Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……13.07.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                               НЕЛИ КАМЕНСКА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 243/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1221/ 06.06.2016 г. на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Добрич, подадена чрез Началника на Сектор “ПП” – Ж.М. срещу Решение № 188/ 22.04.2016 г. по нахд № 1586/ 2015 г. на РС - Добрич, с което е отменено НП № 15 – 0851 – 002224/ 05.11.2015 г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР Добрич.

Касаторът настоява, че първоинстанционното решение е необосновано и неясно. Прави оплакване, че съдът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 13 от НПК, по чийто ред се разглеждат административнонаказателните дела пред РС, като в рамките на своята компетентност не е взел всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина. Счита, че е нарушено правото на защита на административнонаказващия орган чрез игнориране на текста на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП. Сочи, че деянието е точно описано и няма място за съмнение относно нарушението. Признава, че не е работела системата за видеозаснемане, но е налице свидетел – очевидец на нарушението и неправилно съдът не е кредитирал неговите показания. Изтъква, че нарушителят е известен, нарушението е установено по безспорен и категоричен начин, както и че конкретното нарушение е с висока степен на обществена опасност, както поради това че с неспазването на светлинния сигнал се създават предпоставки за ПТП, така и с оглед личността на нарушителя, който многократно е наказван за нарушения по ЗДвП. Иска да бъде отменено съдебното решение и да бъде потвърдено НП като правилно и законосъобразно.

В съдебно заседание касаторът – редовно призован, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Ответникът – К.А.И. ***, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. М.З., която оспорва жалбата  и иска да бъде отхвърлена като неоснователна. Настоява да бъде потвърдено решението на ДРС.  

Представителят на ОП - Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с доводите и становищата на страните и заключението на участващия по делото прокурор, както и предвид задължението му за служебна проверка на решението с оглед разпоредбата на чл. 218 АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в съответствие с установения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

С Решение № 188/ 22.04.2016 г. по нахд № 1586/ 2015 г. на РС - Добрич е отменено изцяло НП № 15 – 0851 – 002224/ 05.11.2015 г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР Добрич, с което на К.А.И. за нарушение по чл. 6, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100.00 лв. /сто лева/ и и на основание Наредба № Із – 2539 на МВР са отнети 8 контролни точки.

ДРС е приел жалбата за допустима. Посочил е, че е подложил на цялостна проверка обжалваното наказателно постановление. Описал е какво нарушение е вменено на жалбоподателя, след което е указал, че НП е съставено при особено съществени нарушения на установените в ЗАНН правила за съставяне на АУАН, поради което този акт не се ползва с установената в чл. 189, ал. 2 ЗДвП доказателствена сила. Счел е, че наличието на нарушение не е установено по безспорен и несъмнен начин, като е приел, че възиваемата страна не е ангажирала доказателства в подкрепа на установената в НП фактическа обстановка. До този извод съдът е стигнал единствено поради обстоятелството, че липсвал запис от системата за видеонаблюдение на нарушението. С оглед на това е счел нарушението за недоказано и е отменил НП.

Настоящият съдебен състав не споделя направените от въззивния съд изводи, водещи до отмяна на НП. Тези изводи са погрешни, не кореспондират със събраните по делото доказателства, нито с материалния закон.

На първо място, липсват каквито и да е мотиви и указване на пороци, които да сочат, както съдът е записал на “особено съществени нарушения на установените в ЗАНН правила за съставяне на АУАН”. АУАН № 2224 от 15.10.2015 г. е съставен от мл. инспектор Богомил Радков А. на длъжност младши автоконтрольор при сектор ПП ОДМВР Добрич. В този смисъл актът е съставен от компетентен орган. АУАН е съставен в присъствие на свидетел – очевидец на нарушението. В самия акт е посочено нарушението, мястото на извършването му, нарушителят и законовите разпоредби, които са нарушени. В този смисъл АУАН съдържа всички реквизити по смисъла на чл. 42 от ЗАНН. Липсва ЕГН на свидетеля, но е записана длъжността му, местоработата и качеството му на очевидец, поради което липсата на ЕГН не пречи да бъде идентифициран свидетелят. АУАН е връчен надлежно на нарушителя, който е записал в него относно възраженията: “ИМАМ”, подписал се е собственоръчно. С оглед на това и при изпълнение на законовите изисквания за съставяне на АУАН буди недоумение изводът на съда, че АУАН бил съставен при особено съществени нарушения на установените в ЗАНН правила за съставяне на АУАН. Напротив АУАН е изряден, съответен на закона и с оглед на това се ползва с доказателствената сила по чл. 189, ал. 2 от ЗДвП.

На следващо място, в съдебно заседание са разпитани актосъставителят и свидетелят – очевидец, които са потвърдили описаната в АУАН фактическа обстановка. С техните показания въззиваемата страна е представила доказателства в подкрепа на съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП. Съдът е игнорирал тези показания, без да се мотивира защо. Това е грубо нарушение на закона и в този смисъл доводите в касационната жалба са основателни.

Липсата на запис не променя фактическата обстановка и не пречи да се разбере авторството на деянието, вида на нарушението. С показанията на свидетелите нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин. Съдът е следвало при липса на опровергаващи доказателства да кредитира показанията на свидетелите и да потвърди НП. Последното е издадено от компетентен орган. Този факт и не се оспорва от жалбоподателя. Фактическата обстановка в НП е описана ясно и точно и съответства на тази в АУАН. НП съдържа всички реквизити по чл. 57 от ЗАНН. Връчено е надлежно на наказаното лице на 17.11.2015 г., което е удостоверено с подписа му в разписката към НП.  

С оглед изложеното се налага изводът, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на НП. Настоящият състав намира, че наказателното постановление следва да се потвърди изцяло, както и че наложеното наказание с НП е правилно определено, тъй като същото е в предвидения от закона размер.

Предвид горното, настоящата инстанция счита, че издаденото НП е изцяло законосъобразно, а като е направил противен правен извод, който не съответствува на закона и на събраните по делото доказателства, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. Тъй като делото е изяснено от фактическа страна и не се налага събиране на нови доказателства, следва да бъде постановено решение по същество, с което обжалваното съдебно решение бъде отменено, а НП да бъде потвърдено.

С оглед горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд Добрич,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 188/ 22.04.2016 г. по нахд № 1586/ 2015 г. на РС - Добрич, с което е отменено НП № 15 – 0851 – 002224/ 05.11.2015 г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА НП № 15 – 0851 – 002224/ 05.11.2015 г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР Добрич.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

 

                                                                                                       2……………………..