Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……12.07.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                               НЕЛИ КАМЕНСКА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 238/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба вх. № 1208/ 02.06.2016 год. на Митница Варна, подадена чрез юрисконсулт Тодор Караславов, срещу Решение по нахд № 32/ 2016 год. на БРС, с което е отменено Наказателно постановление № 281/2015 от 22.12.2015 г. на Началника на Митница Варна, с което за нарушение  на разпоредбата на чл. 94а, ал. 1, предложение второ от ЗАДС на основание чл. 117, ал. 1 от ЗАДС на “Евроинвест” ЕООД, ЕИК 118045267, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” № 7, офис 7, управлявано и представлявано от Н.С.Н., ЕГН **********, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/.

Касаторът настоява, че решението на БРС е неправилно и незаконосъобразно. Излага доводи, че е неправилен изводът на съда за липса на нарушение от страна на наказаното лице.  Настоява, че посочените от наказаното лице и възприети от съда причини за промяна на местоназначението на акцизната стока, не се дължат на непреодолима сила. Обръща внимание, че съгласно съставения акт стоката не е била задържана, поради което правилно е присъдена равностойността й, определена по пазарна цена. Иска да бъде отменено решението на БРС и да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Караславов, който поддържа жалбата по изложените в нея основания.

           Ответникът – “Евроинвест” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Х., която оспорва жалбата и настоява да бъде оставено в сила решението на БРС като правилно и законосъобразно.

Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна. Дава становище, че възникналите според него форсмажорни обстоятелства са обусловили нуждата от промяна в курса на превозваните стоки.  

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218, ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. 

С Решение № 48 от 11.04.2016 г. районният съд е отменил наказателно постановление № 281/2015 от 22.12.2015 г. на Началника на Митница Варна, като е приел, че наказаното дружество е добросъвестен търговец, който е изпълнил всички изисквания и необходими процедури относно извършвания превоз на 24.08.2015 г., като е спазил изискванията на чл. 33, ал. 3 от ЗАДС. В този смисъл БРС е стигнал до извода, че дружеството не е допуснало нарушения на ЗАДС при осъществяване на доставката, от които да са настъпили вреди за някого, включително за бюджета. Този извод съдът е обосновал с настъпване според него на обстоятелство, независещо от наказаното лице и след предприемане действия по доставката.

Касационният състав счита, че така постановеното решение е незаконосъобразно, като постановено в противоречие със събраните доказателства и в противоречие със закона, с оглед на което е налице основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК за неговата отмяна.

Съображенията за това са следните:

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателно постановление №  281/2015 от 22.12.2015 год. на началника на Митница Варна, с което на “Евроинвест” ЕООД, ЕИК 118045267, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” № 7, офис 7, управлявано и представлявано от Н.С.Н., ЕГН **********, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/, за това че:

            На 22.08.2015 г. лицензираният складодържател “Полисан” АД издал Акцизен данъчен документ № 2000018628 (Уникален контролен № 0000000001690808) за стока с количество при 15 градуса С – 2 989 литра, описана като “газьол ПКЦ до 0.001 % сяра за отопление /червен/”, тарифен код по КН на ЕС (КН) – 27101943, и акцизна ставка за хиляда литра – 50 (петдесет) лв., съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗАДС. За получател по документа е вписано дружеството “Евроинвест” ЕООД, ЕИК 118045267. Към същия документ е издаден Документ за удостоверяване предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на доставка по образец съгласно Приложение 14а от ППЗАДС, като в документа за удостоверяване за “получател” е вписано дружеството “Евроинвест” ЕООД, а за “потребител” – КД “Палма – 93 – СД – Вега – 44 – Началников, Стоянов и с-ие”, ЕИК 124025002. За точен адрес на мястото е вписано: с. Кранево, общ. Балчик, хотел “Палма”, а за превозвач – “Евроинвест” ЕООД. За осъществяване на доставката е посочено МПС с ДКН СС2726АК. На 24.08.2015 г. чрез система за глобално позициониране е извършено GPS наблюдение на доставката с маркирано гориво с предназначение за отопление от митнически служители в ТКЦ при Митница Русе, като са изготвени съответно и справки за наблюдението. Установено е, че разтоварването на маркираното гориво вместо в с. Кранево, общ. Балчик, е извършено в с. Оброчище, общ. Балчик. Уведомена е Митница Варна. На 27.08.2015 г. служители от Митница Варна извършват проверка при потребителя, посочен в документа по Приложение 14а. Управителят на дружеството – П.Н. дал обяснения, че горивото е разтоварено в с. Оброчище, ул. Малина № 3. Проверяващият екип посещава адреса и установява количество от 2 980 л в два резервоара, до които били разположени оранжерии. В обяснение П.Н. посочва, че използва горивото за промишлени цели – отопление на оранжерии, като поради техническа грешка в документа за доставка бил посочен адресът на фирмата в с. Кранево. Извършена е проверка и е установено, че уведомление за промяна на мястото на доставка не е подавано. Административнонаказващият орган е приел в резултат на проверката, че дружеството “Евроинвест” ЕООД с доставката на маркираното гориво, в различен от посочения в документа по чл. 33, ал. 3 документ, е нарушило разпоредбата на чл. 94а, ал. 1 от ЗАДС, предложение второ, като на основание чл. 117, ал. 1 от ЗАДС е наложил минималния размер наказание. Изложил е мотиви за размера на санкцията, обсъдил е възражението на наказаното лице и се е обосновал защо не го приема, както и защо счита, че е налице щета за бюджета, съответно защо приема, че се налага присъждане равностойността на стоката.

