Р  Е Ш Е Н И Е

466

гр.Добрич, 12.12.2016 година.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд,в публично съдебно  заседание на десети ноември  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА  МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА.

 

при участието на секретаря М.М., като разгледа докладваното от  председателя административно дело № 230 по описа на съда за 2016 год.,  за да се произнесе,  взе предвид следното:

          Делото е по реда на чл.145 и следващите от АПК,във връзка с чл. 121 и 124 от ЗДСл Образувано е по жалба с деловоден индекс на Административен съд-Добрич,вх.№ 1180/30.05.2016г. от Г.Г.В. ***, срещу Заповед № 42/ 31.03.2016г.   на Кмета на община Каварна, с която на основание чл.106,ал.1,т.2 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение.

          Жалбоподателката  твърди,че заповедта е незаконосъобразна,като издадена при съществено нарушение на производствените правила и материалноправните разпоредби и е необоснована.Твърди също,че Кметът не е изпълнил своето задължение по чл.26 от АПК да я уведоми за започване на производството. Това я лишило от възможността да направи искания и възражения,което от своя страна е нарушение на чл.34,35,36 и сл. от АПК.В заповедта липсвало текстово описание на правното основание за издаването й.Счита,че промяна в структурата на общинската администрация не е фактическо основание за прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността.Настоява,че не е налице хипотезата на чл.106,ал.1,.2 от ЗДСл, тъй като дейността,в конкретната сфера на общината не е преустановена,поради което липсва реално съкращаване. Като друго нарушение се сочи,че в заповедта не е посочено какви обезщетения следва да бъдат изплатени.  Иска от съда да отмени оспорваната заповед и да я възстанови на заеманата от нея длъжност,като Кметът бъде осъден да й заплати обезщетение по чл.104,ал.1 от ЗДСл.Претендира присъждане на сторените по делото разноски.В съдебно заседание,жалбата се поддържа от адв.И. С..

          Ответникът,чрез процесуалния си представител юрисконсулт Г., в съдебно заседание и в писмена защита,оспорва жалбата като неоснователна.

          От събраните по делото доказателства,съдът приема от фактическа и правна страна следното:

          По допустимостта на жалбата:

          Оспорваната заповед подлежи на съдебен контрол по силата на чл.121,ал.1 от ЗДСл. В заповедта не е указано пред кой орган и в какъв срок може да бъде обжалвана, предвид което е налице хипотезата на чл.140,ал.1 от АПК според която, когато в административния акт или в съобщението за неговото издаване не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, съответният срок за обжалване по този дял се удължава на два месеца.Заповедта е връчена на 31.03.2016г., а жалбата срещу нея е подадена на 30.05.2016г.,предвид което съдът преценява жалбата за процесуално допустима.

          По основателността на жалбата:

          Със заповед № 244/28.04.2004г., Г.Г.В. е назначена за държавен служител на длъжност Финансов контрольор.Със заповед № 4 /02.01. 2013г.,  В. е повишена от ІV младши ранг,в ІІІ младши ранг, а със заповед № 13/02.01.2013г. на длъжността е определено длъжностно ниво 9,експертно ниво 5. Кодът на длъжността по НКПД е 24116012. На същата дата-02.01.2013г., на жалбоподателката е връчена длъжностна характеристика съгласно която, длъжността е пряко подчинена на Кмета на общината,което съответства на УП за организацията и дейността на общинската администрация Каварна. В раздел ІV, чл.26 от Правилника е определена длъжността финансов контрольор, който е пряко подчинен на кмета.При осъществяване на дейността си е функционално независим. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия,свързани с финансовата дейност.Проверява всички документи, необходими за поемане на задължение или за извършване на разход.Към момента на издаване на оспорваната заповед, заеманата от В. длъжност е със същия код по НКПД, длъжностно ниво 9, експертно ниво 5.В. има ІІІ младши ранг.

