Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

218./гр.Добрич, 08.07.2016год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                      НЕЛИ КАМЕНСКА

 

          При участието на секретаря И.Д. и прокурора при ОП - Добрич РАДОСЛАВ БУХЧЕВ разгледа докладваното от съдия С.Сандева к.адм. д. № 236/2016г. по описа на АС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на глава ХІІ от  АПК.

           Образувано е по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 9/ 27. 04. 2016 год. по НАХД № 10/2016г. по описа на ГТРС, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000453/16. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на Т.Б.А. ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500, 00 лв.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, тъй като съдът не е оценил вярно доказателствата по делото и е направил необосновани изводи за липсата на извършено административно нарушение. Счита се за неправилен изводът на съда, че от наказателното постановление не става ясно за коя година не е платен данъкът на превозното средство. В случая нарушението се състои в това, че прегледът на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство. Видно от писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност” за процесния автомобил изобщо не е плащан данък. Обстоятелството, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила също е доказателство, че председателят на комисията е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Иска се отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдяните в жалбата нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал. 1, т. 1 и т.2 от НПК.

            Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, изразява становище за нейната неоснователност и иска решението на районния съд да бъде оставено в сила. Излага съображения, че след като в протокола за прегледа на автомобила е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък, това означава, че той е приел представения документ за редовен. Същият няма компетенции да разследва дали представеният документ действително е редовен и да откаже извършването на прегледа.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба и пледира за отмяна на решението на въззивния съд. Излага становище, че след като конкретният преглед е извършен през м. 01. 2015 год., то е следвало да бъде представен документ за платен данък на автомобила за предходната година, а от събраните по делото доказателства е видно, че данъкът не е плащан в продължение на няколко години.

Съдът, като съобрази направените оплаквания и извърши проверка на възззивното решение, при условията на чл.218, ал.1 и ал.2 от АПК, установи следното:

            Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

            Районният съд е бил сезиран с жалба от Т.Б.А. *** против наказателно постановление № 28-0000453/ 16. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500, 00 лв. В мотивите си районният съд е приел, че  на 18. 11. 2015 год. на жалбоподателя е бил съставен АУАН за това, че на 07. 01. 2015 год. около 10. 18 ч. в гр. Ген. Тошево на ул. “ххххх” № 3 в КТП на “ххххх” ЕООД, притежаващо разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “Фолксваген” с рег. № ххххх с протокол № 7131171, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал да извърши преглед на автомобил в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 без документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Районният съд, като е взел предвид, че прегледът е извършен на 07. 01. 2015 год., а съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ данъкът за превозни средства се плаща на две вноски - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим, е приел, че в наказателното постановление описаното нарушение не е достатъчно конкретизирано - не е посочено за коя точно година не е платен данъкът / за предходната или за някоя друга година /. Приел е, че от страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъкът и за коя година, като документалната проверка е извършена само чрез запознаване с протокола за извършен технически преглед. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. и цитираната в него справка от ТД “НС” от страна на АНО не са представени. Подчертал е, че в посоченото писмо и приложената справка не се съдържа информация за коя година не е бил платен дължимия данък, а именно на него се позовава наказващият орган в НП. Воден от тези свои съждения, съдът е направил крайния правен извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и го е отменил изцяло.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. Обжалваното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка, липса на доказателства за правнорелевантните факти и обстоятелства от значение за спора и при неизпълнение на служебните задължения на съда като инстанция по същество за разкриване на обективната истина по случая. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/2011 год. на МТИТС за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на л. а. марка “Фолксваген” с рег. № ххххх в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ, като документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредбата документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е регламентирано, че контролно техническият пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/, както и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От цитираните правни норми е видно, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от това дали съответният контролно технически пункт притежава достъп до базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато контролно техническият пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община, като в информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС се извършва автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство. Когато контролно техническият пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък от съответната община се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. В конкретния случай в протокол № 7131171/ 07. 01. 2015 год. е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Това удостоверяване обаче противоречи на данните в приложената по делото справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на проверявания лек автомобил. Именно тази справка е послужила като основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на наказаното лице, като наказващият орган се е позовал изрично на нея в постановлението си. Затова, при наличието на противоречива информация в различните документи от административнонаказателната преписка районният съд е следвало да изясни коя е причината за това - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС или представен документ за  платен данък с невярно съдържание. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което представлява съществено процесуално нарушение и води до отмяна на обжалваното решение. И тъй като разрешаването на спора по същество изисква да се установят факти и обстоятелства, които изобщо не са били обсъждани от съда, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който следва да събере допълнителни доказателства, като изиска справка от КАТ-Добрич кога и към коя община е регистриран процесният лек автомобил, справка от Дирекция “МДТ” към общината, в която е регистриран автомобилът, платен ли е данъка върху същия, кога и за какъв период, информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, от кога е внедрена системата, контролно технически пункт на “ххххх” ЕООД, гр. Ген. Тошево, ул. “ххххх “ № 3 има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобилът, от кога, начинът, по който работи системата, има ли възможност за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък върху л.а. марка “Фолксваген” с рег.№ ххххх към момента на извършения на 07. 01. 2015 год. периодичен технически преглед, а при необходимост да назначи съдебно-техническа експертиза с участието на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

  

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 9/ 27. 04. 2016 год. по НАХД № 10/2016г. по описа на Районен съд - гр. Ген. Тошево.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                    2…………………….