Съдът е счел жалбата за допустима. Описал е подробно фактическата обстановка, която е приел за установена. Стигнал е до извод, че НП е издадено от компетентен орган.

За да отмени наказателното постановление, БРС е изложил доводи за липса на нарушение от страна на наказаното лице. Обосновал е тези доводи с обясненията на св. Началников, който твърди,че е била налице опасност от пожар в резултат на извършваните заваръчни дейности в имота на хотел “Палма” и че именно той е предложил разтоварването на горивото да се извърши на друг адрес, а именно в с. Оброчище. Тези твърдения съдът е възприел като доказателство за наличие на непреодолима сила по смисъла на чл. 94а, ал. 3 от ЗАДС. Същевременно е добавил, че според съответния състав, дружеството не е виновно причинило конкретното административно нарушение. Според БРС АУАН е съставен срещу лице, което не е осъществило визираното в акта нарушение. Същевременно съдът е приел, че в АУАН било посочено, че превозеното гориво е намерено у адресата на доставката. В решението е записано, че бил безспорно установен фактът, че стоката е достигнала крайния си потребител, както и че единствено посоченото от наказващия орган нарушение било, че стоката е в друг имот на фирмата. По този начин мотивира заключението си за това, че стоката не е липсваща и не следва да се присъжда равностойността й.

Изводите на БРС са дълбоко погрешни, неправилни, несъответстващи на данните, съдържащи се в административната преписка, противоречащи и на събраните в съдебно заседание доказателства. Налице е превратно тълкуване на закона и на събраните доказателства, което е довело до постановяване на изцяло неправилно и незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.

На първо място, следва да се има предвид, че се касае за обективна отговорност на дружество – юридическо лице по смисъла на чл. 83, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗАНН. Така че не може въобще да се говори, че “не е виновно причинило дружеството конкретното административно нарушение”.

На второ място, разпоредбата на чл. 94а, ал.1 от ЗАДС е категорична: “Забранява се получаването на енергийни продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 4 от лица, които не разполагат с необходимите за целта съдове за съхранение или отоплителни инсталации за използване на енергийния продукт, както и доставката на такива продукти на места, различни от точния адрес, удостоверен в документа по чл. 33, ал. 3.” По делото няма спор,че наказаното лице е от една страна “получател” на маркираното гориво от складодържателя “Полисан” АД, а от друга страна, че е доставчик на това гориво до крайния потребител. Както получателят, така и потребителят са ясно записани в удостоверителния документ.

На следващо място, съдът е приел, че е била налице непреодолима сила на база вторите обяснения на св. Началников и обясненията на водача на автомобила от административната преписка, която непреодолима сила е попречила да се изпълнят изискванията на чл. 94а, ал. 1 предложение последно от ЗАДС. В съдебно заседание водачът не е разпитван. Делото е приключило с едно единствено съдебно заседание. Съдът не е съобразил, че първоначално П.Н. е дал съвсем други обяснения, приложени към протокола за проверка, а впоследствие е представил нови причини за промяната на адреса на доставка. Тази промяна в обясненията сочи на промяна в защитната теза в полза на наказаното лице. В съдебно заседание допуснатите от съда въпроси на процесуалния представител на жалбоподателя към св. Началников са насочващи, указващи на отговора, което е съществено нарушение. Освен това св. Началников обяснява, че: “Не съм преценил,че ще са толкова подробни (митническите служители). Те не могат да разберат на 4 км ли или на 5, там отгоре си следят.” Съдът не е изискал никакви доказателства за твърденията за извършван ремонт, за заваръчните работи и периода на извършването им, нито за местонахождението на резервоара, където е следвало да се разтовари маркираното гориво. Съдът не е изследвал защо П.Н. говори за “техническа грешка”, а след това “ за опасност от пожар”. Въпреки това е приел обясненията му и на тази база е мотивирал решението си. Като е кредитирал показанията на св. Началников, съдът е постановил един необоснован акт, който е в пълно противоречие с останалите доказателства по делото.

