Р  Е Ш Е Н И Е

165

гр.Добрич, 24.04.2017 година.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд,в публично съдебно  заседание на двадесет и трети март  две хиляди и седемнадесета година ІІІ състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА  МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря М.М., като разгледа докладваното от  председателя административно дело № 229 по описа на съда за 2016 год.,  за да се произнесе,  взе предвид следното:

          Делото е по реда на чл.145 и следващите от АПК,във връзка с чл. 211 ЗМВР.Образувано е по жалба с деловоден индекс на Административен съд-Добрич,вх.№ 1085/16.05.2016г. от М.А.Д. ЕГН********** ***,подадена чрез адв.С.К., срещу Заповед № 357з-900/ 11.05.2016г.   на Директора на ОД на МВР Добрич,с която на Д. е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца.

          Жалбоподателката  твърди,че заповедта е незаконосъобразна,като издадена в нарушение на административнопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния закон.Не са спазени изискванията на чл.200,чл.206 и чл.210 от ЗМВР.Нарушени са и разпоредбите на чл.146,т.2,3,4 и 5 от АПК. Иска от съда да отмени оспорваната заповед.Претендира присъждане на сторените по делото разноски.В съдебно заседание,жалбата се поддържа лично от Д.,с адв. К..

          Ответникът,чрез процесуалния си представител юрисконсулт М.Ж., оспорва жалбата като неоснователна.

          От събраните по делото доказателства,съдът приема от фактическа и правна страна следното:

          По допустимостта на жалбата:

           Оспорваната заповед подлежи на съдебен контрол по силата на чл. 211 от ЗМВР. Съдът преценява жалбата за процесуално допустима.

          По основателността на жалбата:

           Жалбоподателката инспектор Д. е старши разследващ полицай в РУ на МВР-Балчик при ОД на МВР-Добрич. С оспорваната заповед, на основание чл.194,ал.2,т.3 и чл.197,ал.1,т.3 от ЗМВР,във връзка с чл.200,ал.1,т.5 ЗМВР, на Д. е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца. На основание чл.200,ал.2 от ЗМВР Д. е предупредена,че при извършването на друго дисциплинарно нарушение по ал.1 на чл.200 в срока на наложеното наказание,ще й бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.

           Наказанието е наложено за това,че на 17.03.2016г. на мястото на възникнало ПТП в гр.Балчик,на кръстовище “Двореца”,инспектор Д. е отдала разпореждане на мл.инспектор К.-мл.автоконтрольор и мл.инспектор  П.-полицай, сужители в РУ на МВР-Балчик,изпратени да обработят възникнало ПТП.На мястото Д. е била в качеството си на гражданин,а не е била изпратена като дежурен разследващ полицай за обработка на произшествие и не е следвало да отдава каквито и да е разпореждания на изпратените за тази цел служители.

           Действията на Д. са определени като дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.200,ал.1,т.5 от ЗМВР-“превишаване на правомощията”,за което е предвидено дисциплинарно наказание “порицание”.

