Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……13.07.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                               НЕЛИ КАМЕНСКА

 

             При участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 235/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

            Образувано е по касационна жалба вх. № 1205/ 02.06.2016 г., подадена от А.В.В. *** срещу Решение № 13 от 31.03.2013 г. на Районен съд Тервел.

            С жалбата се настоява, че решението на ТРС е незаконосъобразно. В. твърди, че не е налице извършено нарушение от същия, тъй като прегледът на ЗОЛ, който е извършил, е бил на 14.10.2015 г., четири дни преди да почине лицето. Бил извършен с всички задължителни изследвания. Отчетен е месец ноември, но за него не му било заплатено от РЗОК, поради което не е налице ощетяване на касата.

Ответникът по касационната жалба – РЗОК – Добрич, редовно призован, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич счита жалбата за неоснователна и предлага да бъде потвърдено решението на ТРС.

Административен съд - Добрич по реда на гл. ХП от АПК провери атакуваното решение изцяло. На основание чл. 218, ал. 2 от АПК преди да пристъпи към проверка правилността на обжалваното решение на основанията, посочени в касационната жалба, съдът извършва служебно проверка на валидността и допустимостта на същото.

При извършване на служебната проверка на решението настоящата инстанция намира, че същото е недопустимо и следва да бъде обезсилено.

Съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН при разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление. Жалбата до ТРС е подадена от д-р А.В.. Съдът я е приел за разглеждане, като в производството по делото от Районен съд - Тервел, като страна (жалбоподател) е участвало физическото лице, призовавано е за всички съдебни заседания също физическото лице – А.В.В.. Представляван е от адв. К.Е., който също е упълномощен от физическото лице – д-р А.В.В.. Същевременно от административнонаказателната преписка е видно, че обжалваното наказателно постановление е издадено срещу “Д-р А.В. – Индивидуална практика за извънболнична първична медицинска помощ” ЕООД, с ЕИК 201527356, със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 3, вх. Б, ет.2, ап. 4, представлявано от д-р А.В.В..  На основание чл. 61, ал. 1 от ЗАНН като страна в производството е следвало да участва и да се призовава юридическото лице, което е наказано с имуществена санкция за вмененото му нарушение. Районен съд - Тервел, като не е съобразил това обстоятелство, е водил съдебно производство при участието на ненадлежна страна, поради което е постановил едно недопустимо решение, което следва да бъде обезсилено, а делото върнато на друг състав на ТРС за ново произнасяне.

Не само че неправилно Районният съд е конституирал по делото като жалбоподател – А.В.В. и не е уведомил за образуваното съдебно производство наказаното лице - “Д-р А.В. – Индивидуална практика за извънболнична първична медицинска помощ” ЕООД, с ЕИК 201527356, със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 3, вх. Б, ет.2, ап. 4, представлявано от д-р А.В.В., но и поради пропуска си, ТРС не е съобразил, че жалбата е нередовна, не е указал на жалбоподателя да изправи нередовностите, като посочи в какво качество подава жалбата, след което да прецени редовността на жалбата и едва тогава да насрочи заседание за разглеждане на спора.

Като взе предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 3 от АПК Административен съд — Добрич

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 13 от 31.03.2013 г. на Районен съд Тервел, постановено по нахд № 18/ 2016 г., като ПОСТАНОВЯВА:

ВРЪЩА делото на Районен съд – Тервел за ново разглеждане от друг състав.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1

 

                                                                                                          2