          На 29.12.2015г., с решение 22 от протокол 4, ОбС-Каварна одобрява общата численост на общинската администрация-110 бр. и нова структура на общинската администрация.Предвид решението,със заповед № 250/28.03.2016г., Кметът утвърждава Устройствен правилник на общинската администрация като отменя досега действащия. В новия УП няма длъжност финансов контрольор като  самостоятелно звено,пряко подчинен на кмета.На същата дата-28.03.2016г., на Г.В. е връчено предизвестие по чл. 106,ал.1,т.2 от ЗДСл., в което се казва,че предвид Решение 22 от протокол №4/28.12.2015г. на ОбС-Каварна ,след изтичането на 30-дневен срок, правоотношението й ще бъде прекратено,а при неспазен срок,ще й бъде изплатено обезщетение по чл.106,ал.4 от ЗДСл. В предизвестието на В. е предложено да заеме длъжността Ст.специалист на трудово правоотношение в отдел “Евроинтеграция и обществени поръчки”, като й е определен 3-дневен срок за писмен отговор. На 31.03.2016г. е издадена оспорваната заповед.

          С оглед установеното Добричкият административен съд, ІІІ състав,прави следните изводи:

          Заповедта е издадена от компетентен административен орган и в предписаната от закона форма, като съдържа необходими реквизити съгласно изискването на чл. 108, ал. 1 от ЗДСл, с изключение на дължимите обезщетения, но това не води до незаконосъобразност на административния акт, тъй като едновременно с оспорваната заповед,органът по назначаването,компетентен да прекрати служебното правоотношение, е издал заповед № 270/31.03.2016г.,с която е разпоредил на основание чл.106,ал.4 от ЗДСл.,на Г.В. да се изплати обезщетение в размер на основната й заплата за неспазен срок на предизвестието.Прекратяването на служебното правоотношение е постановено след датата, на която Кметът е утвърдил новия Устройствен правилник на общинската администрация.Утвърждаването на двете щатни разписания-длъжностно и поименно, са в съответствие на взетото от ОбС решение за новата структура на общинската администрация и предхождат  датата на прекратянате на служебното правоотношение. Без значение за спора е представената от жалбоподателката заповед №79/03.02.2016г. съгласно т.1 от която, на финансовия контрольор при община Каварна се възлага да извършва предварителен контрол преди поемане на задължения и извършване на разходи в целодневните детски градина,на стойност надвишаващ 700 лева. Видно е,че този текст се различава от функциите на финансовия контрольор по длъжностна характеристика и по никакъв начин не се противопоставя на факта,че съгласно новия УП длъжността на В. не съществува.

          Заповедта е издадена в съответствие и с материалноправните разпоредби на ЗДСл.Налице е реално съкращаване на заеманата от В. длъжност.В правомощията на общинския съвет е да одобрява числеността на общинската администрация и нейната структура.В този смисъл правилно АО се е позовал на решението на ОбС, съгласно което длъжността  на В. е съкратена, при което е налице хипотезата на чл.106,ал.2,т.2 от ЗДСл. за прекратяване на служебното й правоотношение.Възражението,че в заповедта не е посочено правното основание за издаване на заповедта е неоснователно. Неоснователно е и твърдението,че е нарушен чл.26 от АПК, тъй като В. не била уведомена за започналото административно производство.ЗДСл. е специален закон и урежда начина за уведомяване на служителката а именно, с предизвестие, каквото й е връчено,освен това й е направено предложение за заемане на друга длъжност. Вярно е, че общината не е прекратила дейността си по предварителен  финансов контрол, но тази дейност е възложена на Отдел “Бюджет, финанси, счетоводство,съгласно чл.29, т.10,11 и 12 от УП,а не е възложена на определен служител, при това директно подчинен на кмета.

          От изложено следва, че заповедта е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните разпоредби. При постановяването й не са налице съществени нарушения на процесуалните правила.Заповедта е и в съответствие с целта на закона. Следователно същата е  законосъобразна, а подадената срещу нея жалба е неоснователна и следва да се отхвърли.

          По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК  Административен съд Добрич

 

 

Р Е Ш И :

 

          ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА  на Г.Г.В. ЕГН **********,***, срещу Заповед № 42/ 31.03.2016г.   на Кмета на община Каварна, с която на основание чл.106,ал.1,т.2 от ЗДСл. е прекратено служебното й правоотношение.

          Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: