не подлежат на подпомагане по мярка 10 “Агроекология и климат”. Второ, съгласно чл.28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.) плащанията за агроекология и климат се отпускат на земеделски стопани за изпълнение на агроекологични ангажименти по отношение на земеделска земя, която се определя от държавите членки и която включва, но не се ограничава до земеделската площ, определена в чл.2 от настоящия регламент. Следователно регламентът разрешава на държавите членки да приемат определени мерки за прилагането му, като сами определят земеделските площи, по отношение на които е допустимо подпомагането по мярка 10 “Агроекология и климат”. Именно затова е приета и Наредба № 7/24.02.2015г., поради което не може да се приеме, че определените с нея специализирани слоеве за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл.3, т.2 от Наредбата “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” са в противоречие с правото на ЕС. Единствено предположението на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), данни за което се съдържат в горецитираното писмо на МЗХ, че в тези слоеве са включени площи, в които е малко вероятно да кацнат да се хранят гъски, поради прогонващия ефект на съществуващите в тях ветрогенератори, не е достатъчно да обоснове извода, че приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. нарушава разпоредбите на чл.28 Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. и е неприложимо поради това. Ето защо, след като е налице действащ нормативен акт, в който е определен специализираният слой за зимуващите видове гъски, административният орган е следвало да се съобрази именно с него, а не с новоприетия от МЗХ слой, поради което издаденият от него акт е процесуално незаконосъобразен. И макар че в писмото е посочено, че териториите, определени в чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г., стоят в основата на проверките на заявлението, те реално не са взети предвид при определяне на допустимите за подпомагане площи. Следователно административният орган е изложил неверни фактически обстоятелства, които не съответстват на нормата на чл.26, т.6 от Наредбата, която изключва от участие само тези земеделски парцели, които не попадат с цялата си площ в определения от наредбата специализиран слой, поради което издаденият от него акт е незаконосъобразен и по същество.

Независимо от това, дори и да се приеме, че изменението на специализирания слой е било допустимо и административният орган е следвало да се съобрази с определения от МЗХ слой, то не е спазена разпоредбата на чл.34 от АПК. Точният размер и точните граници на специализирания слой са от решаващо значение както за дейността на ДФЗ - РА по приложение на мярка 10 “Агроекология и климат”, така и за самите земеделски производители при и по повод подаване на заявленията за подпомагане. От тях зависи възникването и упражняването на правото на подпомагане на земеделските производители за извършването на агроекологични дейности по направленията по чл.3 от Наредба № 7/24.02.2015г. За разлика от Наредба № 105/22.08.2006г. в Наредба № 7/24.02.2015г. не е предвиден специален ред за ежегодно обновяване и одобряване на специализирания слой, поради което изменението му следва да се разглежда като част от производството по приемане и разглеждане на заявленията за подпомагане по мярка 10 “Агроекология и климат”. Ето защо, заместник – изпълнителният директор на ДФЗ - РА е следвало да осигури възможност на жалбоподателя да се запознае с доказателствата по изменението на слоя, да изрази становище по тях, както и да направи своите искания и възражения. Обстоятелството, че актът е съставен въз основа на официална информация от МЗХ, не освобождава административния орган от задължението да уведоми за настъпилите промени в слоя и да обсъди всички относими доказателства и възражения на засегнатото от акта лице. Затова, като не го е сторил, административният орган е допуснал съществено процесуално нарушение, с което е ограничил правото на защита на жалбоподателя. Наред с това, административният орган е тълкувал неправилно приложимите правни норми, тъй като три от спорните земеделски парцели попадат изцяло в новоопределения слой и по отношение на тях не са налице условията за неодобряване по чл.26, т.6 от Наредбата. В случая незаконосъобразно административният орган е приел, че след като физическите блокове, в които тези парцели се намират, не попадат изцяло в специализирания слой, то и самите парцели не подлежат на подпомагане по направлението по чл.3, т.2 от Наредбата. Както в чл.5, ал.3, т.1, така и в чл.26, т.6 от Наредба № 7/24.02.2015г. изрично е посочено, че не се одобряват за участие в мярка 10 “Агроекология и климат” земеделски парцели, а не физически блокове, които с цялата си площ не попадат в специализирания слой. Земеделски парцел и физически блок са две различни правни понятия, като легалните определения за тях са дадени в §1, т.3 и т.7 от ДР на Наредба № 7/24.02.2015г. Смесвайки недопустимо тези две понятия, административният орган е направил погрешни фактически и правни изводи, което е още едно основание за незаконосъобразност на оспорения акт.

        От всичко изложено дотук се налага изводът, че процесното писмо страда от редица пороци, водещи до неговата незаконосъобразност до степен на унищожаемост, поради което същото следва да бъде отменено в оспорената му част. Предвид естеството на акта, който не позволява решаването на въпроса по същество, както и на основание чл.173, ал.2 от АПК преписката следва да бъде изпратена на административния орган за ново произнасяне по заявлението за подпомагане на жалбоподателя при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

           С оглед на изхода от спора, ответникът няма право на разноски по делото.  Жалбоподателят не е претендирал такива, поради което и съдът не се произнася по дължимостта им.

            Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2, във вр. чл.173, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на “Агро 21 - 2006” ООД, ЕИК 124698461, със седалище и адрес на управление с.Плачи дол, община Добричка, представлявано от управителя П.С.Т., уведомително писмо № 02-080-2600/1625/19.05.2016г. на заместник - изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – РА за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г. В ЧАСТТА, в която са неодобрени за участие по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитогологично значение (ВПС 4.1)” с код АК 2 от мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г. 8 броя земеделски парцела на площ от 137, 73 ха от общо заявените за подпомагане 22 броя земеделски парцела на площ от 434, 07 ха.

ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 година с уникален идентификационен номер (УИН) 08/200515/83354/04.05.2015г. на “Агро 21 - 2006” ООД, ЕИК 124698461, със седалище и адрес на управление с.Плачи дол, община Добричка, представлявано от управителя П.С.Т., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.                       

            РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                                  Административен съдия :