Мотивите на решението са в крещящо противоречие със закона. Дори и да беше налице непреодолима сила, за което няма никакви доказателства освен голословни твърдения, то законът предвижда процедура, която е императивна и само при нейното спазване може да се счете, че няма нарушение. Съдът не е обосновал защо счита, че наказаното лице няма задължение и не може да изпълни тази процедура. В случая наказаното лице е получател по сделката с акцизна стока и то с намалена акцизна ставка, като се явява данъчнозадължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗАДС.

В драстично противоречие с доказателствата по делото е, че в АУАН било посочено, че стоката е намерена у адресата, както и че е достигнала крайния потребител. Налице е приложен удостоверителен за предназначението и точния адрес на доставка на стоката. Самото наказано лице признава, че стоката не е разтоварена на мястото, посочено в документа. Този факт е установен с нарочна проверка на проверяващите митнически служители, за което са съставени и съответните документи. Липсват доказателства за извода на съда. Въпреки това съдът, неясно защо, приема, че е записано друго, различно от записаното. Тъй като именно стоката не е у крайния потребител, визиран в удостоверителния документ, не е отнета от третото лице, където е намерено съответно на търсеното количество газьол, то дружеството, нарушило разпоредбата, следва да заплати нейната равностойност, определена по пазарна цена, в какъвто смисъл е правилно постановено от административнонаказващия орган.

С оглед изложеното административнонаказателната отговорност на “Евроинвест” ЕООД е ангажирана при спазване на процесуалните правила и при точно и правилно прилагане на материалния закон. Настоящият състав извърши задълбочена проверка на НП, съпътстващите го действия, като не установи такива, които да налагат отмяната на НП. НП е изключително подробно, аналитично и съответно на закона мотивирано. Обсъдени са както възражението на санкционираното лице, обществената опасност на деянието, защо деянието не може да бъде счетено за маловажен случай, както и защо се налага да бъде приложена разпоредбата относно заплащане равностойността на стоката. НП, както и АУАН са издадени при спазване на всички административнопроизводствени правила и в съответствие с материалноправните норми. Деянието е доказано и правилно квалифицирано. Авторството е установено. Като е приел противно на изложеното, БРС е постановил един порочен акт, който следва да бъде отменен.

Предвид горното, настоящият касационен състав счита, че касационната жалба е основателна и следва да бъде уважена, а Решението на БРС като неправилно следва да бъде отменено.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 222 ал. 1 АПК,

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ Решение № 48 по нахд № 32/ 2016 год. на БРС, с което е отменено Наказателно постановление № 281/2015 от 22.12.2015 г. на Началника на Митница Варна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 281/2015 от 22.12.2015 г. на Началника на Митница Варна, с което за нарушение  на разпоредбата на чл. 94а, ал. 1, предложение второ от ЗАДС на основание чл. 117, ал. 1 от ЗАДС на “Евроинвест” ЕООД, ЕИК 118045267, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” № 7, офис 7, управлявано и представлявано от Н.С.Н., ЕГН **********, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/ и е присъдено “Евроинвест” ЕООД, ЕИК 118045267, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” № 7, офис 7, управлявано и представлявано от Н.С.Н., ЕГН **********, да заплати стойността на липсващата стока, предмет на нарушение: акцизна стока с количество при 15 градуса С – 2 989 литра - “газьол ПКЦ до 0.001 % сяра за отопление /червен/”, тарифен код по КН 27101943, в размер на 4199,54 лв. /четири хилядисто деветдесет и девет лева и 54 ст./, определена по пазарна цена, изчислена по смисъла на чл. 4, т. 39 от ЗАДС с Експертна оценка рег. № 32-272734/ 17.12.2015 г..

            Решението е окончателно. 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ:  1.                                                                                                                                

                                                                                                           2.