           Производството по налагане на процесното дисциплинарно наказание е започнало с проверка,по повод възражение на К.И. ***, участник в горецитираното ПТП в което се твърди,че няколко минути след подаване на сигнал на тел.112 за произшествието, на място,с личния си автомобил е пристигнала Д.,която се е намесила и силно е манипулирала процедурата по обработка на произшествието.Със своя заповед от 31.03.2016г., Директорът на ОД на МВР-Добрич е разпоредил да се извърши проверка.В деня на произшествието,след 12.00 часа,ст. инспектор К.К. е замествал  ст.инспектор Н.М. за Началник РУМВР-Балчик.По време на ПТП е бил в дежурната част и е наблюдавал произшествието на монитора на изграденото видеонаблюдение на кръстовище “Двореца”.Станал е свидетел на проведения разговор между дежурния ОДЧ-мл.инспектор В. и Д..По случая    стая,във връзка със заповедта за проверка, К.К. и Т. В. са изготвили и предали поотделно докладни записки. При проверката са снети обяснения и допълнителни обяснения от Д..По случая обяснения са дали участниците в ПТП Р. и Г., Я.Ж., свидетел на ПТП и полицейските служители К. и П.,изпратени да обработят ПТП. За резултатите от проверката е съставена докладна, в която се дава заключение, че между обясненията на Д. и служителите К. и П. е налице противоречие,но комисията е приела тези,на служителите касаещи дадените от Д. разпореждания.Прегледани са видеозаписи от произшествието,които потвърждават казаното от ст.инспектор К.К. и мл.експерт Т. В..Комисията е направила заключение за основателност на възражението. Присъствието на инспектор  Д. и извършените от нея действия биха могли да повлияят при определяне виновността на водача Р. за допуснатото ПТП,предвид приятелските отношения с другия участник в ПТП-А.Г.. Предвид установеното, комисията е предложила на инспектор Д. да бъде наложено дисциплинарно наказание. Преди издаването на заповедта, Д. е била изслушана, за което е съставен протокол,подписан от служителката и Директора на ОД на МВР-Добрич. 

           В съдебното производство като свидетели са разпитани участниците в ПТП Р. и Ангелов.Съдът кредитира показанията на свидетелите в частта им,относно даването на проба за алкохол,отрицателна и за двамата водачи, и отношението към Г.,който не се е чувствал много добре.Кредитира тези показания и в частта им,относно действията на полицейските служители по обработката на ПТП.Останалите показания не се кредитират от съда,тъй като са свързани с вината за ПТП,изследването на която е неотносимо към спора, а тези,отнасящи се до поведението на Д. са противоречиви,предвид защитната теза на двете лица,участници в ПТП.

            По делото са разпитани и полицейските служители К. и П., изпратени да обработят ПТП.От показанията им безспорно се установява,че Д. е била на произшествието,като първоначално това е прието като служебно присъствие,тъй като се е опитвала да помага,но в последствие присъствието й е преценено като на гражданин.Еднопосочни са показанията на свидетелите,че участниците са били отведени за кръвна проба в поликлиника,но такава не е взета,тъй като от дежурната им съобщили да се връщат.

           Като  свидетел е разпитан също К.К.,началник на група „Охранителна полиция“.В деня на произшествието,по разпореждане на Началника на РУ е бил при дежурния за да му помага при извършване на справки по време на провежданата в същия ден полицейска операция по  широкообхватен контрол в гр.Балчик.В дежурната  имало изградено видеонаблюдение. Около 11.50,когато операцията била приключила и се канел да напусне,видял в монитора автомобил с деформиран преден капак.Обърнал внимание на дежурния,който в момента бил с гръб към монитора.Докато говорел с дежурния и му обяснявал какво е видял, телефонът звъннал.Дежурният го включил на високоговорител от който се чуло,че Д. предава съобщение за настъпило ПТП.Съобщението буквално гласяло“Д. съм, А. се е блъснал на кръстовището на Двореца.Прати незабавно патрул“. Според свидетеля не е необичайно служител на полицията да съобщи за произшествие,тъй като всеки един гражданин е длъжен да стори това, ако е станал свидетел на ПТП. Съобщението не  съдържало друга конкретика.Свидетелят останал да наблюдава действията на изпратените да обработят произшествието.След първоначалните действия на полицаите, на монитора се появила Д..Първоначално и свидетелат и дежурния останали с впечатление,че тя е изпратена от началника като разследващ полицаяй,тъй като всеки работен ден била на разположение (дежурна).После установил,че това не е така.С жестове и конус,Д. посочвала на П. и той маркирал,вероятно някакви следи.В монитора ясно се виждало,как колежката му посочвала на полицая къде да постави конусите. Поискано било съдействие от допълнителни сили за откарване на участниците в ПТП до ЦСМП и бил изпратен друг колега-В..Той се обадил,че няма лекар,който да вземе кръв а на въпроса кой е наредил да се вземе кръв, В. отговорил,че колежката Д. се разпоредила на двамата водачи да бъде взета кръвна проба за химически анализ за наличие на наркотици. Според свидетеля, към момента,когато е поискана друга кола, той и дежурният не са имали информация за показанията на дрегера,затова и не задавали въпроси в тази насока.Стандартната процедура за издаване на талон на водачите за медицинско изследване е,ако дрегерът покаже положителен резултат, а в случая резултатите са били отрицателни.В дежурната било получено и второ обаждане от Д. в което попитала кой ще посети и обработи произшествието,тъй като тя си прави отвод.

          На кръстовището „Двореца“ са разположени 4 камери,които записват движението на автомобили(без звук).Съдът изиска и прегледа записите в присъствието на страните.Записът на камера І започва в 12.39,55ч. В 12,44 Д. влиза в обхвата й като ясно се вижда,че застава на маркирания триъгълник, след което отива до полицейската кола и участва при поставянето на конусите,като показва с ръка къде да бъдат поставени.

           Записът от камера 3 започва в 12,27,47ч. и завършва в 12,58 ч.На записа ясно се вижда,че посочва нещо,оживено разговаря с единия полицай, далко от участниците в ПТП.След това (в 12.44ч.) участва в поставянето на конусите,като посочва тяхното място.

           Записите от камери 2 и 4 съдът прецени като неотносими към спора,тъй като в техния обхват не се забелязват нито участниците в ПТП,нито Д., нито автомобилите.

           По делото,от страна на ответника, е представено копие на Решение по кас. адм.дело №595/2016 по описа на АС-Добрич.Предмет на първоинстанционното дело е  наказателно постановление, с което на К.И.Р. са наложени административни наказания, свързани с процесното ПТП.Въпреки възражението на жалбоподателя,съдът кредитира представения съдебен акт, тъй като с него безспорно установено е също,че Д. не е била на ПТП в качеството си на служител,но докато това се разбере от полицейските служител обработващи ПТП,те са изпълнявали нейните разпореждания,което е станало пречка, по категоричен начин, съдът да установи вината на Р.,предвид което и наказателното постановление в частта му за нарушение на чл.50,ал.1 ат ЗДвП.   

            С оглед установеното Добричкият административен съд, ІІІ състав,прави следните изводи:

           Безспорно по делото се установи,че Д. е присъствала на произшествието и активно е участвала при неговата обработка,като това присъствие не е свързано със служебните й задължения.Безспорно е също,че е оказала влияние на изпратения на място екип.В този смисъл правилно нарушението е определено като „превишаване на правомощията“.

           Заповедта е издадена от компетентен административен орган и в предписаната от закона форма, като съдържа необходими реквизити.Издадена            е в съответствие с материалноправните разпоредби на ЗМВР, след процедура по проверка на случая и изслушване на служителката.При постановяването й не са налице съществени нарушения на процесуалните правила.Заповедта е и в съответствие с целта на закона. Следователно същата е  законосъобразна, а подадената срещу нея жалба е неоснователна и следва да се отхвърли.

           Предвид изхода по делото, жалбоподателят няма право на сторените съдебно – деловодни разноски. Ответникът е претендирал разноски, поради което съдът следва да възложи същите на жалбоподателя,като определя 200 лева за юрисконсултско възнаграждение на основание чл.24 от Наредбата за заплащането на правна помощ,във връзка с чл.78,ал.8 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.      

             Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

           ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА  на М.А.Д. ЕГН********** ***,  срещу Заповед № 357з-900/ 11.05.2016г.   на Директора на ОД на МВР Добрич,с която на Д. е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца.

           ОСЪЖДА   М.А.Д. ЕГН********** ***, да заплати на ОД на МВР-Добрич,сумата от 200(двеста)лева.           

            Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: